Get Adobe Flash player

სასკოლო გეგმა

სკოლის  სასკოლო  სასწავლო გეგმა არის  ის  ძირითადი  დოკუმენტი, რომელიც  აზუსტებს ”ეროვნულ  სასწავლო  გეგმაში” მოცემულდატვირთვას  აუცილებელი  და  მაქსიმალური  დატვირთვის  ფარგლებში, განსაზღვრავს  ეროვნული  სასწავლოგეგმით  გათვალისწინებულ  დამატებით  საგანმანათლებლო  და ეროვნული სასწავლო გეგმით გაუთვალისწინებელი დამატებით საგანმანათლებლო და  სააღმღზრდელო  მომსახuრებას, აგრეთვე  სკოლაში  მიმდინარესაგანმანათლებლო  ღონისძიებებს.

სკოლის  2011-2012  სასწავლო  წლის  სასკოლო  სასწავლო  გეგმა  შემუშავებულიაეროვნული  სასწავლო  გეგმის  საფუძველზე.

სკოლის ძირითადი მისია მდგომარეობს განათლების სფეროში სახელმწიფო იდეოლოგიის რეალიზაციაში, სამსაფეხურიანი (დაწყებითი, საბაზო, საშუალო) განათლების პროგრამით, განათლების შესახებ კანონისა და ეროვნული სასწავლო გეგმის თანახმად.

მოსწავლის ეროვნული და ზოგადსაკაცობრიო ღირებულების მქონე თავისუფალ პიროვნებად ჩამოყალიბებისათვის საჭირო პირობების შექმნა.

მოსწავლის გონებრივი და ფიზიკური უნარ-ჩვევების განვითარება, აუცილებელი ცოდნით უზრუნველყოფა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება, ლიბერალურ-დემოკრატიულ ღირებულებებზე დამყარებული სამოქალაქო ცნობიერების ჩამოყალიბება, მოსწავლის მიერ  კულტურულ ფასეულობათა პატივისცემა, ოჯახის, საზოგადოების, სახელმწიფოსა და გარემოს წინაშე უფლება-მოვალეობების გაცნობიერებაში ხელის შეწყობა.

საგანმანათლებლო პროცესის ცენტრში დგას მოსწავლე, მისი განვითარების პროცესი და მის მიერ მიღწეული შედეგი. შედეგზე ორიენტირება გულისხმობს მოსწავლისთვის მიწოდებული ინფორმაციის მყარ, დინამიურ და ფუნქციურ ცოდნად გარდაქმნას.

აქედან გამომდინარე სკოლის მისიის ძირითადი ამოცანაა:

1. სკოლის არსებობის პერიოდში შექმნილი სასწავლო-აღმზრდელობითი გარემოს სრულყოფა-შენარჩუნება.

2. დამატებითი სახელმძღვანელოების, მეთოდური ლიტერატურის, ინოვაციური პედაგოგიკისა, და ინფორმაციული ტექნოლოგიების დანერგვით პროგრამული მასალის გაფართოება და მოსწავლეების უზრუნველყოფა ხარისხიანი განათლებით.

3. მრავალფეროვანი სოციუმისა და სხვადასხვა სოციალური ფენის მოსწავლეთა წარმომადგენლების პირობებში ადაპტირებული სკოლის პრინციპებისადმი მზრუნველობითი დამოკიდებულება.

 

ძირითადი პრინციპები: 

მაღალი აკადემიური დონე.

მოსწავლეებისადმი ყურადღებიანი და მგრძნობიარე დამოკიდებულება მოთხოვნილებათა მკაფიო სისტემის პირობებში.

სასწავლო პროცესის მონაწილეთა (მოსწავლეები, მასწავლებლები, მშობლები) ფსიქოლოგიური კომფორტი.

 

ჩვენ მზად ვართ მივცეთ ყველა მოსწავლეს შემდეგი შესაძლებლობები:

- მიიღოს მაღალი დონის განათლება.

- მიზნების დასახვის და მათი მიღწევის უნარი სწავლასა და სოციალურ აქტივობებში.

- ცხოვრებაში წარმატების მისაღწევად ცოდნის, როგორც  მნიშნელოვანი რესურსის გამოყენება.

- საკუთარი ინდივიდუალურობის, ნიჭისა და ხელოვნებითი შემოქმედების გამოვლენა.

- იქონიოს ღირსეული ერთი წრე კეთილგანწყობილ გარემოში.

- საერთო მიზანზე გათვლილი თანამშრომლობა.

- მნიშნელოვან სასწავლო და სოციალურ პროექტებში მონაწილეობა.

- თავისუფალი დროის საინტერესოდ ორგანიზება.

- შეისწავლოს ურთიერთობა თანამედროვე სამყაროში კულტურისა და ინფორმაციის მრავალფეროვნების  შესახებ.

- უზრუნველყოს  ფსიქოლოგიური კომფორტი, პირადი უსაფრთხოება, სასკოლო ცხოვრების წესის დაცვა.

 

1

საგნობრივი პროგრამების ზოგადი ნაწილი განსაზღვრავს საგნის სწავლების ამოცანებს და იმ ძირითად ორიენტირებს, რომლებიც ზოგადად განათლების ეროვნული მიზნებიდან გამომდინარეობსსაგნობრივი სტანდარტი განსაზღვრავს კონკრეტულ საგნობრივ კომპეტენციებს, რომელთაც უნდა დაეუფლონ მოსწავლეები დასახული მიზნების მისაღწევად. საგნობრივ სტანდარტებში.

 

 

აღწერილი კომპეტენციები მოიცავს სამი კატეგორიის ცოდნას: ა) დეკლარატიურს, ანუ სტატიკური ხასიათის ცოდნას, რომელიც ვერ უზრუნველყოფს ცოდნის პროცედუალურად გამოყენებს. დეკლარატიულია მოსწავლის ცოდნა, თუ მან იცის კონკრეტული მატემატიკური ოპერაციის წარმოების წესი, თუმცა ვერ იყენებს მას: ბ) პროცედუალურს, ანუ დინამიკურ ცოდნას, რომელიც ცოდნის გამოყენების, რეალიზების საშუალებას იძლევა; პროცედუალურია მოსწავლის ცოდნა, თუ ის ასრულებს მატემატიკურ ოპერაციას. პროცედუალური ცოდნის ათვისება მრავალჯერადი გავარჯიშების გზით ხდება და გ) პირობისეულ ცოდნას ანუ ფუნქციურ ცოდნას, რომელიც უზრუნველყოფს ცოდნის ადეკვატურად გამოყენებას. პირობისეულია მოსწავლის ცოდნა, თუ მას შეუძლია დასმული ამოცანის ამოსახსნელად შეარჩიოს სათანადო მატემატიკური ოპერაცია.

2


საგნობრივი პროგრამების ძირითადი ნაწილის- სტანდარტის ფუნდამენტური პრინციპია შედეგზე ორიენტირება.მასში სწავლების მიზნები ჩამოყალიბებულია კონკრეტული  შედეგების სახით, ანუ იმ ცოდნისა და უნარ-ჩვევების სახით, რომლებიც უნდა წარმოაჩინოს სასწავლო პროცესის დასრულების შემდეგ.სტანდარტით განსაზღვრული შედეგებისა და ინდიკატორების სახით მასწავლებელს ეძლევა კონკრეტული მითითება იმის შესახებ, თუ როგორ და რა კუთხით უნდა დაამუშავებინოს მოსწავლეებს ჩამონათვალში მიცემული შინაარსობრივი საკითხები. ის ერთგვარი გზამკვლევია, რომელიც მიუთითებს, თუ როგორ უნდა წარიმართოს სასწავლო პროცესი, რათა მოსწავლეებმა ცოდნა გააზრებულად და საფუძვლიანად შეიძინონ.პროგრამის შინაარსი წარმოადგენს სავალდებულო და სარეკომენდაციო სასწავლო საკითხების ჩამონათვალს.ეროვნული სასწავლო გეგმა, რომელსაც შეიმუშავებს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - ეროვნული სასწავლო გეგმისა და შეფასების ცენტრი განკუთვნილია ზოგადი განათლების საფეხურში მოღვაწე თუ მონაწილე ყველა სუბიექტისთვის.

თავი I

1.1 ზოგადსაგანმანათლბლო სკოლის საფეხურები

ზოგადი განათლება სკოლაში იყოფა სამ საფეხურად: დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხურებად. დაწყებითი საფეხური გულისხმობს 1-6კლასებს, საბაზო 7-9 კლასებს, ხოლო საშუალო 10-12 კლასებს.

დაწყებითი საფეხურის ძირითადი ამოცანებია:

 • ჩამოუყალიბოს  მოსწავლეს საფუძვლები შემდგომ, საბაზისო საფეხურზე ეფექტურად სწავლისათვსის;
 • შეუქმნას მოსწავლეს პირობები საკუთარი ინტელექტუალური, ფიზიკური თუ სულიერი თვისებებისა თუ მიდრეკილებების გამოსავლენად და გასავითარებლად;
 • შეუქმნას მოსწავლეს პირობები ინფორმაციის მოპოვებისა და იმ უნარ-ჩვევებისა და დამოკიდებულებების გასავითარებლად, რომლებიც მთელი ცხოვრების განმავლობაში დასჭირდება.
 • სწავლის ხუთი წლის ასაკიდან დაწყებასთან დაკავშიტრებით, პირველ კლასში:
 • საგაკვეთილო პროცესში გამოყენებულ უნდა იქნას განმავითარებელი დიდაქტიკური თამაშები:
 • გაკვეთილის დაწყებიდან 15 წუთის შემდეგ დრო უნდა  დაეთმოს ფიზიკურ აქტივობებს (3-5წთ)
 • რეკომენდირებულია გაკვეთილი მიმდინარეობდეს აქტიური და პასიური აქტივობების მონაცვლეობით ( მაგ. საკითხავ დავალებას მოჰყვეს ხატვა ან როლური თამაში);
 • შესაძლებლობის ფარგლებში რეკომენდირებულია, სასწავლო გარემო დაიყოს რამდენიმე ნაწილად, რომელთაგან მინიმუმ ერთი დასვენებასა და თავისუფალ აქტივობას დაეთმობა.

საბაზო  საფეხურის ძირითადი ამოცანები:

 • მიაღწევინოს მოსწავლეებს ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნების დოკუმენტში არწერილ საგანმანათლებლო იდეალებს;
 • ჩამოაყალიბოს წინაპირობები მოსწავლეების მომავალი არჩევანისათვის, აპირებს თუ არა სწავლის გაგარძელებას მომავალში და თუ აპირებს რა სახით;
 • ეუქმნას მოსწავლეს პირობებეი ინფორმაციის, უნარ-ჩვევევბისა და დამოკიდებულებების გასავითარებლად მთელი ცხოვრების განმავლობაში.

საშუალო საფეხურის ძირითადი ამოცანებია:

 • შეუქმნას მოსწავლეს ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნების დოკუმენტში აღწერილი იდეალების დახვეწის პირობები;
 • შეუქმნას მოსწავლეს პირობები საერთაშორისო სტანდარტით გათვალისწინებული განათლების მისაღებად;
 • შეუქმნას მოსწავლეს პირობები, რათა მან სწორად აირჩიოს თავისი მომავალი განვითარების გზა (გააგრძელოს სწავლა უმაღლეს სასაწავლებელში, ან ჩაებას შრომით საქმიანობაში)

1.2. საგანმანათლებლო პროცესის ორგანიზება

სასწავლო წლის კალენდარი ითვალისწინებს ორ სემესტრს. სასწავლო წელს 2 სემესტრად ყოფს ზამთრის არდადეგები.სასწავლო კვირა ხუთდღიანია, თუმცა საჭიროებების შემთხვევაში, დასაშვებია კვირაში 6 დღიანი სწავლებაც. კერძოდ, 6 დღიანი სწავლება დასაშვებია:

 1. 1.თუ სკოლას აქვს ყოვედღიური საათობრივი ბადის განტვირთვის სურვილი. ამ დროს სასწავლო გეგემით განსაზღვრული კვირეული საათები უნდა გადანაწილდეს არა 5, არამედ 6 დღეზე;
 2. 2.თუ სკოლას გაუთვალისწინებელი მიზეზეზბის გამო გაუცდა სასწავლო დღე\ დღეები.

საწავლო წელი იწყება 2011 წლის 15 სექტემბერს და სრულდება 2012 წლის 15 ივნისს, გარდა I და XII კლასისა, რომლებიც დაამთავრებენ სასწავლო წელს 2012 წლის 20 მაისს.

სასწავლო კვირა ხუთდღიანია. საჭიროების შემთხვევაში, დასაშვებია კვირაში ექვსდღიანი სწავლებაც. კერძოდ, ექვსდღიანი სწავლება დასაშვებია, თუ:

ა) სკოლა გადაწყვეტს ყოველდღიური საათობრივი ბადის განტვირთვას;

ბ) გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო სკოლაში გაცდება სასწავლო დღე/დღეები.

სასწავლო წელი ითვალისწინებს  ორ სემესტრს.  I სემესტრი იწყება 15 სექტემბერს და მთავრდება 23 დეკემბერს, II სემესტრი იწყება 2012 წლის 20 იანვარს და მთავრდება 15 ივნისს.

ზამთრის არდადაგები დაიწყება 2011 წლის 26 დეკემბერს და დასრულდება 2012 წლის 20 იანვარს. პირველი კლასის მოსწავლეთათვის თებერვლის ბოლოს დამატებით გამოიყოფა ერთკვირიანი არდადაგები.

 სააღდგომო არდადაგები დაიწყება დიდ ხუთშაბათს და დასრულდება მომდევნო კვირის ოთხშაბათს.


სასწავლო პროცესი წარიმართება შემდეგი დღის რეჟიმით:

I გაკვეთილი            9.00 – 9.45

 

II გაკვეთილი           9.50 – 10.35

 

III გაკვეთილი          10.40 – 11.25

 

IV გაკვეთილი          11.40 – 12.25

 

V გაკვეთილი          12.35 – 13.20

 

VI გაკვეთილი          13.25 – 14.10

 

VII გაკვეთილი        14.15 – 15.00

 საათობრივი ბადე მოიცავს ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული არაქართულენოვანი სკოლებისათვის საათობრივი დატვირთვის ფარგლებს

 

ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლა “ინტელექტის” 2011-2012 სასწავლო წლის საათობრივი ბადე

 

დაწყებითი საფეხური

 

      კლასები

 

საგნები

 

 

I

 

II

 

III

 

IV

 

V

 

VI

ქართული როგორც მეორე ენა

5

5

5

5

5

5

მშობლიური ენა (რუსული)

7

7

7

7

7

7

მათემატიკა

4/5

4/5

4/5

4/5

5/5

5/5

Pპირველი უცხოური ენა (ინგლისური)

2

2

3

3

3

3

ჩვენი საქართველო

 

 

 

 

3

3

სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება

 

 

 

0/1

 

 

ბუნებისმეტყველება

2

2

3

3

2

2

ისტორია

1/0

 

 

 

1

1

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

1

1

1

1

2

2

მუსიკა

1

1

1

1

1

1

ცეკვა

 

 

 

1

 

 

სპორტი

2

2

2

2

2

2

დამატებითი საგანი: ისტ

 

1/0

1/0

1/0

 

 

სულ საათებისრაოდენობა კვირაში

25

25

27

28-29

31

31

 

 შენიშვნა:

 

 1. 1)1-4 კლასებში საგანი “მათემატიკა” ისწავლება I სემესტრში 4 საათი, მე-II სემესტრში 5 საათი.
 2. 2)1-4 კლასებში საგანი “ისტ” ისწავლება I სემესტრში 1 საათი. საგანი “ისტ” 2-კლასებში - დამატებითი საგანია
 3. 3)საგანისამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება” ისწავლება მე-IV კლასში მე-II სემესტრში სულ 12 საათი.
 4. 4)“საქართველოს გეოგრაფიის” და “სამოქალაქო განათლების” საკითხები I-VI კლასებში ინტეგრირებულია “ბუნებისმეტყველების” კურსში.
 5. 5)საგანში “ჩვენი საქართველო” მეV-VI კლასებში ინტეგრირებულია ისტორიის, გეოგრაფიის და სამოქალაქო განათლების საკითხები.

  

საბაზო და საშუალო საფეხური

 

კლასები

 

საგნები

 

VII

VIII

IX

X

XI

XII

პრ

აბ

ქართული როგორც მეორე ენა

5

5

5

5

5

4

1

მშობლიური ენა (რუსული)

7

6

5

5

5

2

-

მათემატიკა

5

5

5

5

5

4

1

პირველი უცხოური ენა (ინგლისური)

3

3

3

3

3

2

1

ისტორია

3

3

3

3

3

2

1

გეოგრაფია

2

½½1/2

2

2

2

-

1

სამოქალაქო განათლება

 

 

1

1

 

 

 

სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება

 

1/0

 

 

 

1/0

 

ბიოლოგია

2

2

2

2

2

1

1

ფიზიკა

 

2

3

3

3

1

1

ქიმია

 

 

2

2

2

1

1

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

1

1/0

0/1

1/0

 

 

 

მუსიკა

1

0/1

1/0

0/1

 

 

 

სპორტი

2

2

2

2

2

1

 

არჩევითი საგნები

 

 

 

 

 

 

 

ეკონომიკა

 

 

 

 

2

 

 

Gგლობალური პრობლემების გეოგრაფია

 

 

 

 

 

1

 

სახელმწიფო და მოქალაქეობა

 

 

 

 

1

 

 

დამატებითი საგნები

 

 

 

 

 

 

 

Fფიზიკა

2

 

 

 

 

 

 

ქიმია

 

2

 

 

 

 

 

ლოგიკა

 

 

 

 

 

3

 

ტექნოლოგია

1

1

1

1

 

 

 

სულ საათების რაოდენობა კვირაში

34

34

35

35

35

31 /

30

 

შენიშვნა:

 

1) გეოგრაფიის კურსი მე-8 კლასში ისწავლება I სემესტრში 1 საათი მე-II სემესტრშისაათი.

2) სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოების კურსი ისწავლება მე-8 კლასში I სემესტრში 1 საათი და მე-კლასში I სემესტრში 1 საათი (სულ 12 საათი)

3) ხელოვნების კურსი ისწავლება მე-8,10 კლასებში I სემესტრში 1 საათი, მე-9 კლასშიმე-სემესტრში 1 სათი.

4) მუსიკის კურსი ისწავლება მე-8,10 კლასებში II სემესტრში 1 საათი., მე-9 კლაში I სემესტრში 1 საათი.

5) არჩევითი საგნები: მე-11 კლასში ეკონომიკა 2 საათი, სახელმწიფო და მოქალაქეობა 1 საათი. Mმე-12 კლასში გლობალური პრობლემების გეოგრაფია 1 საათი.

6) დამატებითი საგნები: მე-7 კლაში ფიზიკა 2 საათი, მე-8 კლასში ქიმია 2 საათი, მე-12 კლაში ლოგიკა 3 საათი, 7-10 კლასები საგანი “ტექნოლოგია” – 1 საათი.

 

საათობრივი ბადე კლასების მიხედვით და ნიშნების სავალდებულო მინიმალური რაოდენობა საგნების მიხედვით

სასკოლო საათობრივი ბადე მოიცავს თითოეული კლასის მიხედვით ეროვნული სასკოლო გეგმიდან გამომდინარე საგნებისათვის დაზუსტებულ საათების რაოდენობას. გადაწყვეტილებას იმის შესახებ თუ ვინ ასწავლის  ამ საგნებს  იღებს პედაგოგიური საბჭო. გაკვეთილების განრიგს,

პირველიკლასი

ქართ

საგანი

საათების რაოდენობა კვირაში

შენიშვნა

1

ქართული ენა და ლიტერატურა

5

 

2

მშობლიური ენა (რუსული)

7

 

3

მათემატიკა

4/5

 

4

ისტ

1/0

 

5

ბუნებისმეტყველება

2

 

6

სპორტი

2

 

7

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

2

 

8

მუსიკა

1

 

9

ინგლისური

2

 

სავალდებულო საათების რაოდენობა კვირაში 25

 

 

 

მე-2 კლასი

ქართ

საგანი

საათების რაოდენობა კვირაში

შენიშვნა

1

ქართული ენა და ლიტერატურა

5

 

 

მშობლიური ენა (რუსული)

7

 

2

მათემატიკა

4/5

 

3

ბუნებისმეტყველება

2

 

4

სპორტი

2

 

5

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

1

 

6

მუსიკა

1

 

7

ინგლისური

2

 

8

 დამატებითი საგანი:   ისტ.

1/0

 

სავალდებულო საათების რაოდენობა კვირაში

25

 

 

 

 

 

მე-3 კლასი

ქართ

საგანი

საათების რაოდენობა კვირაში

შენიშვნა

1

ქართული (ენა და ლიტერატურა)

5

 

 

მშობლიური ენა (რუსული)

7

 

2

მათემატიკა

4/5

 

3

ინგლისური

3

 

4

ბუნებისმეტყველება

3

 

5

სპორტი

2

 

6

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

1

 

7

მუსიკა

1

 

8

დამატებითი საგანი: ისტ

1/0

 

სავალდებულო საათების რაოდენობა კვირაში

 

27

 

 

 

მე-4 კლასი

ქართ

საგანი

საათების რაოდენობა კვირაში

შენიშვნა

1

ქართული ენა და ლიტერატურა

5

 

 

მშობლიური ენა (რუსული)

7

 

2

მათემატიკა

4/5

 

3

ინგლისური

3

 

4

სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება

0/1

 

5

ბუნებისმეტყველება

3

 

6

სპორტი

2

 

7

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

2

 

8

მუსიკა

1

 

10

ცეკვა

1

 

11

დამატებითი საგანი: ისტ

1/0

 

სავალდებულო საათების რაოდენობა კვირაში 28/29

მე-5 კლასი

 

 

საგანი

საათების რაოდენობა კვირაში

შენიშვნა

ნიშნების სავალდებულო მინიმალური

რაოდენობა  კომპონენტისათვის ,,შემაჯამებელი დავალება”

სემესტრი

I

II

1

ქართული (ენა და ლიტერატურა)

5

 

3

5

 

მშობლიური ენა (რუსული)

7

 

3

5

2

მათემატიკა

5

 

4

6

3

ისტ

1

 

4

4

4

ინგლისური

3

 

4

4

5

ჩვენი საქართველო

3

 

2

3

6

ბუნებისმეტყველება

2

 

3

4

7

სპორტი

2

 

 

 

8

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

2

 

2

3

9

მუსიკა

1

 

2

2

 

სავალდებულო საათების რაოდენობა კვირაში

31

 

 

 

 

მე-6 კლასი

 

საგანი

საათებისრაოდენობაკვირაში

შენიშვნა

ნიშნებისსავალდებულომინიმალური

რაოდენობაკომპონენტისათვის ,,შემაჯამებელიდავალება”

სემესტრი

I

II

1

ქართული ენა და ლიტერატურა

5

 

3

5

 

მშობლიური ენა (რუსული)

7

 

 

 

2

ინგლისური

3

 

4

4

4

ჩვენი საქართველო

3

 

2

3

5

მათემატიკა

5

 

4

6

6

ბუნებისმეტყველება

2

 

3

4

7

სახვითი ხელოვნება

2

 

2

3

8

მუსიკა

1

 

2

2

9

ისტ

1

 

2

3

10

სპორტი

2

 

 

 

სავალდებულოსაათებისრაოდენობაკვირაში

31

 

 

 

 

 

მე-7 კლასი

ქართ

საგანი

საათების რაოდენობა კვირაში

შენიშვნა

ნიშნების სავალდებულო მინიმალური

რაოდენობა  კომპონენტისათვის ,,შემაჯამებელი დავალება”

სემესტრი

I

II

1

ქართული ენა და ლიტერატურა

5

 

4

5

 

მშობლიური ენა (რუსული)

7

 

4

5

2

მათემატიკა

5

 

4

6

3

ინგლისური

3

 

2

3

 

საქართველოს და მსოფლიო ისტორია

3

 

2

3

5

გეოგრაფია

2

 

2

3

6

ბიოლოგია

2

 

2

3

7

სპორტი

2

 

 

 

8

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

1

 

2

3

229

მუსიკა

1

 

2

2

დამატებითი საგნტბი

10

ფიზიკა

2

 

 

 

 

            ტექნოლოგია

1

 

 

 

სულ  საათების რაოდენობა კვირაში

34

მე-8 კლასი

ქართ

საგანი

საათების რაოდენობა კვირაში

შენიშვნა

ნიშნების სავალდებულო მინიმალური

რაოდენობა  კომპონენტისათვის ,,შემაჯამებელი დავალება”

სემესტრი

I

II

1

ქართული ენა და ლიტერატურა

5

 

4

5

 

მშობლიური ენა (რუსული)

6

 

4

5

2

მათემატიკა

5

 

4

6

3

ინგლისური

3

 

2

3

 

სამოქალაქო თავდაცვა

1/0

 

 

 

5

საქართველოს და მსოფლიო ისტორია

3

 

2

3

6

გეოგრაფია

1/2

 

2

3

7

ეკონომიკა

1

 

 

 

8

ბიოლოგია

2

 

2

3

9

ფიზიკა

2

 

2

3

10

სპორტი

2

 

 

 

11

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

½1/0

 

2

 

12

მუსიკა

0/1

 

 

3

დამატებითი საგნტბი

 

ქიმია

2

 

2

3

15

                 ტექნოლოგია

1

 

 

 

სავალდებულო საათების რაოდენობა კვირაში

34

 

 

მე-9 კლასი

ქართ

საგანი

საათების რაოდენობა კვირაში

შენიშვნა

ნიშნების სავალდებულო მინიმალურირაოდენობა  კომპონენტისათვის ,,შემაჯამებელი დავალება”

სემესტრი

I

II

1

ქართული ენა და ლიტერატურა

5

 

4

5

 

მშობლიური ენა (რუსული)

5

 

4

5

2

მათემატიკა

5

 

4

6

3

ინგლისური

3

 

2

3

5

ისტორია

3

 

3

4

6

გეოგრაფია

2

 

2

3

7

სამოქალაქო განათლება

1

 

2

3

8

ბიოლოგია

2

 

2

3

9

ფიზიკა

3

 

2

3

10

ქიმია

2

 

2

3

11

სპორტი

2

 

 

 

12

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

0/1

 

 

2

13

მუსიკა

1/0

 

2

 

დამატებითი საგნტბი

 

ტექნოლოგია

1

 

 

 

სავალდებულო საათების რაოდენობა კვირაში

35

 

მე-10 კლასი

ქართ

საგანი

საათების რაოდენობა კვირაში

შენიშვნა

ნიშნების სავალდებულო მინიმალურირაოდენობა  კომპონენტისათვის ,,შემაჯამებელი დავალება”

სემესტრი

I

II

1

ქართული ენა და ლიტერატურა

5

 

4

5

 

მშობლიური ენა (რუსული)

5

 

4

5

2

მათემატიკა

5

 

4

6

3

ინგლისური

3

 

2

3

5

ისტორია

3

 

3

4

6

გეოგრაფია

2

 

2

3

7

სამოქალაქო განათლება

1

 

2

3

8

ბიოლოგია

2

 

2

3

9

ფიზიკა

3

 

2

3

10

ქიმია

2

 

2

3

11

სპორტი

2

 

 

 

12

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

1/0

 

 

2

13

მუსიკა

0/1

 

 

2

დამატებითი საგნტბი

 

ტექნოლოგია

1

 

 

 

სავალდებულო საათების რაოდენობა კვირაში

35

 

 

 

 

მე-11 კლასი

 

ქართ

საგანი

საათების რაოდენობა კვირაში

შენიშვნა

ნიშნების სავალდებულომინიმალურირაოდენობა  კომპონენტისათვის ,,შემაჯამებელი დავალება”

სემესტრი

I

II

1

ქართული ენა და ლიტერატურა

5

 

4

5

 

მშობლიური ენა (რუსული)

5

 

 

 

2

მათემატიკა

 

            5

 

 

          4

 

                6

3

ინგლისური

3

 

2

3

 

ისტორია

 

3

 

2

3

5

გეოგრაფია

 

2

 

2

3

6

ბიოლოგია

2

 

 

 

7

ფიზიკა

 

3

 

2

3

8

ქიმია

 

2

 

2

3

 

სპორტი

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

არჩევითი საგნები

10

ეკონომიკა

2

 

 

 

11

სახელმწიფო და მოქალაქეობა

1

 

 

 

სავალდებულო საათების რაოდენობა კვირაში

35

 

 

 

 

მე-12 კლასი

 

ქართ

საგანი

 

საათების რაოდენობა კვირაში

 

 

შენიშვნა

ნიშნების სავალდებულო მინიმალურირაოდენობა  კომპონენტისათვის ,,შემაჯამებელი დავალება”

პროგრამული

აბიტური

სემესტრი

I

II

1

ქართული ენა და ლიტერატურა

4

1

 

3

4

 

მშობლიური ენა (რუსული)

2

-

 

3

4

2

მათემატიკა

4

1

 

4

6

3

ინგლისური

2

1

 

3

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

ისტორია

2

1

 

1

1

7

გეოგრაფია

-

1

 

 

 

8

სამოქალაქო თავდაცვა  და უსაფრთხოება

1/0

 

 

 

 

9

სპორტი

1

 

 

 

 

10

ბიოლოგია

1

1

 

 

 

11

ფიზიკა

1

1

 

 

 

12

ქიმია

1

1

 

 

 

 

დამატებითი  საგნები

13

ლოგიკა

3

 

 

 

არჩევითი საგნები

14

გლობალური პრობლემების გეოგრაფია

1

 

 

 

სავალდებულო საათების  რაოდენობა კვირაში

31/30

8

 

 

 

 

 

 

2011-2012  სასწავლო წელს სკოლის მიერ შერჩეული სახელმძღვანელოების ნუსხა

1 კლასი

საგანი

დასახელება

ავტორი

გამომცემლობა

1

ქართული როგორც მეორე ენა

ქართული ენა და ლითერატურა

ნ.მაღლაკელიძე,ე.მაღლაკელიძე,

ც.ყურაშვილი,ნ.ღონღაძე.

შპი”მერიდიანი”

2

მშობლიური ენა (რუსული)

Русская азбука Русский язык

 

ვ. გორეცკი

ტ. რამზაევა

 

 

განათლება

დროფა

 

3

ინგლისური

დონე(დ01) Iნგლისჰ ჭორლდ 1

მ.ბოვენი, ლ.ჰოკინგი

მაკმილანი

4

მათემატიკა

მათემატიკა

ავთანდილ საგინაშვილი, თინა ბექაური.

- ფ/პ ავთანდილ საგინაშვილი

5

ბუნებისმეტყველება

ბუნება

გ.კვანტალიანი

შპს”ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა-ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი”.

6

ისტი

ინფორმატიკა

ჯამასპიშვილი

შპს ”დიოგენე”

7

სახვითი და გამოყენენითი   

ხელოვნება

ხელოვნება

ა.კლდიაშვილი,ნ.ღაღანიძე,თ.ჯაყელი

შპს”კლიო”

8

მუსიკა

მუსიკა

მ.ოთიაშვილი

საერთაშორისო ასოციაცია”წყაროსთვალი”

 

 

2 კლასი

საგანი

დასხელება

ავტორი

გამომცემლობა

1

ქართული როგორც მეორე ენა

ქათული ენა

ვ.როდონაია,მ.მირიანაშვილი,ქ.თობაძე,

ლ.ვაშაკიძე,ა.არბული,ნ.ნაკუდაშვილი,

მ.ხუციშვილი, ე.ხუციშვილი

შპს ”საქართველოს მაცნე”

2

მშობლიური ენა (რუსული)

Русский язык

Родная речь

ტ. რამზაევა

მ. გოლოვანოვა, ვ. გორეცკი

დროფა

განათლება

3

მათემატიკა

მათემატიკა

თ. ბექაური, ნ. გვილავა, ე. ჩილოჩავა,

ს. ჩხეიძე

დიოგენე

4

ინგლისური

დონე(დ01) ) Iნგლისჰ ჭორლდ 1

მ.ბოვენი

მაკმილანი

5

ბუნებისმეტყველება

ბუნება

ლ.მიქიაშვილი,მ.ბლიაძე, რ.ახვლედიანი,გ.კვანტალიანი

შპს”ბაკურ სულაკაური გამომცემლობა-ქართული ბიოგრაფიული  ცენტრი.

6

სახვითი და გამოყენენითი ხელოვნება

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

ნ. მაჭარაშვილი, მ. მაჭარაშვილი, ნ. ჯაბუა, ნ.სილაგაძე

შპს”მერიდიანი”

7

მუსიკა

მუსიკა

ჩიკვაიძე

შპს @”ინტელექტი”@

 

დამ. საგანი: ისტი

ინფორმატიკა

ჯამასპიშვილი

შპს ”დიოგენე”

შპს ”დიოგენე”

 

3 კლასი

საგანი

დასხელება

ავტორი

გამომცემლობა

1

ქართული როგორც მეორე ენა

ქართული ენა

ვ.როდონაია,მ.მირიანაშვილი,ქ.თობაძე,

ლ.ვაშაკიძე, ა.არბული, ნ.ნაკუდაშვილი,

მ.ხუციშვილი, ე.ხუციშვილი

შპს ”საქართველოს მაცნე”

2

მშობლიური ენა (რუსული)

Русский язык

Родная речь

ტ. რამზაევა

მ. გოლოვანოვა, ვ. გორეცკი

დროფა

განათლება

3

მათემატიკა

მათემატიკა

თ. ბექაური, ნ. გვილავა, ე. ჩილოჩავა,

ს. ჩხეიძე

დიოგენე

4

ინგლისური

დონე(დ02) ) Iნგლისჰ ჭორლდ

მ.ბოუენი,მ

მაკმილანი

5

ბუნებისმეტყველეა

ბუნება

ნ. ბარნაველი, თ. გეგეჭკორი

ბუნება პრინტი

6

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

ნ. მაჭარაშვილი

შპს “მერიდიანი”

7

მუსიკა

მუსიკა

ჩიკვაიძე

შპს @”ინტელექტი”@

8

სპორტი

სპორტი

ლ. აფციაური, მ. თუგუში

შპს ”დიოგენე”

 

დამ. საგანი: ისტი

ინფორმატიკა

ჯამასპიშვილი

შპს ”დიოგენე”

 

4 კლასი

საგანი

დასხელება

ავტორი

გამომცემლობა

1

ქართული როგორც მეორე ენა

ქართული ენა

ვ.როდონაია,მ.მირიანაშვილი,ქ.თოფაძე,

ლ.ვაშაკიძე,ა.არბული,ნ.ნაკუდაშვილი,

მ.ხუციშვილი, ე.ხუციშვილი

შპს ”საქართველოს მაცნე”

2

მშობლიური ენა (რუსული)

Русский язык

Родная речь

ტ. რამზაევა

მ. გოლოვანოვა, ვ. გორეცკი

დროფა

განათლება

3

მათემატიკა

მათემატიკა

I და II ნაწ.

გ.გოგიშვილი,თ.ვეფხვაძე,ი.მებონია,

ლ.ჭელიძე(ქურჩიშვილი).

შპს ”ინტელექტი”

4

ინგლისური

დ(01) ) Iნგლისჰ ჭორლდ

მ.ბოვენი

მაკმილანი

5

სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება

სამოქ.თავდაცვა და უსაფრთხოება

ნ.ტალახაძე,

შპს ”სიდი”

6

ბუნებისმეტყველება

ბუნება

მ. მაჭავარიანილ., შალვაშვილი

შემეცნება

7

სახვითი და გამოყენენითიხელოვნება

ხელოვნება

ნ. მაჭარაშვილი, მ. მაჭარაშვილი

შპს “მერიდიანი”

8

მუსიკა

მუსიკა

ჩიკვაიძე

შპს @”ინტელექტი”@

10

ცეკვა

-

-

-

11

დამ. საგანი: ისტი

ინფორმატიკა

ჯამასპიშვილი

შპს ”დიოგენე”

 

5 კლასი

საგანი

დასხელება

ავტორი

გამომცემლობა

1

ქართული როგორც მეორე ენა

ქართული ენა და ლითერატურა

ვ.როდონაია,მ.მირიანაშვილი,ქ.თოფაძე,

ლ.ვაშაკიძე,ა.არბული,ნ.ნაკუდაშვილი,

მ.ხუციშვილი,

შპს ”სწავლანი

 

2

მშობლიური ენა (რუსული)

Русский язык

Литература

ბარანოვი, ლადიჟენსკაია

კოროვინი, ჟურავლევი

დროფა

განათლება

3

მათემატიკა

მათემატიკა

I და II ნაწ.

გ.გოგიშვილი,თ.ვეფხვაძე,ი.მებონია,

ლ.ჭელიძე(ქურჩიშვილი).

შპს ”ინტელექტი”

4

ინგლისური

დ(დ3) ) Iნგლისჰ ჭორლდ

ლ. ჰოკინგ მ.ბოვენი

მაკმელანი

5

ჩვენი საქაეთველო

ჩვენი საქართველო

მ.სურგულაძე ნ.მინდაძე

შპს ’’ლოგოს პრესი’’

6

ბუნებისმეტყველება

ბუნება

ლ.მიქიაშვილი, მ.ბლიაძე,

რ.ახვლედიანი, გ.კვანტალიანი

შპს”ბაკურ სულაკაური გამომცემლობა-ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი”.

7

ისტი

ინფორმატიკა

ჯამასპიშვილი

შპს ”დიოგენე”

8

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

ხელოვნება

ა.კლდიაშვილი,ნ.ღაღანიძე,

თ.ჯაყელი

შპს”კლიო”

9

მუსიკა

მუსიკა

მ. ჩიკვაიძე

შპს @”ინტელექტი”@

10

სპორტი

სპორტი

ლ. აფციაური, მ. თუგუში

შპს ”დიოგენე”

 

6 კლასი

საგანი

დასხელება

ავტორი

გამომცემლობა

1

ქართული როგორც მეორე ენა

ქართული ენა

ვ.როდონაია, მ.მირიანაშვილი, ქ.თობაძე, ლ.ვაშაკიძე, ა.არბული, ნ.ნაკუდაშვილი, მ.ხუციშვილი,

შპს ”სწავლანი”

 

2

მშობლიური ენა (რუსული)

Русский язык

Литература

ბარანოვი, ლადიჟენსკაია

კოროვინი

 

3

მათემატიკა

მათემატიკა

გ.გოგიშვილი,თ.ვეფხვაძე,ი.მებონია,

ლ.ჭელიძე(ქურჩიშვილი).

შპს ”ინტელექტი”

4

ინგლისური

დ(3) Iნგლისჰ ჭორლდ

ლ. ჰოკინგ მ.ბოვენი

მაკმელანი

5

ჩვენი საქართველო

ჩვენი საქართველო

სურგულაძე, ნ. მინდაძე, ვ. ნეიძე, კ. ხარაძე (ლ. ბერაიას, თ. გეგეშიძის, მ. ქურთუბაძისა და თ. შალვაშვილის მონაწილეობით)

შპს ’’ლოგოს პრესი’’

6

ბუნებისმეტყველება

ბუნება

მ. ბლიაძე, რ. ახვლედიანი, დ.კერესელიძე.

შპს”ბაკურ სულაკაური გამომცემლობა-ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი”.

7

ისტ

ინფორმატიკა

ჯამასტიშვილი

შპს “დიოგენე”

8

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

ხელოვნება

ა.კლდიაშვილი,ნ.ღაღანიძე,თ.ჯაყელი

შპს”კლიო”

8

მუსიკა

მუსიკა

ჩიკვაიძე

შპს @”ინტელექტი”@

10

სპორტი

სპორტი

ლ. აფციაური, მ. თუგუში

შპს ”დიოგენე”

 

7 კლასი

საგანი

დასხელება

ავტორი

გამომცემლობა

1

ქართული როგორც მეორე ენა

ქართული ენა და ლითერატურა

ვ.როდონაია,მ.მირიანაშვილი,ქ.თობაძე,

ლ.ვაშაკიძე,ა.არბული,ნ.ნაკუდაშვილი,

მ.ხუციშვილი,

შპს ”სწავლანი

 

2

მშობლიური ენა (რუსული)

Русский язык

Xрестоматия

(I და II ნაწილები)

ბარანოვი, ლადიჟენსკაია

კოროვინი

 

 

3

მათემატიკა

მათემატიკა

ნ. ჯაფარიძე, მ. ჭილასონი, ნ. წულაია

შპს”ბაკურ სულაკაური გამომცემლობა-ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი”.

4

ინგლისური

(შ2 ) Iნგლისჰ ჭორლდ 6

ლ. ჰოკინგ მ.ბოვენი

მაკმელანი

 

 

 

 

 

5

ისტორია

ისტორია

ზ.კიკნაძე, ვ. ნეიძე

შპს”ლოგოს პრესი”

6

გეოგრაფია

გეოგრაფია

ნეიძე

შპს “ლოგოს პრესს”

7

ბიოლოგია

ბიოლოგია

ნ. ვეკუა, რ. გაფრინდაშვილი

შპს ”ინტელექტი”

8

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

ხელოვნება

ა.კლდიაშვილი,ნ.ღაღანიძე,თ.ჯაყელი

შპს”კლიო”

9

მუსიკა

მუსიკა

ჩიკვაიძე

შპს @”ინტელექტი”@

10

სპორტი

სპორტის სახეობები

ქ. კობალია, ე. ტუღუში

ესგშც

(ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი)

11

ფიზიკა

ფიზიკა

გ. გედენიძე, ე. ლაზარაშვილი

შპს ”ინტელექტი”

12

ტექნოლოგია

ტექნოლოგია

ნ. სიმონია

 

 

8 კლასი

საგანი

დასხელება

ავტორი

გამომცემლობა

1

ქართული როგორც მეორე ენა

ქართული ენა და ლითერატურა

ვ.როდონაია,მ.მირიანაშვილი,ქ.თობაძე,

ლ.ვაშაკიძე, ა.არბული,ნ.ნაკუდაშვილი,

მ.ხუციშვილი,

შპს ”სწავლანი

 

2

მშობლიური ენა (რუსული)

Русский язык

Xрестоматия

 

ბარხუდაროვი, კრუჩკოვი

ბელენკი

 

 

3

მათემატიკა

მათემატიკა

გ.გოგიშვილი,თ.ვეფხვაძე, ი.მებონია,ლ.ჭელიძე(ქურჩიშვილი).

შპს ”ინტელექტი”

4

ინგლისური

Eნგლისჰ ფორ შცჰოოლს

(ს III)

ტ. ბუქია, ი.ჩიბურდანიძე

შპს ’’ოცდამეერთე’’

5

ისტორია

საქართველო და მსოფლიო  ისტორია

მ. სურგულაძე, გ. ანჩაბაძე, ს. ბახია-ოქრუაშვილი

შპს ’’ლოგოს პრესი’’

6

გეოგრაფია

საქართველო და მსოფლიო გეოგრაფია

ვ. ნეიძე მ. ბოკერია

შპს “ლოგოს პრესი”

7

სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება

სამოქ.თავდაცვა და უსაფრთხოება

ნ.ტალახაძე,

შპს ”სიდი”

8

ბიოლოგია

ბიოლოგია

ნ. ზაალიშვილი, თ. ჩუბინიძე

შპს საგამომცემლო სახლი “ტრიასი”

9

ფიზიკა

ფიზიკა

გ. გედენიძე, ე. ლაზარაშვილი

შპს ”ინტელექტი”

10

სახვითი და გამოყენებითიხელოვნება

ხელოვნება

ნ. მიქაბერიძე, ნ. კუნჭულია, მ. მეხაშიშვილი

შპს ”დიოგენე”

11

მუსიკა

მუსიკა

მ. ჩიკავიძე

შპს ’’ინტელექტი’’

12

სპორტი

სპორტის სახეობები

ქ. კობალია, ე. ტუღუში

ესგშც

(ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების) ცენტრი

13

დამ. საგანი ქიმია

ქიმია

მ. ვარდიაშვილი

შპს ”ინტელექტი”

14

დამ. საგანი ტექნოლოგია

ტექნოლოგია

თ. ჯალაღანია, თ. ჯობავა

შპს “საქართველოს მაცნე”

9 კლასი

საგანი

დასხელება

ავტორი

გამომცემლობა

1

ქართული როგორც მეორე ენა

ქართული ენა და ლითერატურა

ვ.როდონაია, ა.არბული, ნ.ნაკუდაშვილი, მ.ხუციშვილი.

შპს ”სწავლანი

 

2

მშობლიური ენა (რუსული)

 

Русский язык

Литература

 

ბარხუდაროვი, კრუჩკოვი

კოროვინი და სხვ.

განათლება

განათლება

3

მათემატიკა

მათემატიკა

გ.გოგიშვილი,თ.ვეფხვაძე,ი.მებონია,ლ.ჭელიძე(ქურჩიშვილი).

შპს ”ინტელექტი”

4

ინგლისური

Eნგლისჰ ფორ შცჰოოლს  (ს III)

ტ. ბუქია, ი.ჩიბურდანიძე

შპს ’’ოცდამეერთე’’

5

საქართველოს ისტორია

საქართველოს ისტორია

გ. ანჩაბაძე, გ. გამყრელიძე, ზ. კიკნაძე, მ. სურგულაძე, დ.შველიძე

შპს “ლოგოს პრესს”

6

საქართველოს გეოგრაფია

საქართველოს გეოგრაფია

ვ. ნეიძე, მ. ბოკერია

შპს “ლოგოს პრესს”

7

 

სამოქალაქო  განათლება

სამოქალაქო  განათლება

ნ. ტალახაძე, თქალდანი, გ. გაბრიელაშვილი, ლ. Gიგაური, მ. ნაცვალაძე

შპს”სიდი” – ეკონომიკური განათლებისა და განვითარების ცენტრი

8

ბიოლოგია

ბიოლოგია

ნ.ზაალიშვილი,ნ. იოსებაშვილი

შპს”საგამომცემლო სახლი ”ტრიასი”

9

ფიზიკა

ფიზიკა

ლ. მნათობიშვილი, თ. გაჩეჩილაძე, ლ, ჩიჩუა, რ. ქანთარია

შპს “საქართველოს მაცნე”

10

ქიმია

ქიმია

მ. ვარდიაშვილი

შპს ”ინტელექტი”

11

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

ხელოვნება

ნ. მაჭარაშვილი, ნ. სილაგაძე

შპს”მერიდიანი”

12

მუსიკა

მუსიკა

მ.ჩიკვაიძე

შპს”ინტელექნი”

13

სპორტი

სპორტის სახეობები

ქ. კობალია, ე. ტუღუში

ესგშც

(ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი)

14

ტექნოლოგია

ხელოვნება

ნ. მაჭარაშვილი, ნ. სილაგაძე

შპს”მერიდიანი”

 

10 კლასი

საგანი

დასხელება

ავტორი

გამომცემლობა

1

ქართული როგორც მეორე ენა

ქართული ენა და ლითერატურა

მ. გიგინეიშვილი, ლ.გრიგოლაშვილი, ვ.როდონაია, ა.არბული

შპს ”სწავლანი

 

2

მშობლიური ენა (რუსული)

Русский язык

Русская литература XIX века ქრესტომატია

ე. როზენტალი აგნესოვი

ლებედევი

 

ჟურავლევი

დროფა

განათლება

 

დროფა

 

3

მათემატიკა

მათემატიკა

გ.გოგიშვილი,თ.ვეფხვაძე,ი.მებონია,ლ.ჭელიძე(ქურჩიშვილი).

შპს ”ინტელექტი”

4

ინგლისური

Nეწ ჭაწე (ს V)

ლ.გოქსაძე, თ.ფაღავა

შპს ’’ოცდამეერთე’’

5

ისტორია

ისტორია

ზ. კიკნაძე, ლ. პატარიძე,  მ. სურგულაძე,  თ. უზუნაშვილი

შპს “ლოგოს პრესს”

6

გეოგრაფია

საქართველოს გეოგრაფია

ნეიძე

შპს “ლოგოს პრესს”

7

სამოქალაქო განათლება

სამოქალაქო განათლება

თ. მეიფარიანი, ლ. მიქიაშვილი,  ზ. მიმინოშვილი, ი.ჯალაღანია

საქართველოს მაცნე

8

ბიოლოგია

ბიოლოგია

ნ. ვეკუა, რ. გაფრინდაშვილი

შპს”ინტელექნი”

9

ფიზიკა

ფიზიკა

თ. გაჩეჩილაძე, ლ. ჩიჩუა, რ. ქანთარია,

საქართველოს მაცნე

10

ქიმია

ქიმია

მ. ვარდიაშვილი, ს. ადამია

შპს”ინტელექნი”

11

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

ხელოვნება

ა.კლდიაშვილი,ნ.ღაღანიძე

შპს”კლიო”

12

მუსიკა

მუსიკა

მ.ჩიკვაიძე

შპს”ინტელექნი”

13

სპორტი

სპორტის სახეობები

ქ. კობალია, ე. ტუღუში

ესგშც

(ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი)

 

11 კლასი

საგანი

დასხელება

ავტორი

გამომცემლობა

1

ქართული როგორც მეორე ენა

ქართული ენა და ლითერატურა

ვ.როდონაია, ნ.ნაკუდაშვილი ა.არბული, მ.ხუციშვილი,  ლ დათაშვილი

შპს ”სწავლანი

 

2

მშობლიური ენა (რუსული)

Русский язык

Русская литература XX века

ე. როზენტალი

აგნესოვი

დროფა

განათლება

3

მათემატიკა

მათემატიკა

გ.გოგიშვილი,თ.ვეფხვაძე,ი.მებონია,ლ.ჭელიძე(ქურჩიშვილი).

შპს ”ინტელექტი”

4

ინგლისური

Nეწ ჭაწე (ს VI)

ლ.გოქსაძე, თ.ფაღავა

შპს ’’ოცდამეერთე’’

5

საქართველოს და მსოფლიო ისტორია

საქართველოს და მსოფლიოს ისტორია

პ. რამიშვილი, ნ. ახმეტელი, გ. ჩხიკვიშვილი, დ. სართანია

შპს ”დიოგენე”

6

გეოგრაფია

მსოფლიო  გეოგრაფია

დავითაშვილი ზ. ნ. ელიზბარაშვილი

შპს საქართველოს მაცნე

7

ბიოლოგია

ბიოლოგია

ნ. ვეკუა, რ. გაფრინდაშვილი

შპს”ინტელექნი”

8

ფიზიკა

ფიზიკა

გ. გედენიძე, ე. ლაზარაშვილი

შპს”ინტელექნი”

9

ქიმია

ქიმია

მ. ვარდიაშვილი, ს. ადამია

ინტელექტი

10

სპორტი

სპორტის სახეობები

ქ. კობალია, ე. ტუღუში

ესგშც

(ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი

11

ეკონომიკა

ეკონომიკა

ნ. ტალახაძე, მ. ნაცვალაძე,  ლ. გიგაური

შპს “სიდი” - ეკონომიკური განათლებისა და განვითარების ცენტრი)

12

სახელმწიფო და მოქალაქეობა

სახელმწიფო

ი. ბრაჭული

 

 

12 კლასი

საგანი

დასხელება

ავტორი

გამომცემლობა

1

ქართული როგორც მეორე ენა

ქართული ენა და ლითერატურა

თ ვასაძე, ნ. მუზაშვილი, ნ. ჩუბინიძე

შპს “დიოგენე”

2

მშობლიური ენა (რუსული)

Русский язык

ვლასენკოვი, რიდჩენკოვა

 

დროფა

 

3

მათემატიკა

მათემატიკა

გ.გოგიშვილი,თ.ვეფხვაძე,ი.მებონია,ლ.ჭელიძე(ქურჩიშვილი).

შპს ”ინტელექტი”

4

ინგლისური

Nეწ ჭაწე (ს VII)

ლ.გოქსაძე, თ.ფაღავა

შპს ’’ოცდამეერთე’’

5

ისტორია

საქართველოს და მსოფლიოს ისტორია

ნ. ახმეტელი

შპს ”დიოგენე”

6

გეოგრაფია

მსოფლიო გეოგრაფია

ტატაშვილი ზ., სეფერთელაძე ზ.მარგველანი ზ. ……

შპს ”ინტელექტი”

7

სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება

სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება

თ.მეიფარიანი.ლ.მიქიაშვილი,

საქართველოს მაცნე

8

ბიოლოგია

ბიოლოგია

ბიოლოგია

 

ლ.ბურდილაძე

მ. მაკაშვილი

შპს”დიოგენე”

საქართველოს მაცნე

9

ფიზიკა

ფიზიკა

გ. გედენიძე, ე. ლაზარაშვილი

შპს ”ინტელექტი”

10

ქიმია

ქიმია

მ. ვარდიაშვილი

შპს ”ინტელექტი”

11

სპორტი

სპორტის სახეობები

ქ. კობალია, ე. ტუღუში

ესგშც

(ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი)

12

გლობალური პრობლემების გეოგრაფია

გლობალური პრობლემების გეოგრაფია

ზ. დავითაშვილი,

ნ. ელიზბარაშვილი

საქართველოს მაცნე

13

ლოგიკა

ზოგადი უნარები

 

 

 

 

 

 

მოსწავლეების რაოდენობა

მოსწავლეებისმაქსიმალურიდასაშვებირაოდენობა 1----12კლასებშიარის8-22 მოსწავლე. ესხელშეკრულებითარისგათვალისწინებულიდაორმხრივადდაიცავსროგორცმოსწავლეს, ისემასწავლებელს.

მოსწავლეებს ექნებათ საშუალება, უკეთ ისწავლონ შეზღუდული ზომის კლასში. მასწავლებელს კი ამ სისტემით ეყოლება მოსწავლეების ისეთი მაქსიმალური რაოდენობა, რომელიც სასწავლო პროცესის ჯეროვნად დაგეგემვისა და განხორციელების საშუალებას მისცემს.(ინგლისური ენების სწავლებისას თუ კლასში 20 მოსწავლეა დამეტია, კლასი იყოფა ორ ჯგუფად. გაყოფილი ჯგუფები შესაძლებელია დაკომპლექტდეს მოსწავლეთა ენის ფლობისმიხედვით).გაკვეთილის ხანგრძლივობა მოსწავლის დატვირთვის გაკვეთილებზე გატარებული ასტრონომიული საათების მაქსიმალური რაოდენობა.

 

კლასი

I

II

III

IV-V

VI-VII

VIII

IX-XII

მაქსიმალური დასაშვები საათები ასტრონომიული

3

4

4

4

5

5

5

გაკვეთილების მაქსიმალური დასაშვები რაოდენობა

5

5

6

6-7

7

7

7/6

 

გაკვეთილების ხანგრძლივობაა 45 წუთი. გამონაკლისს წარმოადგენს პირველი კლასი, სადაც გაკვეთილი გრძელდება 35 წუთი. შესვენებები გრძელდება 5-15 წუთი. გამონაკლისი შესაძლებელია დაშვებულ იქნეს ექსტრემალური პირობების დროს (ყინვა, განსაკუთრებული სიცხეები, და ა..), როდესაც სკოლამ შესაძლოა ხანმოკლე ვადით შეცვალოს გაკვეთილების და ან დასვენების ხანგრძლივობები სასწავლო დღის შემცირების მიზნით.

 

 

       საგნობრივი კათედრების სამუშაო გეგმა

 

      სკოლაში კათედრების ეფექტური მუშაობა სკოლის განვითარებისათვის ერთ–ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია, რომლის მუშაობა უშუალოდ უკავშირდება მასწავლებლების პროფესიულ განვითარებას, სასწავლო პროცესში მოსწავლეთა ჩართულობას, ასევე მოსწავლის წარმატებულ შედეგს.

          კათედრის ეფექტური მუშაობისათვის საგნობრივი ჯგუფის მასწავლებლები ერთი წლით ირჩევენ კათედრის გამგეს., რომელიც შეიმუშავებს კათედრის სამუშაო გეგმას. კათედრის წევრები სემესტრში იკრიბებიან მინიმუმ სამჯერ.

          სასწავლო  წლის დაწყებამდე აუცილებელია ჩატარდეს კათედრის პირველი სხდომა, სადაც განიხილავენ  ეროვნული სასწავლო გეგმის საგნობრივ პროგრამებს და არჩეულ სახელმძრვანელოებს.  წინასწარ უნდა იმსჯელონ : რა საჭიროებებისა და პრობლემების გადაჭრა იქნება აუცილებელი;   რა რესურსების გამოყენება იქნება საჭირო  ეფექტური სწავლებისათვის; როგორ უნდა იზრუნონ პროფესიული განვითარების კონკრეტულ საკითხზე და მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების შიდა სასკოლო შეფასების სქემაზე;     

          მასწავლებლთა პროფესიული განვითარების  შიდა საკოლო შეფასების ძირითადი კრიტერიუმებია: მოსწავლის სწავლა/ სწავლება, შეფასების ობიექტურობა, პასუხისმგებლობა და ვალდებულება, პროფესიული განვითარებაზე ზრუნვა,

    მოსწავლის სწავლა/ სწავლება, მასწავლებლის მუშაობა თვასაჩინო იქნება, თუ მოსწავლეს;

 • Øაქვს მაღალი აკადემიური მოსწრება
 • Øაქვს საშინაო და საკლასო დავალებები შესრულებული.
 • Øაქვს მაღალი წლიური ნიშანი;
 • Øიღებს სკოლისა და კლასის მიერ მოწყობილ სხვადასხვა ღონისძიებებში  (პროექტები,პრეზენტაცია, კონკურსები) მონაწილეობას;
 • Øაღწევს მაღალ შედეგებს სკოლაში და მის გარეთ ჩატარებულ კონკურსებში, საგნობრივ ოლიმპიადებსა და კონფერენციებში.

   შეფასება ობიექტურია, თუ:

 • Øემთხვევა ერთმანეთს სასკოლო და მასწავლებლის შეფასება;
 • Øემთხვევა ერთმანეთს ეროვნულ გამოცდებზე მიღებული მოსწავლის შედეგები და სკოლაში მასწავლებლის შეფასება;
 • Øემთხვევა ერთმანეთს მოსწავლეების სკოლის გარეთ კონკურსებში, საგნობრივ ოლიმპიადებსა და კონფერენციებში მიღებული შედეგები სკოლის შიგნით მიღებულ შედეგებს.

  პასუხისმგებლობა და ვალდებულება– მასწავლებელის მოვალეობაა, ეთიკურად და პასუხისმგებლობით მოეკიდოს საკუთარ პროფესიას. ვალდებულნი არიან დაიცვან ეთიკის ნორმები მოსწავლეებსა და მშობლებთან ურთიერთობისას.

  პროფესიული განვითარებაზე ზრუნვა, მასწავლებლის საკუთარი პროფესიული განვითარება გულისხმობს სკოლაში ცვლილებების შეტანას სწავლა/სწალების, დამოკიდებულებებისა და ღირებულებების მიმართ. მასწავლებელი პროფესიულად ვითარდება ,თუ:

 • Øშეუძლია გამოცდილების გაზიარება, წარმატების წინაპირობის განსაზღვრა და პრობლემების გადაჭრის გზების ძიება,
 • Øესწრება აკრედიტებულ ტრეინიგ–პროგრამებს,
 • Øმონაწილეობს კათედრის მიერ დაგეგმილ ღონისძიებეში,
 • Øატარებს სამოდელო გაკვეთილს ,  საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენებით ქმნის დამატებით

        მასწავლებელს აქვს შედგენილი წლიური სასწავლო კურსი –„სილაბუსი“ , რომელშიც  მოცემულია სასწავლო კურსის სათაური, საგანი, სწავლების საფეხური, მიზანი და ამოცანები, სწავლებისა და სწავლის სხვადასხვა მეთოდების დანერგვა,  კურსის საათობრივად გაწერილი შინაარსობრივი გეგმა გამოყენებული სახელმძღვანელოს და სხვა დამხმარე რესურსების მითითებით, წლიური სასწავლო კურსის შეფასება და მოსალოდნელი შედეგები, რომელიც აუცილებლად უნდა შეესაბამებოდეს სასწავლო წლის ბოლოს თითოეული მოსწავლის შედეგს. ე.ი. მოსწავლემ  სასწავლო წლის დაწყებამდე სილაბუსის საშუალებით უნდა გაიგოს , თუ რა და როგორ ისწავლოს, რა თემები და საკითხები უნდა ასწავლოს მასწავლებელმა, სწავლის რა უნარჩვევებს მიაქცევს ყურადღებას, სწავლის როგორი ფორმით და სტილით იქნება აგებული სასწავლო კურსი, როგორ უნდა ისწავლოს და შეფასების რა კომპონენტები გამოიყენება მისი ნაშრომისთვის.

     შიდა სასკოლო შეფასების დროს დიდი მნიშვნელობა ენიჭება მასწავლებლის პორტფოლიოს წარმოებას, რომელიც არის მასწავლებლის პროფესიული მომზადების, უწყვეტი პროფესიული განვითარების, პრაქტიკული საქმიანობის ანალიზის, შეფასებისა და პროფესიული წარმატებების დამადასტურებლი დოკუმენტების ერთობლიობა, სადაც მოცემულია მისი წარმატებული პროფესიული კარიერის ზრდა, სწავლების გაუმჯობესება და მომავლის გეგმები, საგანმანათლებლო  ნამუშევრები: სხვადასხვა სახის  აქტივიბები; პრაქტიკული საქმიანობა; შესრულებული პროექტები; სილაბუსი; დავალებების განკუთვნილი ცხრილი; მოსწავლის წარმეტებული ნაშრომები დ. ა. შ

      პორტფოლიო შინაარსობრივად იყოფა სამ კომპონენტად:

      მასწავლებლის პირადი მონაცემები: სახელი,გვარი; დაბადების თარიღი; ავტობიოგრაფია; რეგიონი; სკოლა; სკოლის დირ.–სა  და მასწავლებლის ხელმოწერა.

     განათლების კვალიფიკაცია: განათლების დამადასტურებელი  მოწმობა; აკადემიური ხარისხი; სკოლაში მუშაობის გამოცდილება; სარეკომენდაციო წერილი; კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი–ასლები; ბოლო 5 წლის წარმატებული სამუშაო გამოცდილება;

    სკოლის ბაზაზე და მის გარეთ მასწავლებლის პროფესიული განვითარება: ყველა კლასისათვის  სასწავლო კურსის პროგრამა  „სილაბუსი“; სწავლების გაუმჯობესება და მომავალი წლის გეგმები; პროექტები; კვლევები;  სტაჯირების, კონფერენციაში თუ სემინარებზე მონაწილეობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლები;  სკოლაში ჩატარებული აქტივობების ამონათვალი; შედეგები და მიღწევები; შეფასებისა და თვითშეფასების ფორმები;დ.ა.შ

   კათედრა ვალდებულია  მართოს სწავლა–სწავლების ხარისხი; რაც გულისხმობს: 

 • Øსწავლის ხარისხის გაუმჯობესებას; 
 • Øსწავლის ხარისხის გაკონტროლებას

ხარისხის გაუმჯობესება უკავშირდება სწავლის პროცესს;

ხოლო ხარისხის გაკონტროლება კი–სწავლის შედეგს.

 

კათედრების სამუშაო გეგმა

მიზანი, ამოცანები სტანდარტი

1.საგნობრივი ჯგუფის საგნის / საგნების სწავლების კოორდინაცია

2.ერთმანეთის გამოცდილების გაზიარება, წარმატების წინაპირობის განსაზღვრა და პრობლემების გადაჭრის გზების ძიება.

3.სახელმძღვანელობისა და დამხმარე ლიტერატურის შერჩევა.

4.შეფასების კომპონენტებისა და კრიტერიუმების შემუშავება.

5.სხვა საგნობრივი ჯგუფის მასწავლებლებთან კოორდინირებული მუშაობა.

6.პროფესიული განვითარებისათვის წლიური გეგმის შემუშავება.

7.რეკომენდაციების შემუშავება დამხმარე სასწავლო მასალებისა და ბიბლიოთეკის საჭირო წიგნების შესახებ.

8.მუშაობა ახალ სასწავლო მეთოდოლოგიებზე, მოდელებსა და მიდგომებზე.

9.სსმ  მოსწავლეებისათვის  მოდიფიცირებული სასწავლო გეგემის შედგენა.

10.სწავლების ხარისხის ამაღლება

 

 

 

 

მიზანი, ამოცანები სტანდარტი

შესრულების დრო

პასუხისმგებელი შესრულებაზე

შენიშვნა

1

2

3

4

5

¹

კათედრის  თავ-რის სამუშაო გეგმა

 

 

 

1

კათედრების წევრების შეხვედრების დაგეგმვა და ორგანიზება (დღის წესრიგის მომზადება,  ოქმების და საბუთების წარმოება)

 

 

 

2

კათედრის შეხვედრებზე წევრებთან მჭიდრო თანამშრომლობა და საერთო გადაწყვეტილების მიღება

 

 

 

3

საგნობრივი ჯგუფის საგნის / საგნების სწავლების კოორდინაცია

 

 

 

4

კათედრაზე წევრებთან ერთად კონკრეტულ პრობლემურ საკითხებზე მსჯელობა

 

 

 

5

გამოცდილების გაზიარება, წარმატების წინაპირობის განსაზღვრა და პრობლემების გადაჭრის გზების ძიება

 

 

 

6

კათედრების წევრებმა სასწავლო წლის დასაწყისში (სემესტრში  მინიმუმ ორჯერ  იკრიბებიან)     შეკრებაზე უნდა მოახდინონ  ეროვნული სასწავლო გეგმის საგნობრივი პროგრამების შესაბამისად:

ა) სახელმძღვანლეობის განხილვა–შერჩევა .

ბ) შეფასების კომპონენტებისა და კრიტერიუმების შემუშავება.

7

 კათედრის წევრებთან ერთად  პროფესიული განვითარებაზე ზრუნვა 

 

 

 

8

სწავლებისა და სწავლის სხვადასხვა მეთოდების დანერგვა

 

 

 

9

სწავლების ხარისხის ამაღლება, სწავლა–სწავლების ხარისხი მართვა;

 

 

 

10

 მოსწავლეებისადმი რეკომენდაციების შემუშავება დამხმარე სასწავლო  მასალებისა და  ბიბლიოთეკის საჭირო წიგნების შესახებ

 

 

 

11

რეკომენდაციის შემუშავება ახალი მეთოდოლოგიებისა და მიდგომების შესახებ

 

 

 

12

სხვა საგნობრივი ჯგუფის მასწავლებლებთან კოორდინირებული მუშაობის წარმოება(მაგ:ისტორია და ქართულში საერთო თემატიკის შეთანხმება, ექსკურსიებზე საერთო დავალებების მოფიქრება და სხვა)

 

 

 

13

პროფესიული განვითარების წლიური გეგმის შემუშავება

 

 

 

14

პროფესიული განვითარებისათვის წლიურ გეგმაში ასახული ღონისძიებების (შეხვედრების,  ტრენინგების ,კონფერენციების და სხვა)  მოწყობა

 

 

 

15

 ეფექტური სწავლებისათვის მოსწავლეთა საჭიროებებიდან  გამომდინარე პრობლემების გადასაჭრელად სათანადო გზებისა და რესურსების ძიება–დანერგვა

 

 

 

16

სსმ  მოსწავლეებისათვის  მოდიფიცირებული სასწავლო გეგემის შედგენა.

 

 

 

17

საგნობრივი ჯგუფების  გადაწყვეტილების მიწოდება სკოლის მართვის ორგანიზებისთვის ( მაგ. წიგნების არჩევანის თაობაზე)

 

 

 

18

სემესტრის ბოლოს კათედრამ გადახედოს  და შეაფასოს  ეროვნული სასწავლო გეგმის საგნის საგანმანათლებლო სტანდარტის შესრულების მიმდინარეობა, მოახდინოს პრობლემების გამოვლენა,  შეფასება და განხილვა თუ რა ხარისხით იქნება შესაძლებელი ყველა მოსწავლისათვის საგნობრივ პროგრამებში აღწერილი შედეგების  მიღწევა.

 

 

 

19

შესაძლებელია კათედრებმა შემოიღონ თითოეული საგნობრივ ჯგუფში საუკეთესო მოსწავლის ( საფეხურის ან კლსის მიხედვით  პრიზი, რომელიც  ყოველ წელს სკოლის დამთავრებისას საერთო შეკრებაზე გადაეცემათ)

 

 

 

20

სასწავლო რესურსებისა და აქტივობების ეფექტური გამოყენება, სამოდელო გაკვეთილების განრიგის შედგენა.

 

 

 

21

მასწავლებლის წლიური სასწავლო კურსის „სილაბუსის“ შედგენა–დანერგვა

 

 

 

22

მასწავლებლის პორტფოლიოს წარმოება.

 

 

 

23

მოსწავლეთა მზადება კონფერენცია ოლიმპიადებისათვის.

 

 

 

24

დირექტორის ინფორმირება სხვადასხვა საკითხზე და ყოველთვიური ანგარიშის წარდგენა

 

 

 

25

პროფესიული განვითარებისათვის წლიურ გეგმაში ასახული ღონისძიებების (შეხვედრების,  ტრენინგების ,კონფერენციების და სხვა) მოწყობა

 

 

 

 

1.3 მასწავლებლის მიერ სასწავლო პროცესის დაგეგმვა, კათედრები

სკოლაში ფუნქციონირებს 9 კათედრა:

 • ქართული ენისა და ლიტერატურის კათედრა
 • მშობლიური (რუსული) ენისა და ლიტერატურის კათედრა;
 • უცხოური ენების ( ინგლისური)
 • მათემატიკის კათედრა;
 • Hჰუმანიტარული და საზოგადოებრივ მეცნიერებათა კათედრა;
 • საბუნებისმეტყველო საგნების კათედრა;
 • დაწყებითი კლასების კათედრა;
 • ხელოვნებისა და ტექნოლოგიების კათედრა;
 • სპორტის კათედრა;

კათედრა საგნობრივი ჯგუფის მასწავლებლების ერთობლიობის პირობითი სახელია. კათედრების მუშაობის ფუნქციებია:

 • საგნობრივი ჯგუფის საგნის\საგნების სწავლების კოორდინაცია;
 • ერთმანეთის გამოცდილების გაზიარება, წარმატებების წინაპირობების განსაზღვრა და პრობლემების გადაჭრის გზების ძიება;
 • სახელმძღვანელოების შერჩევა;
 • შეფასების კომპონენტების შემუშავება და აღწერა;
 • სხვა საგნობრივი ჯგუფების მასწავლებლებთან კოორდინირებული მუშაობის წარმოება ( მაგ. ისტორიასა და ქართულში საერთო თემატიკის შეთანხმება, ექსკურსიაზე საერთო დავალებების მოფიქრება და სხვა).
 • პროფესიული განვითარების გზების დასახვა;
 • რეკომენდაციების შემუშავება დამხმარე სასწავლო მასალებისა და ბიბლიოთეკისათვის საჭირო წიგნების შესახებ;
 • რეკომენდაციების შემუშავება ახალი მეთოდოლოგიებსა და მიდგომების შესახებ;
 • პედაგოგთა და მოსწავლეთა წამახალისებელი ღონისძიებების დაგეგმვა;

თითოეული საგნობრივი ჯგუფის კათედრა სასწავლო წლის დასაწყისში, ერთი წლის ვადით, ირჩვს თავჯდომარეს, რომელიც საარჩევნო პერიოდში ხელმძღვანელობს კათედრას. ვადის გასვლამდე  შესაძლებელია მოხდეს მისი გადარჩევა.

კათედრას ხელმძღვანელობს კათდერის თავჯდომარე, რომლის ფუნქციებია:

 • სასწავლო წლის დასაწყისში კათედრის წევრებთან ერთად შეიმუშაოს და დასამტკიცებლად წარუდგინოს სკოლის დირექციას სასწავლო წლის მანძილზე ჩასატარებელი სამუშაოების გეგმა და კათედრის სხდომების განრიგი.
 • რეგულარული შეხვედერების ორგანიზება ( დღის წესრიგის მომზადება, საჭიროების შემთხვევვაში ოქმებისა და საბუთების წარმოება);
 • კათედრის გადაწყვეტილებების მიწოდება სკოლის მართვის ორგანოებისათვის;
 • პროფესიული განვითარებისათვის სასარგებლო ღონისძიებებეის ორგანიზება ( ტრენინგების, კონფერენციების და სხვ. მოწყობა)
 • დროებით დასაქმებული პედაგოგის საქმიანობის შემსწავლელ კომისიაში აქტიური მონაწილრობა და პედაგოგობის კანდიდატისთვის რეკომენდაციის გაწევა ადმინისტრაციის წინაშე, ხანგრძლივი ვადით ხელშეკრულების გაფორმების თაობაზე.

1.4 სავალდებულო საგნების სწავლება საფეხურების მიხედვით

საგნების დაჯგუფების მთავარი პრინციპები:

1.ეროვნული საწავლო გეგმით გათვალისწინებული საგნები ერთიანდება ცხრა საგნობრივ  ჯგუფში:

 • სახელმწიფო ენა;
 • მშობლიური (რუსული) ენა;
 • ენა (ინგლისური)
 • დაწყებითი კლასების

2. საგნობრივი ჯგუფები,საგნობრივი კომპეტენციების მიხედვით, მოიცავს როგორც სავალდებულო, ისე არჩევით საგნებს.

3. საგნობრივი ჯგუფები აერთიანებს მომიჯნავე დისციპლინებს.

4. საგნობრივ ჯგუფებში შემავალი საგნები ისწავლება სავალდებულო და/ან არჩევითი საგნებით სამივე საფეხურზე.

5. დაწყებით საფეხურზე საგნებს შორის ინტეგრაციის ხარისხი გაცილებით მაღალია ვიდრე საბაზო და საშუალო საფეხურზე, სადაც საგნები უფრო სპეციალიზირებულად ისწავლება.

 

გამჭოლი საგნები და მიმართულებები:

 

 • ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები

 

სკოლების კომპიუტერიზაციის პროგრამის ფონზე სულ უფრო შესაძლებელი ხდება ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ჩართვასა სასწავლო პროცესში.

ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სწავლების პრიორიტეტია ამ ტექნოლოგიების გამოყენებისათვის აუცილებელი უნარ-ჩვევების განვითარება მოსწავლეებში როგორც სხვა და სხვა საგნის ინტეგრირებული სწავლებისას, ასევე ცალკე სწავლების გზით. სწავლების ეს მიმართულება არ არის გამოყოფილი ცალკე საგნობრივ ჯგუფად და მიეკუთვნება ე.წ.გამჭოლ სასწავლო პრიორიტეტებს.(ისწავლება I კლასში, V-VI კლასებში).

 

 • სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება

 

მნიშვნელოვანია, სკოლამ მაქსიმალურად შეუწყოს ხელი მოსწავლეებში მტკიცე ნებისყოფის, ექსტრემალურ ვითარებაში უსაფრთხოდ მოქმედების და სხვა სასიცოცხლო უნარების ჩამოყალიბებასა და განვითარებას. სამოქალაქო თავდაცვისა და უსაფრთხოების სწავლების პრიორიტეტია აღნიშნული უნარ-ჩვევების განვითარება მოსწავლეებში, როგორც სხვა და სხვა საგნის ინტეგრირებული სწავლებისას (ბუნებისმეტყველება, გეოგრაფია, ფიზიკა და სხვ.), ასევე ცალკე სწავლების გზით. სწავლების ეს მიმართულება, მსგავსად ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებისა, არ არის გამოყოფილი ცალკე საგნობრივ ჯგუფად და მასთან ერთად მიეკუთვნება ე.წ.გამჭოლ სასწავლო პრიორიტეტებს. (ისწავლება  IVდა   VIII  კლასებისათვის მე-2 სემეტრში  და  XII  კლასის პირველ  სემესტრში)

 

 

1.5. საგანმანათლებლო რესურსები

საგანმანათლებლო რესურსების მართვა

 1. 1.საწავლო პროცესში აუცილებელია მრავალფეროვანი საგანმანათლებლო რესურსების გამოყენება როგორც მასწავლებლებისათვის, ასევე მოსწავლეებისათვის
 2. 2.სკოლა ბს სკოლაში არსებული საგანმანათლებლო რესურსების (ბიბლიოთეკა, კომპიუტერული ლაბორატორია და სხვ.) ხელმისაწვდომობა მოსწავლეებისა და მასწავლებლებისთვის.
 3. 3.სკოლამ  შეიმუშავა და მოსწავლეებს გააცნო

 

საგანმანათლებლო რესურსების ტიპები

საგანმანათლებლო რესურსების ტიპებია:

 1. a)გრიფმინიჭებული სასკოლო სახელმძღვანელოები;
 2. b)დამხმარე ლიტერატურა;

გ) საგანმანათლებლო ელექტრონული რესურსები;

დ) სხვადასხვა სახის თვალსაჩინოებები (რუკები, პლაკატები, მოდელები და სხვ.)

ე) ბიბლიოთეკა, თეატრი, მუზეუმი, ისტორიული ძეგლები, ბუნებრივი გარემო და სხვ.)

გრიფმინიჭებული სახელმძღვანელოები

 1. 1.სასკოლო სახელმძღვანელოებისათვის გრიფის მინიჭების პროცესის ადმინისტრირებას ახორციელებს ცენტრი.
 2. 2.სახელმძღვანელოებს ირჩევენ მასწავლებლები/კათედრები(კათედრების არსებობის შემთხვევაში).
 3. 3.შერჩეული გრიფმინიჭებული სახელმძღვანელო კონკრეტულ სკოლაში მოქმედებს არჩევიდან მინიმუმ 6 წლის განმავლობაში.
 4. 4.ექვსწლიანი ვადის ხანგრძლივობასთან დაკავშირებით, გამონაკლისი დაიშვება იმ შემთხვევაში თუ:
  1. a)ეროვნულ სასწავლო გეგმაში განხორციელდება არსებითი ცვლილება, რომელიც სახელმძღვანელოების შეცვლას მოითხოვს;
  2. b)სახელმძღვანელოს საქართველოს კანონმდებლობნით დადგენილი წესის თანახმად ჩამოერთმევა გრიფი.
  3. 5.ამ მუხლის მეოთხე პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში სკოლა ვალდებულია თავიადნ შეარჩიოს  შესაბამისი კლასის/საგნის სახელმძღვანელო, დადგენილი წესის შესაბამისად;
  4. 6.ერთი სკოლის ფარგლებში თითოეული კლასის ყველა პარალელში უნდა ისწავლებოდეს ერთი და იმავე სახელმძღვანელოთი;
  5. 7.სახელმძღვანელოს შერჩევისას  გათვალისწინებული უნდა იქნას სახელმძღვანელოების შეფასებები, რაც სკოლებისთვის ხელმისაწვდომია ცენტრის მიერ მომზადებული ”გრიფმინიჭებული სახელმძღვანელოების კატალოგის” მეშვეობით. ”გრიფმინიჭებული სახელმძღვანელოების კატალოგს” ცენტრი აქვეყნებს მის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე.
  6. 8.სახელმძღვანელოს არჩევისას მასწავლებლებს შეუძლია გაეცნონ რესურსცენტრებში განთავსებულ სახელმძღვანელოების ეგზემპლარებს.
  7. 9.მასწავლებელს უფლება აქვს, სწავლებისას მხოლოდ დამხმარე/ დამატებითი მასალის სახით, გამოიყენოს ნებისმიერი სასწავლო მასალა, რომელიც შერჩეული და დამტკიცებულია დადგენილი პროცედურებით. ამასთან მასწავლებელს/სკოლას ეკრძალება, მოსთხოვოს მოსწავლეს არაგრიფირებული სახელმძღვანელოების/ სხვა სასწავლო მასალის შეძენა.

 

ქართული ენა და ლიტერატურა

ქართული ენისა სწავლება სავალდებულოა  I-XII კლასებისთვის.

 

მშობლიური (რუსული) ენისა და ლიტერატურის, მათემატიკისა და ფიზიკური აღზრდის სწავლება სავალდებულოა  I-XII კლასებისთვის.

 

საქართველოს ისტორია, საქართველოს გეოგრაფია და

საზოგადოებრივი მეცნიერებები

 • საქართველოს და მსოფლიოს ისტორია სავალდებულოდ ისწავლება  V- XII კლასებში ;
 • საქართველოს და მსოფლიოს გეოგრაფია სავალდებულოდ ისწავლება V- XI კლასებში;
 • სამოქალაქო განათლება სავალდებულოდ ისწავლება V- X კლასებში;
 • საქართველოს გეოგრაფიისა და სამოქალაქო განათლების საკითხები I –VI კლასებში ინტეგრირებულია ბუნებისმეტყველების კურსში.

 

უცხოური ენები

  უცხო ენის  (ინგლისური) სწავლას მოსწავლე იწყებს  I კლასში.

   საბუნებისმეტყველო საგნები

 • ბუნებისმეტყველების ინტეგრირებული კურსი სავალდეულოა კლასებში.
 • საბუნებისმეტყველო საგნები - ქიმია, ფიზიკა, ბიოლოგია ისწავლება VII-XII კლასებში, თითოეული ისწავლება 4 წლის განმავლობაში სავალდებულო სახით.
 • XII კლასში საბუნებისმეტყვლო საგნებიდან მოსწავლე ირჩევს მინიმუმ ერთ საგანს.

 

ესთეტიკური, შრომითი და ფიზიკური აღზრდა

 • სახვითი და გამოყენებით  ხელოვნების/შრომითი სწავლების კურსი ისწავლება I –X კლასებში როგორც სავალდებულო საგანი.

საშუალო საფეხურის სქემა (X-XII კლასები)

 • სავალდებულოა X-XII კლასებში რუსული  ენის და ლიტერატურის ქართული ენისა და ლიტერატურის, ისტორიის, მათემატიკის, ერთი უცხო ენის და ფიზიკური აღზრდის საგნების შესწავლა.
 • XI კლასში გეოგრაფია სავალდებულოა

XI-XII კლასებში მოსწავლეს ეძლევა საშუალება, სავალდებულო საგნების სწავლის გარდა, აირჩიოს მისთვის სასურველი საგნები ორი საგნობრივი ჯგუფიდან: საქართველოს ისტორია, საქართველოს გეოგრაფია და საზოგადოებრივი მეცნიერებები,  ესთეტიკური,  და ფიზიკური აღზრდა.

 • XII კლასში მოსწავლეს ეძლევა საშუალება, სავალდებულო საგნების გარდა აირჩიოს მისთვის სასურველი ერთი ან ორი საბუნებისმეტყველო საგანი. ქიმია სავალდებულოა XII კლასში და ამ კლასში მისი დამატებითი არჩევის დროს ისწავლება გაძლიერებული სახით.
  • XII კლასში ისწავლება ლოგიკა
  • თითოეული არჩევით ბლოკში სკოლა უზრუნველყოფს მინიმუმ ორი საგნის შეთავაზებას მოსწავლეების ინტერესების  მაქსიმალური გათვალისწინებით.

 

არჩევითი საგნები საგნობრივი ჯგუფების მიხედვით

საქართველოს ისტორია, საქართველოს გეოგრაფია და საზოგადოებრივი მეცნიერებები

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები

ესთეტიკური, შრომითი და ფიზიკური აღზდა

 1. 1.სახელმწიფო და მოქალაქეობა
 2. 2.მსოფლიო კულტურა
 3. 3.საქართველოს გეოგრაფია
 4. 4.გლობალური პრობლემების გეოგრაფია
 5. 1)ქიმია
 6. 2)ფიზიკა
 7. 3)ბიოლოგია
  1. 1.ხელოვნების ისტორია
  2. 2.ეკონომიკა

 

 

ეროვნული სასწავლო გეგმით გაუთვალისწინებელი დამატებითი საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო მომსახურების მიზნები და ამოცანები

Mმიზნები:

 თითოეული ინდივიდის ინტელექტისა და მისწრაფებათა გამოვლინება, თანამედროვე ღირებულებათა სფეროს გაფართოება, თავისუფალი დროის სწორი მართვის უნარის ჩამოყალიბება, ლოგიკური მსჯელობის უნარ-ჩვევების გამომუშავება, კრიტიკული აზროვნების და გუნდური მუშაობის უნარის განვითარება, დამოუკიდებლად გადაწყვეტილებების მიღების უნარ –ჩვევების ჩამოყალიბება.

Aამოცანები:

  ხელი შეუწყოს მოზარდების თვითშემოქმედებისა და ესთეტიკური აღზრდისათვის სასარგებლო პრაქტიკული უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებას, თავისუფალი დროისადმი რაციონალური დაშემოქმედებითი მიდგომის განვითარებას, თანადგომის, ურთიერთპატივისცემის, პრობლემების ერთობლივად გადაწყვეტის,გუნდური მუშაობის და გუნდური პასუხისმგებლობის უნარების ჩამოყალიბებას.

 

    მოსწავლეთა და მშობელთა ინტერესების გათვალისწინებით:

__ ზრუნვა ბავშვის პიროვნებისა და ნიჭიერების განვითარებაზე;

__ მოსწავლეზე ორიენტირებული სწავლების განხორციელება;

__ მოსწავლეთა ცხოვრებისათვის მოსამზადებლად ხელის შეწყობა;

__ ადამიანისა და ბავშვთა უფლებების დაცვა;

__ საკუთარი ქვეყნის, და სხვა ქვეყნების კულტურულ და ეროვნულ ფასეულობათა პატივისცემა.

     სკოლა ამ ამოცანების განხორციელების მექანიზმად, გარდა საგნობრივი სწავლებისა, საჭიროდ მიიჩნევს ისეთი საგანმანათლებლო აქტივობების განხორციელებას, როგორიცაა:

__ შიდა სასკოლო საგნობრივი ოლიმპიადები და ტურნირები;

__ სასწავლო_შემოქმვბითი კონფერენციები;

__ საგნობრივი დეკადები;

__ დისკუსიები, დებატები;

Mმოსწავლეთა მორალური განვითარების მიზნით მორალური დილემების განხილვა;

__ გამოჩენილი ადამიანების მოწვევა სკოლაში და მრგვალი მაგიდის მოწყობა

__ სხვადასხვა ტიპის კონკურსებისა დასპორტული შეჯიბრებების, კლასგარეშე და სკოლისგარეშე ღონისძიებების მოწყობა, ლაშქრობებისა და ექსკურსიების სახით.

 

   ზემოთ ჩამოთვლილი ამოცანების შესრულება ზრდის მოსწავლეთა მოტივაციისა და ნდობას სკოლის მიმართ. Qქმნის უსაფრთხო პოზიტიურ გარემოს, რაც თავისთავად ამაღლებს სკოლის იმიჯს საზოგადოებაში

ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული დამატებითი საგანმანათლებლო მომსახურების მიზნით დამატებით ისწავლება:

 

ეკონომიკა XIკლ. _ 2სთ.

სახელმწიფო და მოქალაქეობა XIკლ. _ 1 სთ.

გლობალური პრობლემების გეოგრაფია  _ 1 სთ.

ფიზიკა VII კლ. _ 2სთ.

ქიმია VII კლ. _  2სთ.

ისტ. II—III—IV კლ. _ 1 საათი.

 

ეროვნული სასწავლო გეგმით  გაუთვალისწინებელი  დამატებით საგანმანათლებლოდ და სააღმზრდელო მომსახურების მიზნით სასკოლო  საათობრივ ბადეში გაწერილია:

ლოგიკა XII კლ. _ 3სთ.

ტექნოლოგია VII—VIII-IX-X კლასებში _ 1 საათი.  A

ასევე სკოლაში არის წრეები:

ქართული ხალხური ცეკვა, თანამედროვე და სამეჯლისო ცეკვები, ვოკალური წრე, ტანვარჯიშის, ჭადრაკის, თოჯინების თეატრი და გერმანული ენის წრე.

 

 

1.6 ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით შეფასების სისტემა

   მოსწავლის შეფასების მიზანი, პრინციპები და მიდგომები

 1. 1.მოსწავლის შეფასების მიზანია სწავლა-სწავლების ხარისხის მართვა, რაც გულისხმობს სწავლის ხარისხის გაუმჯობესებაზე ზრუნვასა და კონტროლს.
 2. 2.მოსწავლის აკადემიური მიღწევის შეფასება უნდა იყოს ხშირი და მრავალმხრივი; მან ხელი უნდა შეუწყოს: მოსწავლეთა მრავალმხრივ განვითარებას, მათი შესაძლებლობების გამოვლენას, სხვადასხვა პოტენციალის მქონე მოსწავლეთათვის თანაბარი პირობების შექმნა
  1. 3.მოსწავლე უნდა შეფასდეს სხვადასხვა ფორმებით (ესსე, პროექტის მომზადება, ზეპირი გამოსვლა, ექსპერიმენტის ჩატარება, ცდის ჩატარება, წარმოდგენა, წერითი, ფერწერული ან სხვა ტიპის ნამუშევარი, არგუმენტირებული მსჯელობა და სხვ.)

 

 

 განმსაზღვრელი და განმავითარებელი შეფასება

1.სკოლაში გამოიყენება ორი ტიპის შეფასება: განმსაზღვრელი და განმავითარებელი.

2.განმსაზღვრელი შეფასება აკონტროლებს სწავლის ხარისხს, ადგენს მოსწავლის მიღწევის დონეს ეროვნული სასწავლო გეგმით განსაზღვრულ მიზნებთან მიმართებაში. განმსაზღვრელ შეფასებაში იწერება ქულა.

3.განმავითარებელი შეფასება აკონტროლებს თითოეული მოსწავლის განვითარების დინამიკას და ხელს უწყობს სწავლის ხარისხის გაუმჯობესებას. განმავითარებელი შეფასებისას გამოიყენება ისეთი საშუალებები, როგორიცაა სიტყვიერი კომენტარი, რჩევა-დარიგება, დაკვირვების ფურცელი, თვითშეფასებისა და ურთიერთშეფასების სქემა და სხვ.

4.განმავითარებელი და განმსაზღვრელი შეფასებების აღწერილობა

 

 

განმავითარებელი

განმსაზღვრელი

მიზანი

სწავლის ხარისხის გაუმჯობესება;

 

მოსწავლის განვითარების ხელშეწყობა

სწავლის ხარისხის გაკონტროლება;

მოსწავლის მიღწევის დონის დადგენაეროვნული სასწავლო გეგმით  განსაზღვრულ მიზნებთან მიმართებაში;

აკადემიური მოსწრების დონის განსაზღვრა

შეფასების საგანი

სწავლის პროცესი

 

სწავლის შედეგი

შეფასების შედეგად მიღებული გადაწყვეტილება

წინსვლის ხელშესაწყობად განსხვავებული აქტივობის შერჩევა, სწავლების სტრატეგიის შეცვლა, რჩევა-დარიგების მიცემა და  სხვ.

მომდევნო ეტაპზე (კლასში/საფეხურზე) დაშვება/არდაშვება

 

წარმარტების კრიტერიუმების განსაზღვრა

კონკრეტული მოსწავლის წინსვლის საფუძველზე  (საკუთარ მიღწევებთან  მიმართებით - რა დონეს ფლობდა, რა დონეს ფლობს)

იმის საფუძველზე, თუ რამდენად მიაღწია სტანდარტით განსაზღვრულ შედეგებს (ყველასათვის საერთო, სტანდარტით დადგენილ    ნორმასთან მიმართებაში)

შეფასების საშუალებები

თვით/ურთიერთშეფასების რუბრიკა;

კითხვარი;

სიტყვიერი (ზეპირი/წერილობითი) კომენტარი;

უნარის განვითარების დონის აღწერა.

ქულა

 

 

                             

 

 

 

ქულები

შეფასების დონეები

10

მაღალი

9

8

საშუალოზე მაღალი

7

6

საშუალო

5

4

საშუალოზე დაბალი

3

2

დაბალი

1

 

 

 

 

 

 აკადემიური მიღწევის დონეები და შეფასების სისტემა

 1. 1.მოსწავლეთა აკადემიური მიღწევები ფასდება ათქულიანი სისტემით ხუთი დონის მიხედვით.
 2. 2.I-IV კლასებში მოსწავლე არ ფასდება ქულებით. ამ კლასებში სემესტრის ბოლოსა და წლის ბოლოს კლასის დამრიგებელმა, საკუთარი და სხვა მასწავლებლებისაგან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე, უნდა დაწეროს მოკლე, შემაჯამებელი წერილობითი შეფასება, რომელშიც დაახასიათებს მოსწავლეს, აღნიშნავს მის წარმატებებს და მიუთითებს, რაში სჭირდება მოსწავლეს გავარჯიშება საკუთარი შესაძლებლობების უკეთ გამოსავლენად.
 3. 3.V-XIIკლასებშიმოსწავლეფასდებაათქულიანისისტემით.
 4. 4.მოსწავლე ფასდება ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებულ როგორც სავალდებულო, ასევე არჩევით საგნებში.
 5. 5.V-XII კლასებში საგანში ”სპორტი” მოსწავლე ფასდება ჩათვლის სისტემით: ჩაეთვალა/არ ჩაეთვალა.
 6. 6.დამატებითი სავალდებულო საგნების შეფასება არ იანგარიშება წლიური ქულის გამოთვლისას.
 7. 7.მოსწავლე ”აბიტურის საათის” ფარგლებში  შესაძლებელია შეფასდეს   განმავითარებელი შეფასებით.

 

 საგნის სემესტრული ქულის შემადგენელი კომპონენტები

 1. 1.სემესტრის მანძილზე მოსწავლეები ფასდებიან შემდეგი სამი კომპონენტის მიხედვით:

ა) საშინაო დავალება;

ბ) საკლასო  დავალება;

გ) შემაჯამებელი დავალება.

 1. 2.შეფასების სამივე კომპონენტს ერთნაირი წონა აქვს.
 2. 3.საშინაო და საკლასო დავალებათა კომპონენტებში გამოიყენება როგორც განმსაზღვრელი, ასევე განმავითარებელი შეფასება.  
 3. 4.შემაჯამებელი დავალების კომპონენტში აუცილებელია განმსაზღვრელი შეფასების გამოყენება.
 4. 5.ეროვნული სასწავლო გეგმა თითოეული საგნისათვის განსაზღვრავს სემესტრის განმავლობაში ჩასატარებელი შემაჯამებელი დავალებების სავალდებულო მინიმალურ რაოდენობას. ამ კომპონენტით შეფასებისას:

ა) სტანდარტის მოთხოვნათა დასაკმაყოფილებლად, აუცილებელია შემაჯამებელი დავალების მრავალგვარი ფორმის გამოყენება (თხზულება, მოხსენება, რეფერატი, პროექტი, საველე-გასვლითი სამუშაო, ლაბორატორიული კვლევა, სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების ნიმუში და სხვ.);

ბ) მოსწავლე ვალდებულია შეასრულოს კლასში ჩატარებული ყველა შემაჯამებელი დავალება (ეროვნული სასწავლო გეგმით დადგენილი სავალდებულო მინიმუმი და სკოლის მიერ დამატებით დადგენილი, ამ უკანასკნელის არსებობის შემთხვევაში);

 

გ) თუ მოსწავლე არ შეასრულებს რომელიმე შემაჯამებელ სამუშაოს გაცდენის გამო, სკოლა ვალდებულია, მისცეს მას გაცდენილი შემაჯამებელი დავალებების აღდგენის საშუალება. შემაჯამებელი აღდგენითი სამუშაოს ვადები და მისი ჩატარების ფორმა განისაზღვრება სასკოლო სასწავლო გეგმით.

 

 განმსაზღვრელი შეფასების ქულათა სახეობები

ზოგადსაგანმანათლებლო სისტემაში გამოიყენება განმსაზღვრელი შეფასების შემდეგი სახეობები:

ა) საგნის მიმდინარე და შემაჯამებელი ქულები –საშინაო, საკლასო და შემაჯამებელი კომპონენტის  ქულები, რომლებსაც მოსწავლე იღებს სემესტრის განმავლობაში;

ბ) საგნის სემესტრული ქულა – საგანში მიღებული შეფასება თითოეულ სემესტრში (სემესტრული გამოცდის ჩაბარების შემთხვევაში, გამოითვლება მისი გათვალისწინებით);

გ) საგნის წლიური ქულა – სემესტრული ქულებიდან გამომდინარე შეფასება საგანში. წლიურ ქულაში შეიძლება წლიური გამოცდის ქულაც აისახოს, თუ ასეთი გამოცდა გათვალისწინებულია სასკოლო სასწავლო გეგმით და სკოლის მიერ განსაზღვრულია, რომ მას გავლენა ექნება საგნის წლიურ ქულაზე;

დ) საერთო წლიური ქულა – საგნების წლიური ქულებიდან გამომდინარე შეფასება;

ე) საფეხურის საერთო ქულა – ზოგადი განათლების რომელიმე საფეხურის (დაწყებითი, საბაზო, საშუალო) საერთო შეფასება.

 

ქულების გამოანგარიშების წესი

 1. 1.საგნის სემესტრულიქულის გამოანგარიშების წესი:

ა) მოსწავლის მიერ სემესტრის განმავლობაში სამივე კომპონენტში (საშინაო, საკლასო და შემაჯამებელი) მიღებული ქულების ჯამი უნდა გაიყოს მიღებული ქულების რაოდენობაზე;

ბ) მიღებული ქულა უნდა დამრგვალდეს მთელის სიზუსტით (მაგ., 6.15 მრგვალდება 6-მდე, 7.49 მრგვალდება 7-მდე, 8.5 მრგვალდება 9-მდე);

გ) იმ შემთხვევაში, თუ მოსწავლეს არა აქვს შესრულებული ყველა შემაჯამებელი დავალება, მისი სემესტრული ქულის გამოსაანგარიშებლად სამივე კომპონენტში მიღებული ქულების ჯამი უნდა გაიყოს მიღებული ქულებისა და შეუსრულებელი შემაჯამებელი დავალებების რაოდენობის ჯამზე.

 

 1. 2.საგნის წლიური ქულის გამოანგარიშების წესი:

ა) საგნის წლიური ქულის გამოსაანგარიშებლად საგნის სემესტრული ქულების ჯამი უნდა გაიყოს ორზე;

ბ) საგნის წლიური ქულა მრგვალდება მთელის სიზუსტით (მაგ.,  7.25 მრგვალდება 7-მდე, 4.49 მრგვალდება 4-მდე, 9.5 მრგვალდება 10-მდე);

გ) თუ სასკოლო სასწავლო გეგმა ითვალისწინებს წლიური გამოცდის ჩატარებას და  განსაზღვრულია, რომ  ამ გამოცდის ქულაც აისახება წლიურ ქულაზე, მაშინ საგნის წლიური ქულა სამი (ორი - საგნის სემესტრული და ერთი - გამოცდის) ქულის საშუალო არითმეტიკულია (დამრგვალებული მთელის სიზუსტით).

 1. 3.საერთო  წლიური  ქულის გამოანგარიშების წესი:

ა) საერთო წლიური ქულის გამოსაანგარიშებლად უნდა შეიკრიბოს ეროვნული სასწავლო გეგმით კონკრეტული კლასისთვის გათვალისწინებული ყველა სავალდებულო საგნის წლიურიქულა (საშუალო საფეხურზე, აგრეთვე, სასკოლო სასწავლო გეგმით განსაზღვრული არჩევითი საგნების ქულები სავალდებულო საგნების წლიურ ქულებთან ერთად) დაჯამი გაიყოს ქულების რაოდენობაზე;

ბ) საერთო წლიური ქულა მრგვალდება მეათედის სიზუსტით (მაგ., 7.14 მრგვალდება 7.1-მდე, 8.15 მრგვალდება 8.2-მდე).

 

 1. 4.საფეხურის  საერთო  ქულის გამოანგარიშების წესი:

 

ა) საფეხურის საერთო ქულა გამოითვლება იმავე პრინციპით, რომლითაც ითვლება საერთო წლიური ქულა: ჯამდება საფეხურის მანძილზე ნასწავლი ყველა საგნის წლიური ქულა (მაგ. მათემატიკა მე-10 კლასი, მათემატიკა მე-11 კლასი, მათემატიკა მე-12 კლასი, ქართული მე-10 კლასი, ქართული მე-11 კლასი, ქართული მე-12 კლასი და ა.შ.) და ჯამი იყოფა ქულების საერთო რაოდენობაზე;

 

 

ბ) საფეხურის საერთო ქულა მრგვალდება მეათედის სიზუსტით (მაგ., 6.43 მრგვალდება 6.4-მდე, 7.58 მრგვალდება 7.6-მდე).

 

 კლასისა და საფეხურის  დაძლევა

 

 1. 1.კლასი დაძლეულად ჩაითვლება, თუ მოსწავლის თითოეული საგნის წლიური ქულა არის 5 ან მეტი, რაც აძლევს მას მომდევნო კლასში გადასვლის უფლებას.
 2. 2.დაწყებითი საფეხური დაძლეულად ჩაითვლება, თუ მოსწავლის საერთო საფეხურის (დამრგვალების შემდეგ) რაც აძლევს
 3. 3.საბაზოსაფეხურიდაძლეულადჩაითვლება, თუ მოსწავლისსაერთო საფეხურის ქულა (დამრგვალების შემდეგ) არის 5 ან მეტი, რაც აძლევს მას საბაზო განათლების ატესტატისაღების უფლებას.  საშუალო საფეხურზე გადასვლის უფლება აქვს იმ მოსწავლესრომლის საფეხურის საერთო ქულა (დამრგვალების შემდეგ) არის 6 ან მეტი.
 4. 4.საშუალო საფეხური დაძლეულად ჩაითვლება, თუ მოსწავლის  საერთო საფეხურის ქულა (დამრგვალების შემდეგ) არის 5 ან მეტი, რაც აძლევსმას სკოლის გამოსაშვებ გამოცდაზე  გასვლის უფლებას.

 

 

 

 გაცდენები

 

1. თუ საბაზო/საშუალო საფეხურის მოსწავლემ სემესტრის განმავლობაში გააცდინა კონკრეტული საგნისთვის ერთი სასწავლო წლის მანძილზე დათმობილი საათების 1/4 და მეტი, მაგრამ 1/2-ზე ნაკლები, მისისაგნის სემესტრულქულას დააკლდება 20%. თუ მოსწავლეს არ აკმაყოფილებს მიღებული შეფასება, მას მიეცემა საშუალება, გავიდეს სკოლის მიერ ორგანიზებულ სემესტრულ გამოცდაზე.

2. თუ საშუალო საფეხურის მოსწავლემ გააცდინა ერთი სასწავლო წლის მანძილზე კონკრეტული საგნისთვის გათვალისწინებული საათების 1/2 და მეტი, იგი ამ საგანში არ იღებს საგნის წლიურ ქულას. ამ შემთხვევაში მოსწავლე ფასდება მხოლოდ ექსტერნატის ფორმით გამოცდის ჩაბარების საფუძველზე. საბაზო საფეხურის მოსწავლის მიერ ერთი

სასწავლო წლის მანძილზე კონკრეტული საგნისთვის განთვალისწინებული საათების 1/2 და მეტის გაცდენის შემთხვევაში, მოსწავლეთა შეფასების წესი განისაზღვრება სასკოლო სასწავლო გეგმით.

3.მოსწავლეთა გაცდენები, მათ შორის აბიტურის საათის გაცდენა, აღირიცხება ჟურნალში. გაკვეთილებზე მოსწავლეთა დასწრების ყოველდღიური აღრიცხვის წარმოებაზე პასუხისმგებელია საგნის მასწავლებელი. ამასთან, აბიტურის გაცდენილი საათები არ იანგარიშება ამ მუხლის პირველი და მეორე პუნქტით გათვალისწინებული მიზნებისათვის. 

4. სკოლა ვალდებულია  შინ სწავლების რეჟიმზე გადაიყვანოს ის მოსწავლეები, რომლებსაც სჭირდებათ მკურნალობა ერთ თვეზე მეტი ვადით და აღნიშნული ცნობილი ხდება სკოლისათვის სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული ცნობის საფუძველზე. ასეთ შემთხვევაში მოსწავლეზე, შინ სწავლებაზე გადასვლის მომენტიდან, არ გავრცელდება ამ მუხლის პირველი პუნქტით გავრცელებული მოთხოვნები.

5. იმ მოსწავლეებისთვის, რომლებიც მონაწილეობენ საერთაშორისო სასპორტო და სახელოვნებო ღონისძიებებში:

ა) ერთი კვირის მანძილზე სკოლის გაცდენის შემთხვევაში, თუ სკოლა აღნიშნულის შესახებ ოფიციალურად არის ინფორმირებული, სკოლის დირექტორი უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილება ამ მუხლის პირველი პუნქტით გავრცელებული მოთხოვნების კონკრეტული მოსწავლის მიმართ გაუვრცელებლობის თაობაზე;

ბ) თვეზე მეტი ვადით სკოლის გაცდენის შემთხვევაში,თუ  სკოლა - აღნიშნულის შესახებ ოფიციალურად არის ინფორმირებული  სკოლის დირექტორი ან მოსწავლის მშობელი წერილობით მიმართავს სამინისტროს, რომელიც უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილება ამ მუხლის პირველი პუნქტით გავრცელებული მოთხოვნების კონკრეტული მოსწავლის მიმართ გაუვრცელებლობის თაობაზე.

 

 

 

 გამოცდები

 1. 1.ზოგადსაგანმანათლებლო სისტემაში შესაძლებელია ჩატარდეს შემდეგი ტიპის გამოცდები:

ა) სემესტრული გამოცდა;

ბ) წლიური (სასწავლო წლის დამამთავრებელი) გამოცდა;

გ) საშემოდგომო გამოცდა;

დ) ექსტერნატის ფორმით დაძლევის გამოცდა;

ე) სკოლის გამოსაშვები გამოცდა.

 

გამოცდის ტიპები

 

 • სემესტრული გამოცდა;
 • წლიური (სასწავლო წლის დამამთავრებელი) გამოცდა;
 • საშემოდგომო გამოცდა:
 • გაცდენების შედეგად სკოლის დირექტორის მიერ გამოცემული ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტით საგნების დასაძლევად ჩატარებული გამოცდა(განრიგისა და დროის მითითებით).

 

სემესტრული გამოცდა:

 

სემესტრული გამოცდა ინიშნება სემესტრის დასრულებიდან არაუგვიანეს ორი კვირის ვადაში. (საჭიროების შემთხვევაში). პედსაჭოს გადაწყვეტილებით სემესტრული გამოცდა ინიშნება VII-XII  კლასებში შემდეგ საგნებში: ქართული ენა და ლიტერატურა, მათემატიკა, ინგლისური, საქართველოს ისტორია, გეოგრაფია, ფიზიკა, ქიმია.

წლიური გამოცდა

სასწავლო წლის დამამთავრებელი გამოცდა სკოლის მიერ ინიშნება საფეხურების დამამთავრებელ კლასებში შემდეგ საგნებში:

 • მშობლიური ენა და ლიტერატურა
 • მათემატიკა
 • I უცხო ენა

აღნიშნული გამოცდების ნიშანს გავლენა ექნება საგნის წლიურ ნიშანზე და საგნის წლიური ნიშანი გამოითვლება შემდეგი წესით:საგამოცდო საგნის საერთო წლიური ნიშანი ითვალისწინებს გამოცდაზე მიღებულ ნიშანსაც სემესტრულ ნიშანთან ერთად. საგამოცდო საგნის წლიური ნიშანი გამოითვლება ორივე სემესტრის ნიშნისა და გამოცდაზე მირებული ნიშნის საშუალო არითმეტიკულით. გამოცდაზე არასაპატიო მიზეზით არ გამოცხადებული მოსწავლის საგამოცდო საგნის წლიური ნიშანი გამოითვლება ჩვეულებრივი წესით: ორივე სემესტრის ნიშნებისა და გამოცდის ნიშნის საშუალო არითმეტიკულით.

საშემოდგომო გამოცდა

თუ მოსწავლემ ვერ გადალახა კონკრეტული საგანი/ საგნებში სკოლის მიერ განსაზღვრული ბარიერი, ინიშნება საშემოდგომო გამოცდა შესაბამის საგნებში/საგანში.

 • საშემოდგომო გამოცდის ჩატარების პროცედურა სკოლის მიერ განისაზღვრება შემდეგნაირად.
 • დირექტორის ინდივიდუალურ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე განისაზღვრება გამოცდის თარიღი, შედგება საგნის/საგნების საგამოცდო კომისია (კომისიაში შესაძლებელია მშობელთა სათათბიროს წარმომადგენლის შეყვანა)
 • კომისიის შემადგენლობა განისაზღვრება კომისიის თავმჯდომარით, საგნის პედაგოგით და კიდევ ერთი წევრით.
  • §დამრიგებელი ვალდებულია გამოცდების შესახებ აცნობოს მშობელს.
  • §ბარიერგადაულახავ მოსწავლეებს წინასწარ მიეწოდებათ იმ საკითხების ჩამონათვალი, რომელიც სავალდებულოა მინიმალური ზღვარის გადასალახავად.
  • §სასწავლო წლის დასრულებიდან 2 კვირის მაძილზე (ყოველდღიურად) სკოლა უწევს კონსულტაციას იმ მოსწავლეებს იმ საგანში/საგნებში, რომელშიც მათ ვერ გადალახეს სკოლის მიერ დადგენილი ბარიერი.
  • §გამოცდის ტიპი -  წერითი
  • §დგება შეფასების უწყისი, რომელსაც ხელს აწერს კომისია სრული შემადგენლობით.
  • §თუ კომისიის რომელიმე წევრს განსხვავებული აზრი აქვს, იგი უფლებამოსილია თავი შეიკავოს ხელის მოწერისაგან ამ შემთხვევაში იგი ვალდებულია თავისი განსხვავებული აზრი წერილობითი (ფორმით) დაურთოს უწყისს.

1.9.ნიშნების გამოანგარიშების წესი

საგნის სემესრტული ნიშნის გამოანგარიშების წესი:

მოსწავლის მიერ სემესტრის განმავლობაში სამივე კომპონენტში მიღებული ნიშნის ჯამი უნდა გაიყოს მიღებული ნიშნების რაოდენობაზე. მიღებული ქულა უნდა დამრგვალდეს მთელი სიზუსტით (მაგალიტად: 6.15 მრგვალდება 6-მდე, 8.5 მრგვალდება 9-მდე). იმ შემთხვევაში , თუ მოსწავლეს არ აქვს შესრულებული ყველა შემაჯამებელი დავალება, მისი სემესტრული ნიშნის გამოსაანგარიშებლად სამივე კომპონენტში მიღებული ნიშნის ჯამი უნდა გაიყოს მიღებული ნიშნის და შესრულებული შემაჯამებელი დავალებების რაოდენობის ჯამზე.

 

 

საშინაო

8,10

2

საკლასო

8,9,8

3

შემაჯამებელი

0,0

2 შესრულებული

+2 შეუსრულებული

შემაჯამებელი

10

შესრულებული

შემაჯამებელი; სულ 4

შემაჯამებელი

7

ჯამი

60 ქულა

9 ნიშანი

სემესტრული ნიშნის გამოთვლა

60 : 9 = 6.7 = 7

 

შემაჯამებელი დავალების სავალდებულო მინიმალური რაოდენობა

სასწავლო წლის მანძილზე სემესტრის განმავლობაში ჩასატარებელ შემაჯამებელ დავალებათა სავალდებულო რაოდენობაა :

ქართული ენა და ლიტერატურა

¹

კლასი

I სემესტრი

II სემესტრი

1

V

 

 

2

VI

 

 

3

VII

4

5

4

VIII

4

5

5

IX

4

5

6

X

4

5

7

XI

4

5

8

XII

3

4

 

რუსული ენა და ლიტერატურა

¹

კლასი

I სემესტრი

II სემესტრი

1

V

 

 

2

VI

 

 

3

VII

4

5

4

VIII

4

5

5

IX

4

5

6

X

4

5

7

XI

4

5

8

XII

3

4

 

 

 

მათემატიკა

¹

კლასი

I სემესტრი

II სემესტრი

1

V

 

 

2

VI

 

 

3

VII

4

6

4

VIII

4

6

5

IX

4

6

6

X

4

6

7

XI

4

6

8

XII

4

6

 

 

 

უცხო ენა(ინგლისური)

¹

კლასი

I სემესტრი

II სემესტრი

1

V

 

 

2

VI

 

 

3

VII

2

3

4

VIII

2

3

5

IX

2

3

6

X

2

3

7

XI

2

3

8

XII

3

2

 

 

 

ისტორია

¹

კლასი

I სემესტრი

II სემესტრი

1

V

 

 

2

VI

 

 

3

VII

2

3

4

VIII

2

3

5

IX

3

4

6

X

2

3

7

XI

2

3

8

XII

1

1

 

 

 

ბიოლოგია

¹

კლასი

I სემესტრი

II სემესტრი

 

 

 

 

 

 

 

 

1

VII

2

3

2

VIII

2

3

3

IX

2

3

4

X

2

3

5

XI

2

3

6

XII

 

 

 

 

 

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

¹

კლასი

I სემესტრი

II სემესტრი

 

 

 

 

 

 

 

 

1

VII

2

3

2

VIII

3

-

3

IX

 

3

4

X

-

2

5

XI

 

 

6

XII

 

 

 

 

 

მუსიკა

¹

კლასი

I სემესტრი

II სემესტრი

1

V

2

2

2

VI

2

2

3

VII

2

2

4

VIII

-

2

5

IX

2

-

6

X

-

2

 

 

 

გეოგრაფია

¹

კლასი

I სემესტრი

II სემესტრი

 

 

 

 

 

 

 

 

1

VII

2

3

2

VIII

2

2

3

IX

2

3

4

X

2

3

5

XI

2

3

6

XII

2

2

 

 

 

ფიზიკა

¹

კლასი

I სემესტრი

II სემესტრი

1

VIII

2

3

2

IX

2

3

3

X

2

3

4

XI

3

4

5

XII

 

 

 

 

 

ქიმია

¹

კლასი

I სემესტრი

II სემესტრი

1

VIII

2

3

2

IX

3

4

3

X

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

თითოეული შემაჯამებელი დავალება ფასდება კონკრეტული ნიშნიტ.მოსწავლე ვალდებულია შეასრულოს კლასში ჩატარებული ყველა შემაჯამებელი სამუშაოს დავალება. თუ მოსწავლე არ შეასრულებს კლასსში შემაჯამებელ სამუშაოს გაცდენის გამო, მოსწავლეს მიეცემა საშუალება გაცდენილი შემაჯამებელი დავალებების აღდგენა შემდეგი წესით: აღდგენითი სამუშაო ინიშნება გაცდენილი შემაჯამებელი დავალებიდან არაუგვიანეს 2 კვირის ვადაში. სემესტრის მსვლელობისას. თუ მოსწავლეს თავისი ფიზიკური მდგომარეობის გათვალისწიმები არ შეუძლია სკოლაში გამოცხადება, მაშინ მშობლის მოთხოვნისა და სათანადო ხანმრთელობის ცნობის საფუძველზე საკოლა უზრუნველყოფს აღდგენიტ სამუშაოებს ჩატარების ბავშვის ადგილმდებატრეოის გათვალისწინებიტ (საავადმყოფო სახლი)

 

  

სკოლის მოსწავლის შეფასება ქართულ ენაში

 

სემესტრის მანძილზე მოსწავლეები ფასდებიან შემდეგი სამი კომპონენტის მიხედვით:

 

ა) საშინაო დავალება;

 

ბ) საკლასო  დავალება;

 

გ) შემაჯამებელი დავალება

 

 

შემდეგი ქულებით:

 

10 ქულა _ ორგანიზებულია, აქტიურად ჩართულია ახალ  საგაკვეთილო პროცესში, ყოველთვის ღებულობს პრეზენტაციაში მონაწილეობას, წერით დავალებებს ასრულებს სათანადოდ, მათ შორის საკონტროლო წერასაც, სურვილს გამოთქვამს ოლიმპიადებსა და კონფერენციებზე მონაწილეობის მიღებაში.

 

9 _ ორგანიზებულია., აქტიურად ჩართულია საგაკვეთილო პროცესში, ლოგიკურად აზროვნებს, იშვიათად შეიმჩნევა საშინაო დავალების დროს ხარვეზი.

 

8 _ ყოველთვის არა აქვს საშინაო დავალება სრულყოფილად შესრულებული.

 

7 _ ნაკლებადაქტიურია, ვერახერხებსდამოუკიდებლად, სათანადოდონეზეპრეზენტაციას . დავალებისშესრულებისდროსხანდახანაღინიშნებახარვეზები.

 

6 _ დამოუკიდებლადვერახერხებსგაკვეთილისპრეზენტაციას, უჭირსლოგიკურიმსჯელობადადასკვნისგაკეთება, საშინაოწერითდავალებებსხარვეზებითასრულებს.

 

5 – ვერფლობსლექსიკას,უჭირსგაკვეთილისპრეზენტაცია, წერითისამუშაოებისდროსსუსტია, ყოველთვისარიცისზეპირიმასალა.

 

4 – არარისაქტიური, იშბიათადიცისგაკვეთილი, არფლობსლექსიკას, ნაკლებადმუშაობსსაკუთართავზე.

 

2-3 ქულა – საერთოდარსწავლობს, იშვიათადმონაწილეობსგაკვეთილისპროცესშიდაარამჟღავნებსსათანადოცოდნას, არაორგანიზებულია.

 

1 ქულა _ იგნორირებსსაგანს.

 

  

სკოლის მოსწავლის შეფასება  მშობლიურ (რუსულ) ენაში

 

  

სემესტრის მანძილზე მოსწავლეები ფასდებიან შემდეგი სამი კომპონენტის მიხედვით:

 

 

 

ა) საშინაო დავალება;

 

ბ) საკლასო  დავალება;

 

გ) შემაჯამებელი დავალება

 

 

 

შემდეგი ქულებით:

 

10 ქულა _ ორგანიზებულია, აქტიურადჩართულიასაგაკვეთილოპროცესში, ყოველთვისღებულობსპრეზენტაციაშიმონაწილეობას, წერითდავალებებსასრულებსსათანადოდ, მათშორისსაკონტროლოწერასაც,სურვილსგამოთქვამსოლიმპიადებსადაკონფერენციებზემონაწილეობისმიღებაში.

 

9 _ ორგანიზებულია., აქტიურადჩართულიასაგაკვეთილოპროცესში, ლოგიკურადაზროვნებს, იშვიათადშეიმჩნევასაშინაოდავალებისდროსხარვეზი.

 

8 _ ყოველთვისარააქვსსაშინაოდავალებასრულყოფილადშესრულებული.

 

7 _ ნაკლებადაქტიურია, ვერახერხებსდამოუკიდებლად, სათანადოდონეზეპრეზენტაციას . დავალებისშესრულებისდროსხანდახანაღინიშნებახარვეზები.

 

6 _ დამოუკიდებლადვერახერხებსგაკვეთილისპრეზენტაციას, უჭირსლოგიკურიმსჯელობადადასკვნისგაკეთება, საშინაოწერითდავალებებსხარვეზებითასრულებს.

 

5 – ვერფლობსლექსიკას,უჭირსგაკვეთილისპრეზენტაცია, წერითისამუშაოებისდროსსუსტია, ყოველთვისარიცისზეპირიმასალა.

 

4 – არარისაქტიური, იშბიათადიცისგაკვეთილი, არფლობსლექსიკას, ნაკლებადმუშაობსსაკუთართავზე.

 

2-3 ქულა – საერთოდარსწავლობს, იშვიათადმონაწილეობსგაკვეთილისპროცესშიდაარამჟღავნებსსათანადოცოდნას, არაორგანიზებულია.

 

1 ქულა _ იგნორირებსსაგანს.

 

 

 

სკოლის მოსწავლის შეფასება საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებსა და მათემატიკაში

 

  

სემესტრის მანძილზე მოსწავლეები ფასდებიან შემდეგი სამი კომპონენტის მიხედვით:

 

ა) საშინაო დავალება;

 

ბ) საკლასო  დავალება;

 

გ) შემაჯამებელი დავალება.

 

 

 

შემდეგი ქულებით:

 

10 ქულა: მოსწავლეაქტიურადააჩართულისაგაკვეთილოპროცესში. დავალებებითვალსაჩინოდსწორადაქვსშესრულებული. ორგანიზებულია. აყალიბებსძირითადცნებებს. მსჯელობსთითოეულცნებისშესახებ, აკავშირებსმათერთმანეთთანდაწინაგაკვეთილებზეგანხილულსაკითხებთან. ყველასიტუაციაშისაკითხისგადაწყვეტასუდგებაშემოქმედებითად. ასაბუთებსლოგიკურად. აკეთებსსრულფასოვან, ლოგიკურ, ორიგინალურდასკვნებს. აცხადებსსურვილსოლიმპიადაშიმონაწილეობისმისაღებად.

 

9 ქულა – ბავშვიაქტიურადარისჩაბმულისაგაკვეთილოპროცესში. ორგანიზებულია, დავალებებისწორადაქვსშესრულებული. აყალიბებსძირითადცნებებს. მსჯელობსთითოეულიცნებისშესახებ. უკავშირებსამცნებებსერთმანეთს, იყენებსმათადეკვატურად, როგორცმსგავსისეახალსიტუაციებში. აკეთებსლოგიკურდასკვნებს. აცხადებსსურვილსოლიმპიადაშიმონაწილეობისმისაღებად.

 

8 ქულამოსწავლეორგანიზებულიადაჩართულიასაგაკვეთილოპროცესში. დავალებებსასრულებსსწორად. აყალიბებსძირითადცნებებს. მსჯელობსდაუკავშირებსამცნებებსერთმანეთსდაიყენებსმათმსგავსსიტუაციებში, აკეთებსდასკვნებს.

 

7 ქულა – მოსწ,  ჩაბმულიასაგაკვეთილოპროცესში, ორგანიზებულია, დავალებებსასრულებსუმნიშვნელოხარვეზებით. აყალიბებსძირითადცნებებს, მსჯელობსთითოეულიცნებისშესახებ, აკეთებსდასკვნებსმცირეოდენიხარვეზით.

 

6 ქულა – მოსწ. ჩართულიასაგაკვეთილოპროცესში, მაგრამნაკლებადაქტიურია. დავალებებსასრულებსხარვეზებით. აყალიბებსძირითადცნებებს, მსჯელობსმათშესახებ, ვერიყენებსმათადეკვატურად., აკეთებსდასკვნებსხარვეზებით.

 

5 ქულა – მოსწ. დავალებებსასრულებსნაწილობრივსწორად. ძირითადცნებებზებუნდოვანიწარმოდგენააქვს, უჭირსამცნებებისადეკვატურიგამოყენება.

 

4 ქულა – მოსწ. არაქტიურობსგაკვეთილზე, ძირითადცნებებზეაქვსბუნდოვანიწარმოდგენა, დავალებასასრულებსნაწილობრივსწორად.

 

3 ქულა – იშვიათადმონაწილეობსსაგაკვეთილოპროცესში, დავალებებსასრულებსარასწორად, უჭირსძირითადიცნებებისჩამოთვლა.

 

2ქულათითქმისარააჩართულისაგაკვეთილოპროცესში, არაორგანიზებულია

 

1ქულა  საგანზესაერთოდარაქვსწარმოდგენა.

 

 

სკოლის მოსწავლის შეფასება საზოგადოებრივ მეცნიერებებში

 

 

 

 

 

სემესტრის მანძილზე მოსწავლეები ფასდებიან შემდეგი სამი კომპონენტის მიხედვით:

 

 

 

ა) საშინაო დავალება;

 

ბ) საკლასო  დავალება;

 

გ) შემაჯამებელი დავალება.

 

 

 

შემდეგი ქულებით:

 

 

 

 

 

 

 

10 ქულა - მუდმივადმზადაამონაწილეობამიიღოსგაკვეთილისმსვლელობაში, დამოუკიდებლადერთვებამუშაობაში, დისკუსიასათუპრობლემებისგადაჭრაში, უნარიაქვსდაეხმაროსსხვებსსაგაკვეთილომუშაობაში. გასაგებადდათანმიმდევრულადგადმოსცემსინფორმაციას. შეუძლიასრულყოფილიდაამომწურავიპასუხისგაცემადასმულკითხვებზე, აქვსლოგიკურიაზროვნება. თავისუფლადასრულებსყველატიპისდავალებას, იღებსმონაწილეობასოლიმპიადებში , კონფერენციებშიდაპროექტებში.

 

9 ქულა - _ მუდმივადმზადაამონაწილეობამიიღოსგაკვეთილისმსვლელობაში, დამოუკიდებლადერთვებამუშაობაში, დისკუსიასათუპრობლემებისგადაჭრაში, უნარიაქვსდაეხმაროსსხვებსსაგაკვეთილომუშაობაში. გასაგებადდათანმიმდევრულადგადმოსცემსინფორმაციას. შეუძლიასრულყოფილიდაამომწურავიპასუხისგაცემადასმულკითხვებზე, აქვსლოგიკურიაზროვნება. თავისუფლადასრულებსყველატიპისდავალებას, იღებსმონაწილეობასოლიმპიადებში , კონფერენციებშიდაპროექტებში, იშვიათადშეიმჩნევაჩავარდნებისაშინაოდავალებისშესრულებისას.

 

8 ქულა -აქტიურად მონაწილეობს გაკვეთილის მსვლელობაში და ისევე ერთვება დისკუსიებსა და ჯგუფურ მუშაობაში, თუმცა ვერ ამჟღავნებს მაქსიმალურ პროდუქტულობას, აქვს პერიოდული ჩავარდნები.

 

7 ქულა -ნაკლებად აქტიურია, ვერ ახერხებს სათანადო დონეზე პრეზენტაციას და დავალების შესრულებისას პერიოდულად აღინიშნება ხარვეზები, შეუძლია მხილოდ საშუალო დონის დავალებების შესრულება.

 

6 ქულა - მოსწავლე დამოუკიდებლად ვერ ახერხებს მიიღოს მონაწილეობა გაკვეთილის მსვლელობაში, ხშირშემთხვევაში მისი აქტიურობა ქმნის პრობლემებს: მაგ. ზედმეტად ბევრს საუბრობს, აწყვეტინებს მოსაუბრეებს, ცდილობს ზედმეტი აქტიურობით დამალოს საკუთარი მოუმზადებლობა.

 

5 ქულა -_ ვერ ახერხებს პრეზენტაციას, ნაკლებად აქტიურია გაკვეთილის მსვლელობის დროს,  ზოგჯერ ასრულებს დავალებას, უჭირს ფაქტების ლოგიკურად ერთმანეთთან დაკავშირება. ნაწილობრივ ახერხებს ცნებების, ტერმინების აღნიშვნას.

 

4 ქულა - _ არარის აქტიური, იშვიათად არის მომზადებული გაკვეთილისთვის. ახერხებს მხოლოდ ყველაზე ადვილი დავალების უშეცდომოდ შესრულებას. უჭირს ინფორმაციის გასაგებად და თანმიმდევრულად გადმოცემა.

 

3 ქულა -_ მოსწავლე არ იჩენს ინიციატივას მასწავლებლის დახმარების გარეშე. არა ადეკვატურად იყენებს ცნებებს და ტერმინებს. ახერხებს მხოლოდ ყველაზე მარტივი დავალების შესრულებას,  ისიც ძალზე იშვიათად.

 

2ქულა -_ საერთოდ არს წავლობს, იშვიათად ერთვება გაკვეთილის მსვლელობაში, ასრულებს მხოლოდ იოლ დავალებებს მასწავლებლის დახმარებით. ვერახერხებს ტერმინებისა და ცნებების მნიშვნელობის აღქმას.

 

1 ქულა -_ არა სდროს ერთვება გაკვეთილის მსვლელობაში, ვერ ასრულებს ვერც ერთ დავალების.

 

 

 

სკოლის მოსწავლის შეფასება უცხო ენებში

 

 

 

სემესტრის მანძილზე მოსწავლეები ფასდებიან შემდეგი სამი კომპონენტის მიხედვით:

 

ა) საშინაო დავალება;

 

ბ) საკლასო  დავალება;

 

გ) შემაჯამებელი დავალება.

 

 

 

შემდეგი ქულებით:

 

 

 

10 ქულა_მოსწავლეფლობსუცხოენისყველააუცილებელუნარ-ჩვევებს (მოსმენა,კითხვა, წერა, მეტყველება), სტრატეგიებსდაიყენებსყველასტრატეგიასდონესთანშესაბამისად. ორგანიზებულია, სისტემატურადასრულებსდავალებებს. გრამატიკულადგამართულადდაფონეტიკურადზუსტადსაუბრობს. აქვსმდიდარილექსიკურიმარაგიდამუდმივადმუშაობსმისგამდიდრებაზე. აქვსსურვილიმიიღოსმონაწილეობაოლიმპიადებშიკონკურსებში, კონფერენციებში.

 

9 ქულა_ ფლობსუცხოენისყველააუცილებელუნარ-ჩვევებისსტრატეგიებს

 

(მოსმენა,კითხვა, წერა, მეტყველება), ორგანიზებულია, აქტიურადჩართულიასაგაკვეთილოპროცესში. მსჯელობსდაახდენსპრეზენტაციასუცხოენაზე, სისტემატურადასრულებსსაშინაოდასაკლასოდავალებებს. მაგრამაქვსპატარაგრამატიკულიდაფონეტიკურიშეცდომებიმეტყველებისდროს .

 

8 ქულა – ნაკლებადსრულყოფილადფლობსუცხოენისათვისაუცილებელსტრატეგიებს, უჭირსგააკეთოსპრეზენტაციაუცხოენაზე, უშვებსგრამატიკულდაფონეტიკურშეცდომებს. ხანდახანაღინიშნებახარვეზებისაშინაოდავალებებში.

 

7 ქულა _უჭირსდამოუკიდებლადშეასრულოსენისათვისაუცილებელისტრატეგიები. ხშირადუშვებსგრამატიკულ, ფონეტიკურდაშეცდომებს, აქვსარასაკმარისილექსიკურიმარაგითხრობისათვის. არასრულყოფილადასრულებსსაშინაოდავალებებს.

 

6 ქულა – ნაწილობრივასრულებსდავალებებს, უჭირსმათიშესრულებადამოუკიდებლად, რადგანარაქვსსაკმარისილექსიკურიმარაგი, რაცხელსუშლისენისგაგებას, კითხულობსდაწერს ,საშინაოდავალებებსასრულებსხარვეზებით.

 

5 ქულა_ საკმარისადვერფლობსუცხოენისათვისაუცილებელუნარ-ჩვევებისსტრატეგიებს, მაგრამცდილობსჩაერთოსსაგაკვეთილოპროცესში. იშვიათადასრულებსსაშინაოდავალებებს.

 

4 ქულა – არარის აქტიური,  უჭირს შეასრულოს ყველა სტრატეგია, რის გამოც საშინაო დავალებებს იშვიათად ასრულებს.

 

3-2 ქულა არ სწავლობს, იშვიათად მონაწილეობს სასწავლო პროცესში, არა ორგანიზებულია და არ ამჟღავნებს სათანადო ცოდნას.

 

1 ქულა – იგნორირებს საგანს.

 

 

 

 

 

სკოლის მოსწავლის შეფასება  დანარჩენ საგნებში

 

 

 

სემესტრის მანძილზე მოსწავლეები ფასდებიან შემდეგი სამი კომპონენტის მიხედვით:

 

ა) საშინაო დავალება;

 

ბ) საკლასო  დავალება;

 

გ) შემაჯამებელი დავალება.

 

  

10 ქულა _ ორგანიზებულია, აქტიურადჩართულიასაგაკვეთილოპროცესში, ყოველთვისღებულობსპრეზენტაციაშიმონაწილეობას. აქვსშემოქმედებითიმიდგომაგაკვეთილისადმი. საკონტროლოწერებს, ტესტირებებსწერსუშეცდომოდ. აქვსსურვილიმიიღოსმონაწილეობაკონკურსებში, კონფერენციებში.

 

9 ქულა_ ორგანიზებულია, აქტიურად ჩართულია საგაკვეთილო პროცესში, ყოველ თვის ღებულობს პრეზენტაციაში მონაწილეობას. აქვს შემოქმედებითი მიდგომა გაკვეთილისადმი. საკონტროლოწერებს, ტესტირებებსწერსუშეცდომოდ. აქვსსურვილიმიიღოსმონაწილეობაკონკურსებში, კონფერენციებში ,იშვიათადშეიმჩნევადავალებისდროსხარვეზი.

 

8 ქულა –  ორგანიზებულია, აქტიურად ჩართულია საგაკვეთილო პროცესში,  აქვს შემოქმედებითი მიდგომა გაკვეთილისადმი. ყოველთვისარააქვსდავალებასრულყოფილადშესრულებული.

 

7 _ ნაკლებად აქტიურია, ვერახერხებს დამოუკიდებლად, სათანადო დონეზე პრეზენტაციას . დავალების შესრულების დროს ხანდახან აღინიშნება ხარვეზები.

 

6 ქულა – ნაწილობრივ ასრულებს დავალებებს, უჭირს მათიშესრულება და მოუკიდებლად, დამოუკიდებლად ვერ ახერხებს გაკვეთილის პრეზენტაციას.

 

 

 

 

 

5 ქულა _ ვერ ახერხებს პრეზენტაციას, ნაკლებად აქტიურია გაკვეთილის მსვლელობის დროს,

 

4 ქულა – არა რის აქტიური, იშვიათად არის მომზადებული გაკვეთილისთვის. ახერხებს მხოლოდ ყველაზე ადვილ იდავალების უშეცდომოდ შესრულებას.

 

2-3 ქულა – საერთოდ არ სწავლობს, იშვიათად მონაწილეობს გაკვეთილის პროცესში და არამჟღავნებს სათანადო ცოდნას, არა ორგანიზებულია.

 

1 ქულა _ იგნორირებს საგანს.

 

 

 

2011-2012 სასწავლო წელი

შეფასების რუბრიკები

 

ქართულ ენასა და ლიტერატურაში საკლასო სამუშაოს შეფასების სქემა

 

 

ფასდება შემდეგი აქტივობები

1-2

დაბალი

3-4

საშ-ზე დაბალი

5-6

საშუალო

7-8

საშუალოზემაღალი

9-10

მაღალი

საგაკვეთილო პროცესში მოსწავლის

 აქტიურობა, მოსმენის კულტურა,

მობილიზება,

ეთიკური ნორმების დაცვა

პასიურია ,

გონება გაფანტული,

არ უსმენს მოსაუბრეს,

არ იცავს ეთიკის ნორმებს

საგაკვეთილო პროცესში ნაწილობრივადაა ჩართული,

პასიურია, უჭირს ყურადღების კონცენტრირება

გაკვეთილში ნაწილობრივადაა ჩართული, უჭირს

ყურადღების კონცენტრირება ,

იშვიათად უსმენს მოსაუბრეს, ვერ იცავს ეთიკის ნორმებს

ხშირად აქტიურია გაკვეთილზე,

მობილიზებული,

უსმენს მოსაუბრეს,

იცავს ეთიკის

ნორმებს;

აქტიურია გაკვეთილ

ზე, მობილიზებული

კონცენტრირებული

იცავს ეთიკის

ნორმებს.

წაკითხული მხატვრული ნაწარმოებისან ინფორმაციის შეჯამების უნარი,

ჯგუფში მუშაობა,

თანამშრომლობა

ვერ ახერხებს შეაჯამოს

წაკითხული ინფორმაცია,

ჯგუფის მუშაობაში არ შეა-ქვს წვლილი არ

თანამშრომლობს ჯგუფის

სხვა წევრებთან

ზოგჯერ ახერხებს შეაჯამოს

წაკითხული ინფორმაცია,

ჯგუფის მუშაობაში ხანდახან

შეაქვს წვლილი,  არ

თანამშრომლობს ჯგუფის

სხვა წევრებთან.

ნაწილობრივ ახერხებს

შეაჯამოს წაკითხული

 ინფორმაცია, ჯგუფის

მუშაობაში ხანდახან შეაქვს წვლილი, თანამშრომლობს

ჯგუფის სხვა წევრებთან.

კარგად ახერხებს

შეაჯამოს წაკითხული ინფორმაცია, ჯგუფის მუშაობაში შეაქვს

წვლილი, თანამ-

შრომლობს ჯგუფის

სხვა წევრებთან.

კარგად ახერხებს

შეაჯამოს, გაანალიზოს

წაკითხული ინფორ

მაცია, ჯგუფის

მუშაობაში შეაქვს

მნიშვნელოვანი

წვლილი, თანამშ-

რომლობს ჯგუფის

სხვა წევრებთან,

არის ლიდერი

დისკუსიაში მონაწილეობა,

კითხვების დასმა,

დასმულ შეკითხვებზე ადეკვატური

პასუხი, კამათის წესების დაცვა

 

იშვიათად მონაწილეობს დისკუსიაში,

დასმული კითხვები

არა მიზნობრივი და

უშინაარსოა, არ იცავს

ეთიკის ნორმებს

მონაწილეობს დისკუსიაში,

მაგრამ

დასმული კითხვები

ზოგჯერ არა მიზნობრივი

და უშინაარსოა.

მონაწილეობს დისკუსიაში,

დასმული კითხვები

ზოგჯერ არა მიზნობრივი და

უშინაარსოა, ვერ იცავს

ეთიკის ნორმებს

მონაწილეობს

დისკუსიაში, დასმული კითხვები

მიზნობრივი და

შინაარსიანია,

პასუხობს კითხვებზე დასაბუთებულად,

 იცავს

ეთიკის ნორმებს

აქტიურად მონაწი

ლეობს დისკუსიაში,

დასმული კითხვები

ღრმა, მიზნობრივი

და შინაარსიანია,

პასუხობს კითხვებზე დასაბუთებულად,

 იცავს

ეთიკის ნორმებს

საკუთარი მოსაზრების გამოთქმა

ფაქტებსა და არგუმენტებზე

დაყრდნობით

უჭირს საკუთარი მოსაზრების გამყარება ფაქტებსა და

არგუმენტებზე დაყრდნობით

ნაწილობრივ ახერხებს

საკუთარი მოსაზრების

გამყარებას მწირი

ფაქტებითა და

არგუმენტებით

 

ახერხებს საკუთარი 

მოსაზრების

გამყარებას მწირი

ფაქტებითა და არგუმენტებით

ახერხებს საკუთარი მოსაზრების გამყარებას ფაქტებითა და არგუმენტებით

კარგად ახერხებს

საკუთარი

მოსაზრების

გამყარებას

არამხოლოდ

ფაქტებითა და

არგუმენტებით,

არამედ

პარალელებითა

და ანალიზით

 

 

შემაჯამებელი სამუშაოს შეფასების სქემა

 

ფასდებაშემდეგი აქტივობები

1-2

დაბალი

3-4

საშ-ზე დაბალი

5-6

საშუალო

7-8

საშუალოზემაღალი

9-10

მაღალი

   პროექტი

რეფერატი

პრეზენტაცია

არასწორად აყალიბებს მიზანს, შინაარსი გაუმართავია,

ფაქტები და მაგალითები არასაკმარისია,

არ აქვს დასკვნა, არ არის გამოყენებული სასქოლო და დამატებითი ლიტერატურა

მკაფიოდ  ვერ აყალიბებს მიზანს, შინაარსი გაუმართავია, ფაქტები და მაგალითები არა საკმარისია, არ არის გამოყენებული სასქოლო და დამატებითი ლიტერატურა

მკაფიოდ ვერ აყალიბებს მიზანს, კვლევის ძირითადი იდეა არა დამაჯერებელია, შინაარსი გაუმართავია,

ფაქტები და მაგალითები არა საკმარისია,

დასკვნა არასრულია, არ არის გამოყენებული სასქოლო და დამატებითი ლიტერატურა

მიზანი კარგად არის ჩამოყალიბებული, კვლევის ძირითადი იდეა დამაჯერებელია,

შინაარსი გამართულია, ფაქტები და მაგალითები კარგად ვერ ამყარებენ თეზისში ჩამოყალიბებულ მოსაზრებას.

დასკვნაში მხოლოდ გამეორებულია ძირითადი იდეა. გამოყენებულია სქოლიოები და დამატებითი ლიტერატურა

მიზანი კარგად არის ჩამოყალი

ბებული, კვლევის ძირითადი იდეა დამაჯერებელია,

შინაარსი გამართულია, ფაქტები და მაგალითები არგუმენტირებულად ამყარებენ თეზისში ჩამოყალიბებულ მოსაზრებას.

დასკვნაში შეჯამებულია ძირითადი იდეა. გამოყენებულია სქოლიოები და დამატებითი ლიტერატურა.

ენობრივად გამართულია.

ზეპირი ჩათვლა

მიზანი არა აქვს გაცნობიერებული, მასალა არა აქვს მომზადებული, ადეკვატურად ვერ პასუხობს კითხვებზე, ვერ ამყარებს აუდიტორიასთან კავშირს, ვერ იცავს მართლმეტყველების ნორმებს, ვერ ავლენს ანალიზისა და სინთეზის უნარს.

მიზანი არასრულფასოვნად აქვს გაცნობიერებული, მომზადებული მასალა მწირია, ვერ ამყარებს აუდიტორიასთან კავშირს, ვერ იცავს მართლმეტყველების ელემენტარულ ნორმებს,

მიზანი არასრულფასოვნად აქვს გაცნობიერებული, მომზადებულიმასალა მწირია, ადეკვატურად ვერ პასუხობს კითხვებზე, ვერ ამყარებს აუდიტორიასთ-ან კავშირს, იცავს

მიზანი აქვს გაცნობიერებუ-ლი, მასალა კარგად აქვს მომზადებული, ადეკვატურად პასუხობს კითხვებზე, ამყარებს აუდიტორიასთანკავშირს, იცავს მართლმეტყველების

მიზანი სრულყოფილად აქვს გაცნობიერებუ-ლი, მასალა გამდიდრებულიდა მრავალფეროვან-ია დამაჯერებლადდა არგუმენტირებულად პასუხობს კითხვებზე, ამყარებს

 

 

 

ვერ ავლენს ანალიზისა და სინთეზის უნარს.

მართლმეტყველების ელემენტარულ ნორმებს, ვერ ავლენს ანალიზისა და სინთეზის უნარს.

ელემენტარულ ნორმებს, ავლენს ანალიზისა და სინთეზის უნარს.

აუდიტორიასთან კავშირს, იცავს მართლმეტყველების ნორმებს, ავლენს ანალიზისა და სინთეზის უნარს. აქვს პრობლემის გადაწყვეტი სორიგინალური ვერსიები

ტესტი

არა სისტემატურადა სრულებს შემაჯამებელ ტესტებს’

ქულათა პროცენტული მაჩვენებელი

10%-20%

არასისტემატურად ასრულებს შემაჯამებელ ტესტებს’

ქულათა პროცენტული მაჩვენებელი

30%-40%

არასისტემატურად ასრულებს შემაჯამებელ ტესტებს’

ქულათა პროცენტული მაჩვენებელი

50%-60%

სისტემატურად ასრულებს შემაჯამებელ ტესტებს’

ქულათა პროცენტული მაჩვენებელი

70%-80%

სისტემატურად ასრულებს შემაჯამებელ ტესტებს’

ქულათა პროცენტული მაჩვენებელი

90%-100%

 

 

 

 

საშინაო დავალების შეფასების სქემა

ფასდებაშემდეგი აქტივობები

1-2

დაბალი

3-4

საშ-ზე დაბალი

5-6

საშუალო

7-8

საშუალოზემაღალი

9-10

მაღალი

დავალების სწორედ გააზრება,

სისტემატური შესრულება

არ აქვს გააზრებული დავალება

არა სისტემატურია

ზოგჯერ ნაწილობრივ აქვს გააზრებული დავალება

არასისტემატურია

ნაწილობრივ აქვს გააზრებული დავალება,

არასისტემატურია.

კარგად აქვს გააზრებული დავალება,

სისტემატურად ასრულებს დავალებას.

კარგად აქვს გააზრებული დავალება, მასალა მრავალფეროვანია,

სისტემატურად ასრულებს დავალებას და ამდიდრებს დამატებითი ინფორმაციით.

საკუთარი აზრის ან დავალების გადმოცემის უნარი

ვერ ახერხებს გადმოსცეს საკუთარი აზრიან ინფორმაცია ,არ შეუძლია მსჯელობა მოცემული საკითხის ირგვლივ.

ჩდილობს გადმოსცეს საკუთარი აზრიან ინფორმაცია, უჭირს დასაბუთებული მსჯელობა

ნაწილობრივ ახერხებს ს გადმოსცეს საკუთარი აზრიან ინფორმაცია უჭირს დასაბუთებული მსჯელობა

კარგადა ხერხებს გადმოსცეს საკუთარი  აზრიან  ინფორმაცია,

არგუმენტებით ამყარებს თეზისებს, მაგრამ დამაჯერებლობა აკლია.

კარგადა ხერხებს გადმოსცეს საკუთარი აზრიან ინფორმაცია,

არგუმენტებით ამყარებს თეზისებს, დამაჯერებლად ასაბუთებს მოსაზრებებს.

ტექსტის ანალიზის უნარის გამოვლინება და შემოქმედებითობა

ვერავლენს

იმეორებს სხვათა მოსაზრებებს

იმეორებს სხვათა მოსაზრებებს ,

აზროვნება ტრაფარეტულია,

აანალიზებს ტექსტს გარკვეული მოდელის მიხედვით,

ნაწილობრივ შემომქმედია.

ავლენს ღრმა ანალიზის დამოუკიდებელი და შემოქმედებითი აზროვნების უნარს, აქვს ორიგინალური ინტერპრეტაცია

წერის კულტურა,

ენობრივი ნორმების დაცვა,

შესაბამისი სტილისა და მოდელის გამოყენება

ვერ იცავს მართლწერის ენობრივ ნორმებს, ვერ ირჩევს სტილს, წერს გაუაზრებლად

ჩდილობს დაიცვას მართლწერის ენობრივი ნორმები, უჭირსსტილის არჩევა, წერს გაუაზრებლად

ნაწილობრივ იცავს მართლწერის ენობრივ ნორმებს, ირჩევს ნაცნობ სტილს, წერს გაუაზრებლად

იცავს მართლწერის ენობრივ ნორმებს, ირჩევს სტილს, იყენებს სათანადო მოდელს.

გამართულად წერს, ირჩევს სტილს მიზნისა და თემის შესაბამისად იყენებს მრავალფეროვან მოდელებს.

 

 

 

 

მშობლიური ენასა და ლიტერატურაში (რუსული) საკლასო სამუშაოს შეფასების სქემა

 

 

ფასდებაშემდეგი აქტივობები

1-2

დაბალი

3-4

საშ-ზე დაბალი

5-6

საშუალო

7-8

საშუალოზემაღალი

9-10

მაღალი

საგაკვეთილო პროცესში მოსწავლის აქტიურ-

ობა, მოსმენისკულტურა,

მობილიზება,

ეთიკური ნორმების დაცვა

პასიურია ,

გონებაგაფანტული,

არ უსმენს მოსაუბრეს,

არ იცავს ეთიკის

ნორმებს

საგაკვეთილო პროცესში ნაწილობრივადაა  ჩართული,

პასიურია, უჭირს ყურადღების კონცენტრირება

გაკვეთილში ნაწილობრივადაა ჩართული, უჭირს

ყურადღების კონცენტრირება,

იშვიათად უსმენს მოსაუბრეს, ვერ იცავს ეთიკის ნორმებს

ხშირად აქტიურია გაკვეთილზე,

მობილიზებული,

უსმენს    მოსაუბრეს,

იცავს ეთიკის

ნორმებს;

აქტიურია   გაკვეთილ

ზე,       მობილიზებული

კონცენტრირებული

იცავს ეთიკის

ნორმებს.

წაკითხული მხატვრული ნაწარმოების ან ინფორმაციის შეჯამების უნარი,

ჯგუფში მუშაობა,

თანამშრომლობა

ვერ ახერხებს    შეაჯამოს

წაკითხული  ინფორმაცია,

ჯგუფის  მუშაობაში არ შეაქვს წვლილი არ

თანამშრომლობს   ჯგუფის

სხვა წევრებთან

ზოგჯერ ახერხებს  შეაჯამოს

წაკითხული ინფორმაცია,

ჯგუფის მუშაობაში ხანდახან

შეაქვ სწვლილი,  არ

თანამშრომლობს     ჯგუფის

სხვა წევრებთან,

ნაწილობრივ ახერხებს

შეაჯამოს წაკითხული ინფორმაცია, ჯგუფის

მუშაობაში ხანდახან შეაქვს წვლილი,     თანამშრომლობს

ჯგუფის სხვა    წევრებთან,

კარგად ახერხებს

შეაჯამოს წაკითხული ინფორმაცია, ჯგუფის მუშაობაში შეაქვს

წვლილი, თანამშრომლობსჯგუ

სხვა წევრებთან

კარგად ახერხებს

შეაჯამოს, გაანალიზოს

წაკითხული    ინფორ

მაცია, ჯგუფის

მუშაობაში შეაქვს

მნიშვნელოვანი

წვლილი, თანამშ

რომლობს    ჯგუფის

სხვაწევრებთან,

არის ლიდერი

დისკუსიაში მონაწილეობა,

კითხვების დასმა,

დასმულ შეკითხვებზე ადეკვატური

პასუხი,

იშვიათად მონაწილეობს დისკუსიაში,

დასმულიკითხვები

არამიზნობრივიდა

უშინაარსოა ,არიცავს

მონაწილეობს    დისკუსიაში,

მაგრამ

დასმული კითხვები

ზოგჯერ არამიზნობრივი

და უშინაარსოა,

მონაწილეობს   დისკუსიაში,

დასმულიკითხვები

ზოგჯერ არა მიზნობრივიდა

უშინაარსოა, ვერიცავს

ეთიკის ნორმებს

მონაწილეობს

დისკუსიაში, დასმული   კითხვები

მიზნობრივი და

შინაარსიანია,

პასუხობს

აქტიურად     მონაწილეობს დისკუსიაში,

დასმული   კითხვები

ღრმა,მიზნობრივი

და შინაარსიანია,

პასუხობს

კამათისწესებისდაცვა

 

ეთიკის ნორმებს

კითხვებზე დასაბუთებულად, იცავს

ეთიკის ნორმებს

კითხვებ ზედასაბუთებულად, იცავს

ეთიკის ნორმებს

საკუთარი მოსაზრების  გამოთქმა

ფაქტებსა და არგუმენტებზე

დაყრდნობით

უჭირს საკუთარი მოსაზრების გამყარება ფაქტებსა და

არგუმენტებზე დაყრდნობით

ნაწილობრივ ახერხებს

საკუთარი მოსაზრების

გამყარებას მწირი

ფაქტებითა და

არგუმენტებით

ახერხებს საკუთარი მოსაზრების

გამყარებას მწირი

ფაქტებითა და არგუმენტებით

ახერხებს საკუთარი მოსაზრების გამყარებას ფაქტებითა და არგუმენტებით

კარგად ახერხებს საკუთარი

მოსაზრების

გამყარებას

არამხოლოდ

ფაქტებითადა

არგუმენტებით,

არამედ

პარალელებითა

დაანალიზით

 

  

შემაჯამებელი სამუშაოს შეფასების სქემა

 

ფასდებაშემდეგი აქტივობები

1-2

დაბალი

3-4

საშ-ზე დაბალი

5-6

საშუალო

7-8

საშუალოზე მაღალი

9-10

მაღალი

პროექტი

რეფერატი

პრეზენტაცია

არასწორად აყალიბებს მიზანს, შინაარსი გაუმართავია,

ფაქტები და მაგალითები არა საკმარისია არ აქვს დასკვნა, არ არის გამოყენებული სქოლიოები და დამატებითი ლიტერატურა

მკაფიოდ ვერ აყალიბებს მიზანს, შინაარსი გაუმართავია, ფაქტები და მაგალითები არა საკმარისია,

არარის გამოყენებული სქოლიოები და დამატებითი ლიტერატურა

მკაფიოდ ვერ აყალიბებს მიზანს, კვლევის ძირითადი იდეა არადამაჯერებელია, შინაარსი გაუმართავია,

ფაქტები და მაგალითები არასაკმარისია,

დასკვნა არასრულია ,არარის გამოყენებული სქოლიოები და დამატებითი ლიტერატურა

მიზანი კარგად არის ჩამოყალიბებული, კვლევის ძირითადი იდეა დამაჯერებელია,

შინაარსი გამართულია, ფაქტები და მაგალითები კარგად ვერ ამყარებენ თეზისში ჩამოყალიბებულ მოსაზრებას.

დასკვნაში მხოლოდ გამეორებულია ძირითადი იდეა. გამოყენებულია  სქოლიოები და დამატებითი ლიტერატურა

მიზანი კარგად არის ჩამოყალი

ბებული, კვლევის ძირითადი იდეა დამაჯერებელია, შინაარსი გამართულია, ფაქტები და მაგალითები არგუმენ ტირებულად ამყარებენ თეზისში ჩამოყალიბებულ მოსაზრებას.

დასკვნაში შეჯამებულია ძირითადი იდეა. გამოყენებულია სქოლიოები და დამატებითი ლიტერატურა.

ენობრივად გამართულია.

ზეპირი ჩათვლა

მიზანი არა აქვს გაცნობიერებული, მასალა არა აქვს მომზადებული, ადეკვატურად ვერ პასუხობს კითხვებზე, ვერ ამყარებს აუდიტორიასთან კავშირს, ვერ იცავს

მიზანი არასრულფასოვნად აქვს გაცნობიერებული, მომზადებული მასალა მწირია, ვერ ამყარებს აუდიტორიასთ-

ან კავშირს, ვერ იცავს მართლმეტყველების ელემენტარულ ნორმებს,

მიზანი არასრულფასოვნად აქვს გაცნობიერებული, მომზადებული მასალა მწირია, ადეკვატურად ვერ პასუხობს კითხვებზე, ვერ ამყარებს აუდიტორიასთან კავშირს, იცავს

მიზანი აქვს გაცნობიერებული, მასალა კარგად აქვს მომზადებული, ადეკვატურადპასუხობს კითხვებზე, ამყარებს აუდიტორიასთან კავშირს, იცავს მართლმეტყველების

მიზანი სრულყოფილად აქვს გაცნობიერებული, მასალა გამდიდრებული და მრავალფეროვანია, დამაჯერებლ-ად და არგუმენტირებულად პასუხობს კითხვებზე, ამყარებს

 

 

მართლმეტყველების ნორმებს, ვერ ავლენს ანალიზისა და სინთეზის უნარს.

ვერა ვლენს ანალიზისა და სინთეზის უნარს.

მართლმეტყველების ელემენტარულ ნორმებს, ვერ ავლენს ანალიზისა და სინთეზის უნარს.

ელემენტარულ ნორმებს, ავლენს ანალიზისა და სინთეზი სუნარს.

აუდიტორიასთან კავშირს, იცავს მართლმეტყველების ნორმებს, ავლენს ანალიზისა და სინთეზის უნარს. აქვს პრობლემის გადაწყვეტის ორიგინალური ვერსიები

ტესტი

არასისტემატურად ასრულებს შემაჯამებელ ტესტებს’

ქულათა პროცენტული მაჩვენებელი

10%-20%

არასისტემატურად ასრულებს შემაჯამებელ ტესტებს’

ქულათა პროცენტული მაჩვენებელი

30%-40%

არასისტემატურად ასრულებს შემაჯამებელ ტესტებს’

ქულათა პროცენტული მაჩვენებელი

50%-60%

სისტემატურად ასრულებს შემაჯამებელ ტესტებს’ ქულათა პროცენტული მაჩვენებელი70%-80%

სისტემატურად ასრულებს შემაჯამებელ ტესტებს’

ქულათა პროცენტული მაჩვენებელი 90%-100%

 

საშინაო დავალების შეფასების სქემა

ფასდებაშემდეგი აქტივობები

1-2

დაბალი

3-4

საშ-ზე დაბალი

5-6

საშუალო

7-8

საშუალოზემაღალი

9-10

მაღალი

დავალების სწორედ გააზრება,

სისტემატური შესრულება

არ აქვს გააზრებული დავალება

არა სისტემატურია

ზოგჯერ ნაწილობრივ აქვს გააზრებული დავალება

არა სისტემატურია

ნაწილობრივ აქვს გააზრებული დავალება,

არასისტემატურია.

კარგად აქვს გააზრებული დავალება,

სისტემატურად ასრულებს დავალებას.

კარგად აქვს გააზრებული დავალება, მასალა მრავალფეროვანია,

სისტემატურად ასრულებს დავალებას და ამდიდრებს დამატებითი ინფორმაციით.

საკუთარი აზრის ან დავალების გადმოცემის უნარი

ვერ ახერხებს გადმოსცეს საკუთარი აზრიან ინფორმაცია ,არ შეუძლია მსჯელობა მოცემული საკითხის ირგვლივ.

ჩდილობს გადმოსცეს საკუთარი აზრიან ინფორმაცია,უჭირს დასაბუთებული მსჯელობა

ნაწილობრივ ახერხებს გადმოსცეს საკუთარ აზრიან ინფორმაცია უჭირს დასაბუთებული მსჯელობა

კარგად ახერხებს გადმოსცეს საკუთარი აზრიან ინფორმაცია,

არგუმენტებით ამყარებს თეზისებს, მაგრამ დამაჯერებლობა აკლია.

კარგად ახერხებს გადმოსცეს საკუთარი აზრიან ინფორმაცია,

არგუმენტებით ამყარებს თეზისებს, დამაჯერებლად ასაბუთებს მოსაზრებებს.

ტექსტის ანალიზის უნარის გამოვლინება და შემოქმედებითობა

ვერ ავლენს

იმეორებს სხვათა მოსაზრებებს

იმეორებს სხვათა მოსაზრებებს ,

აზროვნება ტრაფარეტულია,

აანალიზებს ტექსტს გარკვეული მოდელის მიხედვით,

ნაწილობრივ შემომქმედია.

ავლენს ღრმა ანალიზის დამოუკიდებელი და შემოქმედებითი აზროვნების უნარს, აქვს ორიგინალური ინტერპრეტაცია

წერის კულტურა,

ენობრივი ნორმების დაცვა,

შესაბამისი სტილისა და მოდელის გამოყენება

ვერ იცავს მართლწერის ენობრივ ნორმებს, ვერ ირჩევს სტილს, წერს გაუაზრებლად

ჩდილობს და იცვას მართლწერის   ენობრივი ნორმები, უჭირს სტილის არჩევა, წერს გაუაზრებლად

ნაწილობრივ იცავს მართლწერის ენობრივ ნორმებს, ირჩევს ნაცნობ სტილს, წერს გაუაზრებლად

იცავს მართლწერის ენობრივ ნორმებს, ირჩევს სტილს, იყენებს სათანადო მოდელს.

გამართულად წერს, ირჩევს სტილს მიზნისა და თემის შესაბამისად იყენებს მრავალფეროვან მოდელებს.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

შეფასების სისტემა მათემატიკაში

 

საკლასო დავალების შეფასების სქემა

 

ფასდება შემდეგი აქტივობები

1-2

დაბალი

3-4

საშ–ზედაბალი

5-6

საშუალო

7-8

საშ–ზემაღალი

9-10

მაღალი

საგაკვეთილო პროცესში მოსწავლის აქტიურობა, მოსმენის კულტურა, მობილიზება, ეთიკური ნორმების დაცვა

პასიურია, გონებადაფანტული, არ უსმენს მოსაუბრეს, არ იცავს ეთიკურ ნორმებს

საგაკვეთილოპროცესში  ნაწილობრივაა ჩართული, უჭირს ყურადღების კონცენტრირება,  ვერ იცავს ეთიკის ნორმებს

გაკვეთილში ნაწილობრივაა ჩართული, უჭირს ყურადღების კონცენტრირება, იშვიათად უსმენს მოსაუბრეს, ვერ იცავს ეთიკის ნორმებს

გაკვეთილზე ხშირად აქტიურია, მობილიზებული, უსმენს მოსაუბრეს, იცავს ეთიკურ ნორმებს

გაკვეთილზე აქტიურია, მობილიზებული, უსმენს მოსაუბრეს, იცავს ეთიკურ ნორმებს

წაკითხული ინფორმაციის შეჯამების უნარი, ჯგუფში მუშაობა, თანამშრომლობა

ვერ ახერხებს შეაჯამოს წაკითხული ინფორმაცია, ჯგუფის მუშაობაში არ შეაქვს წვლილი, არ თანამშრომლობს ჯგუფის სხვა წევრებთან

ნაწილობრივ ახერხებს შეაჯამოს წაკითხული ინფორმაცია, არ თანამშრომლობს ჯგუფის სხვა წევრებთან

ნაწილობრივ ახერხებს შეაჯამოს წაკითხული ინფორმაცია, ჯგუფის მუშაობაში ხანდახან შეაქვს წვლილი, თანამშრომლობს ჯგუფის სხვა წევრებთან

კარგად ახერხებს შეაჯამოს წაკითხული ინფორმაცია, ჯგუფის მუშაობაში შეაქვს წვლილი, თანამშრომლობს ჯგუფის სხვა წევრებთან

კარგად ახერხებს შეაჯამოს, გააანალიზოს წაკითხული ინფორმაცია, ჯგუფის მუშაობაში შეაქვს მნიშვნელოვანი წვლილი, თანამშრომლობს ჯგუფის სხვა წევრებთან, არის ლიდერი

დისკუსიაში მონაწილეობა, კითხვების დასმა და დასმულ შეკითხვებზე პასუხი, კამათის წესების დაცვა

მონაწილეობს დისკუსიაში, დასმული კითხვები არამიზნობრივი და უშინაარსოა, არ იცავს კამათის წესებს

მონაწილეობს დისკუსიაში, დასმული კითხვები ზოგჯერ არამიზნობრივი და უშინაარსოა, არ იცავს კამათის წესებს

მონაწილეობს დისკუსიაში, დასმული კითხვები ზოგჯერ არამიზნობრივი და უშინაარსოა, ვერ იცავს კამათის წესებს

მონაწილეობს დისკუსიაში, დასმული კითხვები მიზნობრივი და შინაარსიანია, პასუხობს კითხვებზე დასაბუთებულად, იცავს კამათის წესებს

აქტიურად მონაწილეობს დისკუსიაში, დასმული კითხვები ღრმა, მიზნობრივი და შინაარსიანია, პასუხობს კითხვებზე დასაბუთებულად, იცავს კამათის წესებს

საკუთარი მოსაზრების გამოთქმა ფაქტებსა და არგუმენტებზე დაყრდნობით, საკითხის კონკრეტულობა

უჭირს საკუთარი მოსაზრების გამყარება ფაქტებითა და არგუმენტებით, საკითხის დასმისას არაკონკრეტულია

ნაწილობრივ ახერხებს საკუთარი მოსაზრების გამყარებას მწირი ფაქტებითა და არგუმენტებით, საკითხის დასმისას არაკონკრეტულია

ახერხებს საკუთარი მოსაზრების გამყარებას მწირი ფაქტებითა და არგუმენტებით, საკითხის დასმისას არაკონკრეტულია

ახერხებს საკუთარი მოსაზრების გამყარებას ფაქტებითა და არგუმენტებით, საკითხის დასმისას კონკრეტულია

კარგად ახერხებს საკუთარი მოსაზრების გამყარებას არამხოლოდ ფაქტებითა და არგუმენტებით, არამედ პარალელებითა და ანალიზით, საკითხის დასმისას კონკრეტულია

 

მსჯელობა , დასაბუთება

უმარტივესი სტანდარტული გამოთვლების ჩატარება

მარტივი მათემატიკური ობიექტების თვისებების გამოყენებით სტანდარტული გამოთვლების ჩატარება

მარტივი მათემატიკური ობიექტების თვისებების გამოყენებით, სტანდარტული გამოთვლებისა და მსჯელობის ჩატარება

მათემატიკური ობიექტის თვისებების გამოყენებით სტანდარტული გამოთვლებისა და მსჯელობის ჩატარება

ვარაუდის გამოთქმა და მისი კვლევა კერძო მაგალითებზე. გამოთვლებისას თუ დამტკიცებისას არჩეული სტრატეგიის ვარგისიანობისა და მისიგამოყენების საზღვრების განხილვა. Mსჯელობის ხაზის განვითარება, ალტერნატიული გზის მოძებნა, მიღებული გადაწყვეტილების სისწორისა და ეფექტიანობის დასაბუთება

კავშირები და მიმართებები

ორი, ოდნავ განსხვავებული ფორმით წარმოდგენილი, იდენტური მათემატიკური ობიექტის ამოცნობა

ორ სტანდარტულ პროცედურას შორის კავშირის ამოცნობა

ორ სტანდარტულ ობიექტსა თუ პროცედურას შორის კავშირის ამოცნობა

სხვადასხვა სტანდარტულ მათემატიკურ ობიექტებსა თუ პროცედურებს შორის კავშირის ამოცნობა

მიღებული შედეგების განზოგადება. კავშირების დამყარება სხვა მათემატიკურ სტრუქტურებთან ან სხვა დისციპლინებთან. ამ კავშირების გამოყენება პრობლემების გადაჭრისას და მიღებული შედეგების გაანალიზებისას

კომუნიკაცია

მარტივი მათემატიკური ობიექტის სახელწოდებისა და ძირითადი თვისებების გამეორება (მათ შორის საკუთარი სიტყვებით)

მარტივი მათემატიკური ობიექტის ძირითადი თვისებების გადმოცემა(მათ შორის საკუთარი სიტყვებით)

მარტივი მათემატიკური ობიექტის სახელწოდებისა და ძირითადი თვისებების გადმოცემა

მათემატიკური

სახელწოდების და ძირითადი თვისებებ

ისგადმოცემა.კომუნი კაციისას სიმკაცრიადექვატური დონის შერჩევა. ინფორმაციის გადაცსასაკითხის არსის წარმოჩენა

სხვადასხვაგზით წარმოდგენილი ინფორმაციის ინტერპრეტაცია, მასზე მსჯელობა, ერთმანეთთან დაკავშირება.ინფორმაციის მიღებისა და გადაცემის შესაფერისი საშუალებების შერჩევა აუდიტორ ისა და საკითხის გათვალისწინებით. ინფორმაციის გადაცემისას საკითხის არსის წარმოჩენა

 

 

 

საშინაო დავალების შეფასების სქემა

 

ფასდება შემდეგი

აქტივობები

1-2

დაბალი

3-4

საშ–ზედაბალი

5-6

საშუალო

7-8

საშ–ზემაღალი

9-10

მაღალი

დავალების

სწორად გააზრება, სისტემატურად შესრულება

არ აქვს გააზრებული დავალება, არასისტემატურია

ნაწილობრივ აქვს გააზრებული დავალება, არასისტემატურია

ნაწილობრივ აქვს გააზრებული დავალება, სისტემატურად ასრულებს დავალებას

კარგად აქვს გააზრებული დავალება, სისტემატურად ასრულებს დავალებას

კარგად აქვს გააზრებული დავალება, მასალა მრავალფეროვანია, სისტემატურად ასრულებს დავალებებს და ამდიდრებს დამატებითი ინფორმაციით

საკუთარი აზრის ან დავალების გადმოცემის უნარი, დასაბუთებული მსჯელობა

ვერ ახერხებს გადმოსცეს საკუთარი აზრი ან ინფორმაცია, არ შეუძლია დასაბუთებული მსჯელობა

ზოგჯერ ნაწილობრივ ახერხებს გადმოსცეს საკუთარი აზრი ან ინფორმაცია, არ შეუძლია დასაბუთებული მსჯელობა

ნაწილობრივ ახერხებს გადმოსცეს საკუთარი აზრი ან ინფორმაცია, უჭირს დასაბუთებული მსჯელობა

კარგად ახერხებს გადმოსცეს საკუთარი აზრი ან ინფორმაცია, არგუმენტებით ამყარებს თეზისებს, მაგრამ დამაჯერებლობა აკლია

კარგად ახერხებს გადმოსცეს საკუთარი აზრი ან ინფორმაცია, არგუმენტებით ამყარებს თეზისებს, დამაჯერებლად ასაბუთებს მოსაზრებებს

ტექსტის ანალიზის უნარის გამოვლინება და შემოქმედებითობა

ვერ ავლენს

იმეორებს სხვათა მოსაზრებებს

იმეორებს სხვათა მოსაზრებებს, აზროვნება ტრაფარეტულია

აანალიზებს ტექსტს გარკვეული მოდელის მიხედვით, ნაწილობრივ შემოქმედია

ავლენს ღრმა ანალიზის , დამოუკიდებელი და შემოქმედებითი აზროვნების უნ

არს,აქვსორიგინალუ

რიინტერპრეტაცია

წერის კულტურა, ენობრივი ნორმების დაცვა, შესაბამისი სტილისა და მოდელის გამოყენება

ვერ იცავს მართლწერის ენობრივ ნორმებს, ვერ ირჩევს სტილს, წერს გაუაზრებლად

ნაწილობრივ იცავს მართლწერის ენობრივ ნორმებს, ვერ ირჩევს სტილს, წერს გაუაზრებლად

ნაწილობრივ იცავს მართლწერის ენობრივ ნორმებს, ირჩევს ნაცნობ სტილს, წერს გაუაზრებლად

იცავს მართლწერის ენობრივ ნორმებს, ირჩევს სტილს, იყენებს სათანადო მოდელს

გამართულად წერს, ირჩევს სტილს მიზნისა და თემის შესაბამისად, იყენებს მრავალფეროვან მოდელებს

 

 

შემაჯამებელი სამუშაოს შეფასების სქემა

ფასდება შემდეგი აქტივობები

1-2

დაბალი

3-4

საშ–ზედაბალი

5-6

საშუალო

7-8

საშ–ზემაღალი

9-10

მაღალი

 

წ ე რ ა

მათემატიკური ობიექტებისა და ენის გამოყენება

არაადექვატურად იყენებს ცნებებს, ტერმინებს, აღნიშვნებს

/არასრულ-ყოფილად წარმოადგენს მონაცემებს

იყენებს ამოცანის ამოსახსნელად საჭირო ზოგიერთ ცნებას, ტერმინსა და აღნიშვნას

/არასრულ-ყოფილად წარმოადგენს მონაცემებს

იყენებს ამოცანის ამოსახსნელად საჭირო ზოგიერთ ცნებას, ტერმინსა და აღნიშვნას

/ნაწილობრივ, თუნცა არაორგანიზებულად წარმოადგენს მონაცემებს

იყენებს ამოცანის ამოსახსნელად საჭირო ცნებების, დებულებებისა და აღნიშვნების უმეტესობას

/ახდენს მონაცემთა ორგანიზებას და წარმოადგენას

იყენებს ამოცანის ამოსახსნელად საჭირო ყველა ცნებას, დებულებას და აღნიშვნას

/ირჩევს მონაცემთა ორგანიზებისა და წარმოადგენის ოპტიმალურ ფორმას

ამოცანის ამოხსნის გზა

ვერ პოულობს ამოხსნის რომელიმე გზას

ნაწილობრივ პოულობს ამოხსნის რომელიმე გზას, იწყებს, მაგრამ ვერ ასრულებს ამოხსნას

პოულობს ამოხსნის რომელიმე გზას, იწყებს, მაგრამ ვერ ასრულებს ამოხსნას

პოულობს ამოცანის ამოხსნის გზას, მიყვება მას, თუმცა ხარვეზებით

პოულობს ამოხსნის (ოპტიმალურ) გზას, ბოლომდე ახდენს მის რეალიზებას

კავშირები და მიმართებები

ამოიცნობს ორ, ოდნავ განსხვავებული ფორმით წარმოდგენილ, იდენტურ მათემატიკურ ობიექტს ( მაგ. განსხვავებული ასოითი აღნიშვნებით ჩაწერილ ერთსა და იმავე ალგებრულ გამოსახულებას)

ამოიცნობს ორ, განსხვავებული ფორმით წარმოდგენილ, იდენტურ მათემატიკურ ობიექტს( მაგ. განსხვავებული ასოითი აღნიშვნებით ჩაწერილ ერთსა და იმავე ალგებრულ გამოსახულებას

ამოიცნობს ორ, განსხვავებული ფორმით წარმოდგენილ, იდენტურ მათემატიკურ ობიექტს ( მაგ. სხვადასხვა ფორმით წარმოდგენილ ერთსა და იმავე ასახვას)

აღწერს კავშირს სხვადასხვა სტანდარტულ მათემატიკურ ობიექტსა თუ პროცედურას შორის ( მაგ. Gგანტოლების ამოხსნა და მოცემული ასახვისათვის მოცემული მნიშვნელობის წინასახის პოვნა)

აღწერს კავშირს სხვადასხვა მათემატიკურ ობიექტებსა თუ პროცედურებს შორის ( მაგ. იყენებს ალგებრულ გარდაქმნებს და ტოლობის /უტოლობის თვისებებს გეომეტრიულ დებულებათა დასაბუთებისას)

გამოთვლები

გამოთვლები არ მეტყველებს ამოცანის გაგებაზე, შედეგი არაადექვატურია

შეიცავს გამოთვლების ძირითად ნაწილს, შედეგი ზოგჯერ არაადექვატურია

შეიცავს გამოთვლების ძირითად ნაწილს, რეალიზება ნაწილობრივ არასწორია

გამოთვლები ძირითადად სწორია, თუმცა შეიცავს ტექნიკური ხასიათის ხარვეზებს

გამოთვლები სწორია, არჩეული და გამოყენებული აქვს გამოთვლების ოპტიმალური ხერხი

გაზომვები, მოდელირება, გამოყენება

ჩაკეტილი ტიპის უმარტივესი ტექსტური ამოცანის ამოხსნა სტანდარტული პროცედურების გამოყენებით

ნაცნობი მოდელის გამოყენება ნაცნობი ვითარების შესასწავლად, ჩაკეტილი ტიპის ამოცანის ამოხსნა სტანდარტული პროცედურების გამოყენებით

ნაცნობი მოდელის გამოყენება ნაცნობი ვითარების შესასწავლად, ჩაკეტილი ტიპის ამოცანის ამოხსნა სტანდარტული პროცედურების გამოყენებით. ნაცნობი დამხმარე საშუალებებისა და ტექნოლოგიების გამოყენება

იმ ვითარების ამოცნობა, რომლის შესასწავლად შესაძლებელია ნაცნობი მოდელის გამოყენება.ამოცანის ამოხსნისას მისთვის ნაცნობ მათემატიკურ პროცედურებს შორის საჭირო პროცედურის შერჩევა და გამოყენება. Nაცნობი დამხმარე საშუალებებისა და ტექნოლოგიების გამოყენება

პრობლემის გადასაჭრელად რეალურივითარების მოდელირება, მაშინაც კი, როდესაც ეს ვითარება საგრძნობლად განსხვავდება მისთვის ნაცნობიშემთხვევებისაგ-ან. Pპრობლემის დამოუკიდებლად დასმა და მისი ფორმულირება მათემატიკურ ენაზე. ხვადასხვა დამხმარე ტექნიკური საშუალებებისა და ტექნოლოგიების არსებობის, მათი მახასიათებლების, გამოყენების არეალისა შეზღუდვების ცოდნა. Pრობლემის გადაჭრისას ადეკვატური ტექნიკური საშუალებებისა და ტექნოლოგიების შერჩევა და მათი გამოყენება

 

 

შეფასების სქემა ისტორიაში

საშინაო დავალების შეფასების სქემა

 

ფასდება შემდეგი აქტივობები

1_2

დაბალი

3-4

 საშ-ზე დაბალი

5 -6

საშუალო.

7 -8

საშ-ზე მაღალი

9_10

მაღალი

დავალების სწორად გააზრება; სისტემატურად შესრულება

არ აქვს გააზრებული დავალება; არასისტემატურია

 უჭირს დავალების გააზრება; არასისტემატურია

ნაწილობრივ აქვს გააზრებული დავალება; არასისტემატურია

კარგად აქვს გააზრებული დავალება; სისტემატურად ასრულებს დავალებას

კარგად აქვს გააზრებული დავალება, მასალა მრავალფეროვანია, სისტემატურად ასრულებს დავალებებს და ამდიდრებს დამატებითი ინფორმაციით

საკუთარი აზრის ან დავალების გადმოცემის უნარი; დასაბუთებული მსჯელობა

ვერ ახერხეხებს გადმოსცეს საკუთარი აზრი ან ინფორმაცია, არ შეუძლია დასაბუთებული მსჯელობა

ნაწილობრივ ახერხებს გადმოსცეს საკუთარი აზრი ან ინფორმაცია; არ შეუძლია დასაბუთებული მსჯელობა

ნაწილობრივ ახერხებს გადმოსცეს საკუთარი აზრი ან ინფორმაცია; უჭირს დასაბუთებული მსჯელობა

კარგად ახერხებს გადმოსცეს საკუთარი აზრი ან ინფორმაცია; არგუმენტებით ამყარებს თეზისებს, მაგრამ დამაჯერებლობა აკლია

კარგად ახერხებს გადმოსცეს საკუთარი აზრი ან ინფორმაცია, არგუმენტებით ამყარებს თეზისებს; დამაჯერებლად ასაბუთებს მოსაზრებებს

ტექსტის ანალიზის უნარის გამოვლენა და შემოქმედებითობა

ვერ ავლენს

იმეორებს სხვათა მოსაზრებებს

იმეორებს სხვათა მოსაზრებებს, აზროვნებს ტრაფარეტულად

აანალიზებს ტქსტს გარკვეული მოდელის მიხედვით; ნაწილობრივ შემოქმედია

ავლენს ღრმა ანალიზის, დამოუკიდებელი და შემოქმედებითი აზროვნების უნარს, აქვს ორიგინალური ინტერპრეტაცია

 

 

 

                                                                 

 

     საკლასო სამუშაოს შეფასების სქემა

 

ფასდება შემდეგი აქტივობები

1_2

დაბალი

3-4

საშ-ზე  დაბალი

5_6

საშუალო.

7 -8

საშ-ზე მაღალი

9_10

მაღალი

საგაკვეთილო პროცესში მოსწავლის აქტიურობა; მოსმენის კულტურა, მობილიზება, ეთიკური ნორმების დაცვა

პასიურია, გონებადაფანტული, არ უსმენს მოსაუბრეს, არ იცავს ეთიკურ ნორმებს

საგაკვეთილო პროცესში ნაკლებადაა ჩართული, პასიურია, იშვიათად უსმენს მოსაუბრეს, ვერ იცავს ეთიკის ნორმებს.

საგაკვეთილო პროცესში ნაკლებადაა ჩართული, უჭირს ყურადღების კონცენტრირება, იშვიათად უსმენს მოსაუბრეს, ვერ იცავს ეთიკის ნორმებს.

ხშირად აქტიურია გაკვეთილზე, მობილიზებული, უსმენს მოსაუბრეს, იცავს ეთიკურ ნორმებს

აქტიურია გაკვეთილზე, მობილიზეული, კონცენტრირებული, უსმენს მოსაუბრეს, იცავს ეთიკურ ნორმებს.

წაკითხული ტექსტის ან ინფორმაციის შეჯამების უნარი, ჯგუფებში მუშაობა, თანამშრომლობა

ვერ ახერხებს შეაჯამოს წაკითხული ინფორმაცია, არ შეაქვს წვლილი ჯგუფის მუშაობაში, არ თანამშრომლობს ჯგუფის სხვა წევრებთან

ნაწილობრივ ახერხებს შეაჯამოს წაკითხული ინფორმაცია, არ თანამშრომლობს ჯგუფის სხვა წევრებთან

ნაწილობრივ ახერხებს შეაჯამოს წაკითსული ინფორმაცია, ხანდახან შეაქვს წვლილი ჯგუფის მუშაობაში, თანამშრომლობს ჯგუფის სხვა წევრებთან.

კარგად ახერხებს წაკითხული ინფორმაციის შეჯამებასა და გაანალიზებას, შეაქვს წვლილი ჯგუფის მუშაობაში, თანამშრომლობს ჯგუფის სხვა წევრებთან.

კარგად ახერხებს წაკითხული ინფორმაციის შეჯამებასა და გაანალიზებას, მნიშვნელოვანი წვლი;ლი შეაქვს ჯგუფის მუშაობაში, თანამშრომლობს ჯგუფის სხვა წევრებთან, არისლიდერი.

დისკუსიაში მონაწილეობა, კითხვების დასმა და დასმულ შეკითხვებზე პასუხი, კამათის წესების დაცვა

ნაწილობრივ მონაწილეობს დისკუსიაში, დასმული კითხვები არამიზნობრივი და უშინაარსოა, არ იცავს კამათის წესებს

ზოგჯერ მონაწილეობს დისკუსიაში, დასმული კითხვები ზოგჯერ არამიზნობრივი და უშინაარსოა, ვერ იცავს კამათის წესებს

მონაწილეობს დისკუსიაში, დასმული კითხვები ზოგჯერ არამიზნობრივი და უშინაარსოა, ვერ იცავს კამათის წესებს

მონაწილეობს დისკუსიაში, დასმული კითხვები მიზნობრივი და შინაარსიანია, კითხვებზე იძლევა დასაბუთებულ პასუხებს, იცავს კამათის წესებს

აქტიურად მონაწილეობს დისკუსიაში, დასმული კითხვები ღრმა, მიზნობრივი და შინაარსიანია, პასუხობს კითხვებზე დასაბუთებულად, იცავს კამათის წესებს

საკუთარი მოსაზრების გამოთქმა ფაქტებსა და არგუმენტებზე დაყრდნობით

უჭირს საკუთარი მოსაზრებების გამყარება ფაქტებსა და არგუმენტებზე დაყრდნობით

ცდილობს საკუთარი მოსაზრებების გამოთქმას მწირი ფაქტებითა და არგუმენტებით

ახერხებს საკუთარი მოსაზრების გამოთქმას მწირი ფაქტებითა და არგუმენტებით

ახერხებს საკუთარი მოსაზრების გამყარებას ფაქტებითა და არგუმენტებით

კარგად ახერხებს საკუთარი მოსაზრებების გამყარებას არა მხოლოდ ფაქტებითა და არგუმენტებით, არამედ პარალელებითა დაანალიზით.

 

შემაჯამებელი სამუშაოს შეფასების სქემა

 

ფასდება შემდეგი აქტივობები

1_2

დაბალი

 

3-4

 საშ-ზე დაბალი

5 -6

საშუალო.

7 -8

საშ-ზე მაღალი

9_10

მაღალი

პროექტი

რეფერატი

პრეზენტაცია

არასწორად აყალიბებს მიზანს, შინაარსი გაუმართავია, ფაქტები და მაგალითები არასაკმარისია, არ აქვს დასკვნა, არ არის გამოყენებული სქოლიოები და დამატებითი ლიტერატურა

მკაფიოდ ვერ აყალიბებს მიზანს, შინაარსი გაუმართავია, ფაქტები და მაგალითები არასაკმარისია. არ აქვს დასკვნა, არ არის გამოყენებული სქოლიოები და დამატებითი ლიტერატურა

მკაფიოდ ვერ აყალიბებს მიზანს, კვლევის ძირითადი იდეა არ არის გამოკვეთილი, შინაარსი გაუმართავია, ფაქტები და მაგალითები არასაკმარისია.

დასკვნა არასრულია, არ არის გამოყენებული სქოლიოები და დამატებითი ლიტერატურა

მიზანი კარგადაა ჩამოყალიბებული, კვლევის ძირითადი იდეა დამაჯერებელია, ფაქტები და მაგალითები ბოლომდე ვერ ამყარებს თეზისში ჩამოყალიბებულ მოსაზრებას.

დასკვნაში მხოლოდ გამეორებულია ძირითადი იდეა. გამოყენებულია სქოლიოები და დამატებითი ლიტერატურა.

მიზანი კარგადაა ჩამოყალიბებული, კვლევის ძირითადი იდეა დამაჯერებელია, ფაქტები და მაგალითები არგუმენტირებულად ამყარებენ თეზისში ჩამოყალიბებულ მოსაზრებას. დასკვნაშიშეჯამებუ

ლია ძირითადი იდეა. გამოყენებულია სქოლიოები და დამატებითი ლიტერატურა. ნაშრომი ენობრივად გამართულია.

ზეპირი

ჩათვლა

მიზანი არ აქვს გაცნობიერებული, მასალა არ აქვს მომზადებული, ადეკვატურად ვერ პასუხობს კითხვებზე, ვერ ამყარებს კონტაქტს აუდიტორიასთან, ვერ იცავს მართლმეტყველების ნორმებს, ვერ ავლენს ანალიზისა და სინთეზის უნარს..

მიზანი არასრულფასოვნად აქვს გაცნობიერებული, ადეკვატურად ვერ პასუხობს კითხვებზე, ვერ ამყარებს კონტაქტს აუდიტორიასთან, ვერ იცავს მართლმეტყველების ელემენტარულ ნორმებს, ვერ ავლენს ანალიზისა და სინთეზის უნარს

მიზანი არასრულფასოვნად აქვს გაცნობიერებული, მომზადებული მასალა მწირია, ადეკვატურად ვერ პასუხობს კითხვებზე, ვერ ამყარებს კონტაქტს აუდიტორიასთან, იცავს მართლმეტყველების ელემენტარულ ნორმებს, ვერ ავლენს ანალიზისა და სინთეზის უნარს.

მიზანი აქვს გაცნობიერებული, მასალა კარგად აქვს მომზადებული, ადეკვატურად პასუხობს კითხვებზე, ამყარებს კონტაქტს აუდიტორიასთან, იცავს მართლმეტყველების ნორმებს, ავლენს ანალიზისა და სინთეზის უნარს.

მიზანი სრულყოფილად აქვს გაცნობიერებული, მასალა გამდიდრებული და მრავალფეროვანია, არგუმენტირებულად და დამაჯერებლად პასუხობს კითხვებზე, ამყარებს კონტაქტს აუდიტორიასთან, იცავს მართლმეტყველების ნორმებს, ავლენს ანალიზისა და სინთეზის უნარს, აქვს პრობლემის გადაწყვეტის ორიგინნალური ერსიები.

ტესტი

არასისტემატურად ასრულებს შემაჯამებელ ტესტებს, ქულების პროცენტული მაჩვენებელი

10_20%

არასისტემატურად ასრულებს შემაჯამებელ ტესტებს, ქულების პროცენტული მაჩვენებელი

30_40%

არასისტემატურად ასრულებს შემაჯამებელ ტესტებს, ქულების პროცენტული მაჩვენებელი

50_60%

არასისტემატურად ასრულებს შემაჯამებელ ტესტებს, ქულების პროცენტული მაჩვენებელი

70_ 80%

სისტემატურად ასრულებს შემაჯამებელ ტესტებს, ქულების პროცენტული მაჩვენებელი

90_100%

 

 

 

შეფასების სისტემა ბიოლოგიაში

საკლასო დავალების შეფასების სქემა

 

 

ფასდება შემდეგი აქტივობები

1-2

დაბალი

3-4

საშ–ზედაბალი

5-6

საშუალო

7-8

საშუალოზემაღალი

9-10

მაღალი

საგაკვეთილო პროცესში მოსწავლის აქტიურობა, მოსმენის კულტურა, მობილიზება, ეთიკური ნორმების დაცვა

პასიურია, გონება დაფანტული, არ უსმენს მოსაუბრეს, არ იცავს ეთიკურ ნორმებს

საგაკვეთილო პროცესში  ნაწილობრივაა ჩართული, უჭირს ყურადღების კონცენტრირება,  ვერ იცავს ეთიკის ნორმებს

გაკვეთილში ნაწილობრივაა ჩართული, უჭირს ყურადღების კონცენტრირება, იშვიათად უსმენს მოსაუბრეს, ვერ იცავს ეთიკის ნორმებს

გაკვეთილზე ხშირად აქტიურია, მობილიზებული, უსმენს მოსაუბრეს, იცავს ეთიკურ ნორმებს

გაკვეთილზე აქტიურია, მობილიზებული, უსმენს მოსაუბრეს, იცავს ეთიკურ ნორმებს

წაკითხული ინფორმაციის შეჯამების უნარი, ჯგუფში მუშაობა, თანამშრომლობა

ვერ ახერხებს შეაჯამოს წაკითხული ინფორმაცია, ჯგუფის მუშაობაში არ შეაქვს წვლილი, არ თანამშრომლობს ჯგუფის სხვა წევრებთან

ნაწილობრივ ახერხებს შეაჯამოს წაკითხული ინფორმაცია, არ თანამშრომლობს ჯგუფის სხვა წევრებთან

ნაწილობრივ ახერხებს შეაჯამოს წაკითხული ინფორმაცია, ჯგუფის მუშაობაში ხანდახან შეაქვს წვლილი, თანამშრომლობს ჯგუფის სხვა წევრებთან

კარგად ახერხებს შეაჯამოს წაკითხული ინფორმაცია, ჯგუფის მუშაობაში შეაქვს წვლილი, თანამშრომლობს ჯგუფის სხვა წევრებთან

კარგად ახერხებს შეაჯამოს, გააანალიზოს წაკითხული ინფორმაცია, ჯგუფის მუშაობაში შეაქვს მნიშვნელოვანი წვლილი, თანამშრომლობს ჯგუფის სხვა წევრებთან, არის ლიდერი

დისკუსიაში მონაწილეობა, კითხვების დასმა და დასმულ შეკითხვებზე პასუხი, კამათის წესების დაცვა

მონაწილეობს დისკუსიაში, დასმული კითხვები არამიზნობრივი და უშინაარსოა, არ იცავს კამათის წესებს

მონაწილეობს დისკუსიაში, დასმული კითხვები ზოგჯერ არამიზნობრივი და უშინაარსოა, არ იცავს კამათის წესებს

მონაწილეობს დისკუსიაში, დასმული კითხვები ზოგჯერ არამიზნობრივი და უშინაარსოა, ვერ იცავს კამათის წესებს

მონაწილეობს დისკუსიაში, დასმული კითხვები მიზნობრივი და შინაარსიანია, პასუხობს კითხვებზე დასაბუთებულად, იცავს კამათის წესებს

აქტიურად მონაწილეობს დისკუსიაში, დასმული კითხვები ღრმა, მიზნობრივი და შინაარსიანია, პასუხობს კითხვებზე დასაბუთებულად, იცავს კამათის წესებს

 

მსჯელობა, დასაბუთება

 

 

უმარტივესი სტანდარტული გამოთვლების ჩატარება

მარტივი ბიოლოგიური ობიექტების თვისებების გამოყენებით სტანდარტული გამოთვლების ჩატარება

მარტივი ბიოლოგიური ობიექტების თვისებების გამოყენებით, სტანდარტული გამოთვლებისა და მსჯელობის ჩატარება

ბიოლოგიური ობიექტის თვისებების გამოყენებით სტანდარტული გამოთვლებისა და მსჯელობის ჩატარება

ვარაუდის გამოთქმა და მისი კვლევა კერძო მაგალითებზე. გამოთვლებისას თუ დამტკიცებისას არჩეული სტრატეგიის ვარგისიანობისა და მისიგამოყენებისსაზღვრების განხილვა. მსჯელობის ხაზის განვითარება, ალტერნატიული გზის მოძებნა, მიღებული გადაწყვეტილების სისწორისა და ეფექტიანობის დასაბუთება

კავშირები და მიმართებები

ორი, ოდნავ განსხვავებული ფორმით წარმოდგენილი, იდენტური ბიოლოგიური ობიექტის ამოცნობა

ორ სტანდარტულ პროცედურას შორის კავშირის ამოცნობა

ორ სტანდარტულ ობიექტსა თუ პროცედურას შორის კავშირის ამოცნობა

სხვადასხვა სტანდარტულ ბიოლოგიური ობიექტებსა თუ პროცედურებს შორის კავშირის ამოცნობა

მიღებული შედეგების განზოგადება. კავშირების დამყარება სხვა ბიოლოგიური სტრუქტურებთან ან სხვა დისციპლინებთან. ამ კავშირების გამოყენება პრობლემების გადაჭრისას და მიღებული

 შედეგების

გაანალიზებისას

კომუნიკაცია

მარტივი ბიოლოგიური ობიექტის სახელწოდებისა და ძირითადი თვისებების გამეორება (მათ შორის საკუთარი სიტყვებით)

მარტივი ბიოლოგიური ობიექტის ძირითადი თვისებების გადმოცემა(მათ შორის საკუთარი სიტყვებით)

მარტივი ბიოლოგიური ობიექტის სახელწოდებისა და ძირითადი თვისებების გადმოცემა

ბიოლოგიური ობიექტის სახელწოდების და ძირითადი თვისებების გადმოცემა. კომუნიკაციისას სიმკაცრის ადექვატური დონის შერჩევა. ინფორმაციის გადაცემისას საკითხის არსის წარმოჩენა

სხვადასხვა გზით წარმოდგენილი ინფორმაციის ინტერპრეტაცია, მასზე მსჯელობა, ერთმანეთთან დაკავშირება. ინფორმაციის მიღებისა და გადაცემის შესაფერისი საშუალებების შერჩევა

 

საკუთარი მოსაზრების გამოთქმა ფაქტებსა და არგუმენტებზე დაყრდნობით, საკითხის კონკრეტულობა

უჭირს საკუთარი მოსაზრების გამყარება ფაქტებითა და არგუმენტებით, საკითხის დასმისას არაკონკრეტულია

ნაწილობრივ ახერხებს საკუთარი მოსაზრების გამყარებას მწირი ფაქტებითა და არგუმენტებით, საკითხის დასმისას არაკონკრეტულია

ახერხებს საკუთარი მოსაზრების გამყარებას მწირი ფაქტებითა და არგუმენტებით, საკითხის დასმისას არაკონკრეტულია

ახერხებს საკუთარი მოსაზრების გამყარებას ფაქტებითა და არგუმენტებით, საკითხის დასმისას კონკრეტულია

კარგად ახერხებს საკუთარი მოსაზრების გამყარებას არამხოლოდ ფაქტებითა და არგუმენტებით, არამედ პარალელებითა და ანალიზით, საკითხის დასმისას კონკრეტულია

 

საშინაო დავალების შეფასების სქემა

 

 

ფასდება შემდეგი

აქტივობები

1-2

დაბალი

3-4

საშ –ზედაბალი

5-6

საშუალო

7-8

საშუალოზემაღალი

9-10

მაღალი

დავალების

სწორად გააზრება, სისტემატურად შესრულება

არ აქვს გააზრებული დავალება, არასისტემატურია

ნაწილობრივ აქვს გააზრებული დავალება, არასისტემატურია

ნაწილობრივ აქვს გააზრებული დავალება, სისტემატურად ასრულებს დავალებას

კარგად აქვს გააზრებული დავალება, სისტემატურად ასრულებს დავალებას

კარგად აქვს გააზრებული დავალება, მასალა მრავალფეროვანია, სისტემატურად ასრულებს დავალებებს და ამდიდრებს დამატებითი ინფორმაციით

საკუთარი აზრის ან დავალების გადმოცემის უნარი, დასაბუთებული მსჯელობა

ვერ ახერხებს გადმოსცეს საკუთარი აზრი ან ინფორმაცია, არ შეუძლია დასაბუთებული მსჯელობა

ზოგჯერ ნაწილობრივ ახერხებს გადმოსცეს საკუთარი აზრი ან ინფორმაცია, არ შეუძლია დასაბუთებული მსჯელობა

ნაწილობრივ ახერხებს გადმოსცეს საკუთარი აზრი ან ინფორმაცია, უჭირს დასაბუთებული მსჯელობა

კარგად ახერხებს გადმოსცეს საკუთარი აზრი ან ინფორმაცია, არგუმენტებით ამყარებს თეზისებს, მაგრამ დამაჯერებლობა აკლია

კარგად ახერხებს გადმოსცეს საკუთარი აზრი ან ინფორმაცია, არგუმენტებით ამყარებს თეზისებს, დამაჯერებლად ასაბუთებს მოსაზრებებს

ტექსტის ანალიზის უნარის გამოვლინება და შემოქმედებითობა

ვერ ავლენს

იმეორებს სხვათა მოსაზრებებს

იმეორებს სხვათა მოსაზრებებს, აზროვნება ტრაფარეტულია

აანალიზებს ტექსტს გარკვეული მოდელის მიხედვით, ნაწილობრივ შემოქმედია

ავლენს ღრმა ანალიზის , დამოუკიდებელი და შემოქმედებითი აზროვნების უნარს, აქვს

 ორიგინალური ინტერპრეტაცია

წერის კულტურა, ენობრივი ნორმების დაცვა, შესაბამისი სტილისა და მოდელის გამოყენება

ვერ იცავს მართლწერის ენობრივ ნორმებს, ვერ ირჩევს სტილს, წერს გაუაზრებლად

ნაწილობრივ იცავს მართლწერის ენობრივ ნორმებს, ვერ ირჩევს სტილს, წერს გაუაზრებლად

ნაწილობრივ იცავს მართლწერის ენობრივ ნორმებს, ირჩევს ნაცნობ სტილს, წერს გაუაზრებლად

იცავს მართლწერის ენობრივ ნორმებს, ირჩევს სტილს, იყენებს სათანადო მოდელს

გამართულად წერს, ირჩევს სტილს მიზნისა და თემის შესაბამისად, იყენებს მრავალფეროვან მოდელებს

 

 

შემაჯამებელი სამუშაოს შეფასების სქემა

 

ფასდება შემდეგი აქტივობები

1-2

დაბალი

3-4

საშ–ზედაბალი

5-6

საშუალო

7-8

საშუალოზემაღალი

9-10

მაღალი

 

წ ე რ ა

ბიოლოგიური ობიექტებისა და ენის გამოყენება

არაადექვატურად იყენებს ცნებებს, ტერმინებს, აღნიშვნებს

/არასრულ-ყოფილად წარმოადგენს მონაცემებს

იყენებს ამოცანის ამოსახსნელად საჭირო ზოგიერთ ცნებას, ტერმინსა და აღნიშვნას

/არასრულ-ყოფილად წარმოადგენს მონაცემებს

იყენებს ამოცანის ამოსახსნელად საჭირო ზოგიერთ ცნებას, ტერმინსა და აღნიშვნას

/ნაწილობრივ, თუნცა არაორგანიზებულად წარმოადგენს მონაცემებს

იყენებს ამოცანის ამოსახსნელად საჭირო ცნებების, დებულებებისა და აღნიშვნების უმეტესობას

/ახდენს მონაცემთა ორგანიზებას და წარმოადგენას

იყენებს ამოცანის ამოსახსნელად საჭირო ყველა ცნებას, დებულებას და აღნიშვნას ირჩევს მონაცემთა ორგანიზებისა და წარმოადგენის ოპტიმალურ ფორმას

ამოცანის ამოხსნის გზა

ვერ პოულობს ამოხსნის რომელიმე გზას

ნაწილობრივ პოულობს ამოხსნის რომელიმე გზას, იწყებს, მაგრამ ვერ ასრულებს ამოხსნას

პოულობს ამოხსნის რომელიმე გზას, იწყებს, მაგრამ ვერ ასრულებს ამოხსნას

პოულობს ამოცანის ამოხსნის გზას, მიყვება მას, თუმცა ხარვეზებით

პოულობს ამოხსნის (ოპტიმალურ) გზას, ბოლომდე ახდენს მის რეალიზებას

კავშირები და მიმართებები

ამოიცნობს ორ, ოდნავ განსხვავებული ფორმით წარმოდგენილ, იდენტურ ბიოლოგიური ობიექტს (მაგ. განსხვავებული ასოითი აღნიშვნებით ჩაწერილ ერთსა და იმავე გამოსახულებას)

ამოიცნობს ორ, განსხვავებული ფორმით წარმოდგენილ, იდენტურ ბიოლოგიური ობიექტს (მაგ. განსხვავებული ასოითი აღნიშვნებით ჩაწერილ ერთსა და იმავე გამოსახულებას)

ამოიცნობს ორ, განსხვავებული ფორმით წარმოდგენილ, იდენტურ ბიოლოგიური ობიექტს (მაგ. სხვადასხვა ფორმით წარმოდგენილ ერთსა და იმავე ასახვას)

აღწერს კავშირს სხვადასხვა სტანდარტულ ბიოლოგიური ობიექტსა თუ პროცედურას შორის (მაგ. Gგანტოლების ამოხსნა და მოცემული ასახვისათვის მოცემული მნიშვნელობის წინასახის პოვნა)

აღწერს კავშირს სხვადასხვა ბიოლოგიური ობიექტებსა თუ პროცედურებს შორის (მაგ.იყენებს ალგებრულ გარდაქმნებს და ტოლობის /უტოლობის თვისებებს გეომეტრიულ დებულებათა დასაბუთებისას

გამოთვლები

გამოთვლები არ მეტყველებს ამოცანის გაგებაზე, შედეგი არაადექვატურია

შეიცავს გამოთვლების ძირითად ნაწილს, შედეგი ზოგჯერ არაადექვატურია

შეიცავს გამოთვლების ძირითად ნაწილს, რეალიზება ნაწილობრივ არასწორია

გამოთვლები ძირითადად სწორია, თუმცა შეიცავს ტექნიკური ხასიათის ხარვეზებს

გამოთვლები სწორია, არჩეული და გამოყენებული აქვს გამოთვლების ოპტიმალური ხერხი

 

Pპ რ ო ე ქ ტ ი

გაზომვები, მოდელირება, გამოყენება

ჩაკეტილი ტიპის უმარტივესი ტექსტური ამოცანის ამოხსნა სტანდარტული პროცედურების გამოყენებით

ნაცნობი მოდელის გამოყენება ნაცნობი ვითარების შესასწავლად, ჩაკეტილი ტიპის ამოცანის ამოხსნა სტანდარტული პროცედურების გამოყენებით

ნაცნობი მოდელის გამოყენება ნაცნობი ვითარების შესასწავლად, ჩაკეტილი ტიპის ამოცანის ამოხსნა სტანდარტული პროცედურების გამოყენებით. ნაცნობი დამხმარე საშუალებებისა და ტექნოლოგიების გამოყენება

იმ ვითარების ამოცნობა, რომლის შესასწავლად შესაძლებელია ნაცნობი მოდელის გამოყენება.ამოცანის ამოხსნისას მისთვის ნაცნობ მათემატიკურ პროცედურებს შორის საჭირო პროცედურის შერჩევა და გამოყენება. Nაცნობი დამხმარე საშუალებებისა და ტექნოლოგიების გამოყენება

პრობლემის გადასაჭრელად რეალური ვითარების მოდელირება, მაშინაც კი, როდესაც ეს ვითარება საგრძნობლად განსხვავდება მისთვის ნაცნობი შემთხვევებისაგან. Pპრობლემის დამოუკიდებლად დასმა და მისი ფორმულირება მათემატიკურ ენაზე. შხვადასხვა დამხმარე ტექნიკური საშუალებებისა და ტექნოლოგიების არსებობის აუდიტორიისა და საკითხის გათვალისწინებით, ინფორმაციის გადაცემისას საკითხს არსის წარმოჩენა.

 

შეფასების სისტემა ქიმიაში

 

საკლასო დავალების შეფასების სქემა

 

ფასდება შემდეგი აქტივობები

1-2

დაბალი

3-4

საშ–ზედაბალი

5-6

საშუალო

7-8

საშუალოზემაღალი

9-10

მაღალი

საგაკვეთილო პროცესში მოსწავლის აქტიურობა, მოსმენის კულტურა, მობილიზება, ეთიკური ნორმების დაცვა

პასიურია, გონებადაფანტული, არ უსმენს მოსაუბრეს, არ იცავს ეთიკურ ნორმებს

საგაკვეთილოპროცესში  ნაწილობრივაა ჩართული, უჭირს ყურადღების კონცენტრირება,  ვერ იცავს ეთიკის ნორმებს

გაკვეთილში ნაწილობრივაა ჩართული, უჭირს ყურადღების კონცენტრირება, იშვიათად უსმენს მოსაუბრეს, ვერ იცავს ეთიკის ნორმებს

გაკვეთილზე ხშირად აქტიურია, მობილიზებული, უსმენს მოსაუბრეს, იცავს ეთიკურ ნორმებს

გაკვეთილზე აქტიურია, მობილიზებული, უსმენს მოსაუბრეს, იცავს ეთიკურ ნორმებს

წაკითხული ინფორმაციის შეჯამების უნარი, ჯგუფში მუშაობა, თანამშრომლობა

ვერ ახერხებს შეაჯამოს წაკითხული ინფორმაცია, ჯგუფის მუშაობაში არ შეაქვს წვლილი, არ თანამშრომლობს ჯგუფის სხვა წევრებთან

ნაწილობრივ ახერხებს შეაჯამოს წაკითხული ინფორმაცია, არ თანამშრომლობს ჯგუფის სხვა წევრებთან

ნაწილობრივ ახერხებს შეაჯამოს წაკითხული ინფორმაცია, ჯგუფის მუშაობაში ხანდახან შეაქვს წვლილი, თანამშრომლობს ჯგუფის სხვა წევრებთან

კარგად ახერხებს შეაჯამოს წაკითხული ინფორმაცია, ჯგუფის მუშაობაში შეაქვს წვლილი, თანამშრომლობს ჯგუფის სხვა წევრებთან

კარგად ახერხებს შეაჯამოს, გააანალიზოს წაკითხული ინფორმაცია, ჯგუფის მუშაობაში შეაქვს მნიშვნელოვანი წვლილი, თანამშრომლობს ჯგუფის სხვა წევრებთან, არის ლიდერი

დისკუსიაში მონაწილეობა, კითხვების დასმა და დასმულ შეკითხვებზე პასუხი, კამათის წესების დაცვა

მონაწილეობს დისკუსიაში, დასმული კითხვები არამიზნობრივი და უშინაარსოა, არ იცავს კამათის წესებს

მონაწილეობს დისკუსიაში, დასმული კითხვები ზოგჯერ არამიზნობრივი და უშინაარსოა, არ იცავს კამათის წესებს

მონაწილეობს დისკუსიაში, დასმული კითხვები ზოგჯერ არამიზნობრივი და უშინაარსოა, ვერ იცავს კამათის წესებს

მონაწილეობს დისკუსიაში, დასმული კითხვები მიზნობრივი და შინაარსიანია, პასუხობს კითხვებზე დასაბუთებულად, იცავს კამათის წესებს

აქტიურად მონაწილეობს დისკუსიაში, დასმული კითხვები ღრმა, მიზნობრივი და შინაარსიანია, პასუხობს კითხვებზე დასაბუთებულად, იცავს კამათის წესებს

 

მსჯელობა , დასაბუთება

 

უმარტივესი სტანდარტული გამოთვლების ჩატარება

მარტივი ქიმიური ობიექტების თვისებების გამოყენებით სტანდარტული გამოთვლების ჩატარება

მარტივი ქიმიური ობიექტების თვისებების გამოყენებით, სტანდარტული გამოთვლებისა და მსჯელობის ჩატარება

ქიმიური ობიექტის თვისებების გამოყენებით სტანდარტული გამოთვლებისა და მსჯელობის ჩატარება

ვარაუდის გამოთქმა და მისი კვლევა კერძო მაგალითებზე. გამოთვლებისას თუ დამტკიცებისას არჩეული სტრატეგიის ვარგისიანობისა და მისიგამოყენებისსაზღვრების განხილვა. მსჯელობის ხაზის განვითარება, ალტერნატიული გზის მოძებნა, მიღებული გადაწყვეტილების სისწორისა და ეფექტიანობის დასაბუთება

კავშირები და მიმართებები

ორი, ოდნავ განსხვავებული ფორმით წარმოდგენილი, იდენტური ქიმიური ობიექტის ამოცნობა

ორ სტანდარტულ პროცედურას შორის კავშირის ამოცნობა

ორ სტანდარტულ ობიექტსა თუ პროცედურას შორის კავშირის ამოცნობა

სხვადასხვა სტანდარტულ ქიმიური ობიექტებსა თუ პროცედურებს შორის კავშირის ამოცნობა

მიღებული შედეგების განზოგადება. კავშირების დამყარება სხვა ქიმიური სტრუქტურებთან ან სხვა დისციპლინებთან. ამ კავშირების გამოყენება პრობლემების გადაჭრისას და მიღებული

 შედეგების

გაანალიზებისას

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

კომუნიკაცია

მარტივი ქიმიური ობიექტის სახელწოდებისა და ძირითადი თვისებების გამეორება (მათ შორის საკუთარი სიტყვებით)

მარტივი ქიმიური ობიექტის ძირითადი თვისებების გადმოცემა(მათ შორის საკუთარი სიტყვებით)

მარტივი ქიმიური ობიექტის სახელწოდებისა და ძირითადი თვისებების გადმოცემა

ქიმიური ობიექტის სახელწოდების და ძირითადი თვისებების გადმოცემა. კომუნიკაციისას სიმკაცრის ადექვატური დონის შერჩევა. ინფორმაციის გადაცემისას საკითხის არსის წარმოჩენა

სხვადასხვა გზით წარმოდგენილი ინფორმაციის ინტერპრეტაცია, მასზე მსჯელობა, ერთმანეთთან დაკავშირება. ინფორმაციის მიღებისა და გადაცემის შესაფერისი საშუალებების შერჩევა

 

საკუთარი მოსაზრების გამოთქმა ფაქტებსა და არგუმენტებზე დაყრდნობით, საკითხის კონკრეტულობა

უჭირს საკუთარი მოსაზრების გამყარება ფაქტებითა და არგუმენტებით, საკითხის დასმისას არაკონკრეტულია

ნაწილობრივ ახერხებს საკუთარი მოსაზრების გამყარებას მწირი ფაქტებითა და არგუმენტებით, საკითხის დასმისას არაკონკრეტულია

ახერხებს საკუთარი მოსაზრების გამყარებას მწირი ფაქტებითა და არგუმენტებით, საკითხის დასმისას არაკონკრეტულია

ახერხებს საკუთარი მოსაზრების გამყარებას ფაქტებითა და არგუმენტებით, საკითხის დასმისას კონკრეტულია

კარგად ახერხებს საკუთარი მოსაზრების გამყარებას არამხოლოდ ფაქტებითა და არგუმენტებით, არამედ პარალელებითა და ანალიზით, საკითხის დასმისას კონკრეტულია

 

 

საშინაო დავალების შეფასების სქემა

 

 

ფასდება შემდეგი

აქტივობები

1-2

დაბალი

3-4

საშ–ზედაბალი

5-6

საშუალო

7-8

საშუალოზემაღალი

9-10

მაღალი

დავალების

სწორად გააზრება, სისტემატურად შესრულება

არ აქვს გააზრებული დავალება, არასისტემატურია

ნაწილობრივ აქვს გააზრებული დავალება, არასისტემატურია

ნაწილობრივ აქვს გააზრებული დავალება, სისტემატურად ასრულებს დავალებას

კარგად აქვს გააზრებული დავალება, სისტემატურად ასრულებს დავალებას

კარგად აქვს გააზრებული დავალება, მასალა მრავალფეროვანია, სისტემატურად ასრულებს დავალებებს და ამდიდრებს დამატებითი ინფორმაციით

საკუთარი აზრის ან დავალების გადმოცემის უნარი, დასაბუთებული მსჯელობა

ვერ ახერხებს გადმოსცეს საკუთარი აზრი ან ინფორმაცია, არ შეუძლია დასაბუთებული მსჯელობა

ზოგჯერ ნაწილობრივ ახერხებს გადმოსცეს საკუთარი აზრი ან ინფორმაცია, არ შეუძლია დასაბუთებული მსჯელობა

ნაწილობრივ ახერხებს გადმოსცეს საკუთარი აზრი ან ინფორმაცია, უჭირს დასაბუთებული მსჯელობა

კარგად ახერხებს გადმოსცეს საკუთარი აზრი ან ინფორმაცია, არგუმენტებით ამყარებს თეზისებს, მაგრამ დამაჯერებლობა აკლია

კარგად ახერხებს გადმოსცეს საკუთარი აზრი ან ინფორმაცია, არგუმენტებით ამყარებს თეზისებს, დამაჯერებლად ასაბუთებს მოსაზრებებს

ტექსტის ანალიზის უნარის გამოვლინება და შემოქმედებითობა

ვერ ავლენს

იმეორებს სხვათა მოსაზრებებს

იმეორებს სხვათა მოსაზრებებს, აზროვნება ტრაფარეტულია

აანალიზებს ტექსტს გარკვეული მოდელის მიხედვით, ნაწილობრივ შემოქმედია

ავლენს ღრმა ანალიზის , დამოუკიდებელი და შემოქმედებითი აზროვნების უნარს, აქვს

 ორიგინალური ინტერპრეტაცია

წერის კულტურა, ენობრივი ნორმების დაცვა, შესაბამისი სტილისა და მოდელის გამოყენება

ვერ იცავს მართლწერის ენობრივ ნორმებს, ვერ ირჩევს სტილს, წერს გაუაზრებლად

ნაწილობრივ იცავს მართლწერის ენობრივ ნორმებს, ვერ ირჩევს სტილს, წერს გაუაზრებლად

ნაწილობრივ იცავს მართლწერის ენობრივ ნორმებს, ირჩევს ნაცნობ სტილს, წერს გაუაზრებლად

იცავს მართლწერის ენობრივ ნორმებს, ირჩევს სტილს, იყენებს სათანადო მოდელს

გამართულად წერს, ირჩევს სტილს მიზნისა და თემის შესაბამისად, იყენებს მრავალფეროვან მოდელებს

 

                                                                   შემაჯამებელი სამუშაოს შეფასების სქემა

 

ფასდება შემდეგი აქტივობები

1-2

დაბალი

3-4

საშ–ზედაბალი

5-6

საშუალო

7-8

საშუალოზემაღალი

9-10

მაღალი

 

წ ე რ ა

ქიმიური ობიექტებისა და ენის გამოყენება

არაადექვატურად იყენებს ცნებებს, ტერმინებს, აღნიშვნებს

/არასრულ-ყოფილად წარმოადგენს მონაცემებს

იყენებს ამოცანის ამოსახსნელად საჭირო ზოგიერთ ცნებას, ტერმინსა და აღნიშვნას

/არასრულ-ყოფილად წარმოადგენს მონაცემებს

იყენებს ამოცანის ამოსახსნელად საჭირო ზოგიერთ ცნებას, ტერმინსა და აღნიშვნას

/ნაწილობრივ, თუნცა არაორგანიზებულად წარმოადგენს მონაცემებს

იყენებს ამოცანის ამოსახსნელად საჭირო ცნებების, დებულებებისა და აღნიშვნების უმეტესობას

/ახდენს მონაცემთა ორგანიზებას და წარმოადგენას

იყენებს ამოცანის ამოსახსნელად საჭირო ყველა ცნებას, დებულებას და აღნიშვნას ირჩევს მონაცემთა ორგანიზებისა და წარმოადგენის ოპტიმალურ ფორმას

ამოცანის ამოხსნის გზა

ვერ პოულობს ამოხსნის რომელიმე გზას

ნაწილობრივ პოულობს ამოხსნის რომელიმე გზას, იწყებს, მაგრამ ვერ ასრულებს ამოხსნას

პოულობს ამოხსნის რომელიმე გზას, იწყებს, მაგრამ ვერ ასრულებს ამოხსნას

პოულობს ამოცანის ამოხსნის გზას, მიყვება მას, თუმცა ხარვეზებით

პოულობს ამოხსნის (ოპტიმალურ) გზას, ბოლომდე ახდენს მის რეალიზებას

კავშირები და მიმართებები

ამოიცნობს ორ, ოდნავ განსხვავებული ფორმით წარმოდგენილ, იდენტურ ქიმიური ობიექტს ( მაგ. განსხვავებული ასოითი აღნიშვნებით ჩაწერილ ერთსა და იმავე გამოსახულებას)

ამოიცნობს ორ, განსხვავებული ფორმით წარმოდგენილ, იდენტურ ქიმიური ობიექტს( მაგ. განსხვავებული ასოითი აღნიშვნებით ჩაწერილ ერთსა და იმავე გამოსახულებას

ამოიცნობს ორ, განსხვავებული ფორმით წარმოდგენილ, იდენტურ ქიმიური ობიექტს ( მაგ. სხვადასხვა ფორმით წარმოდგენილ ერთსა და იმავე ასახვას)

აღწერს კავშირს სხვადასხვა სტანდარტულ ქიმიური ობიექტსა თუ პროცედურას შორის

( მაგ. Gგანტოლების ამოხსნა და მოცემული ასახვისათვის მოცემული მნიშვნელობის წინასახის პოვნა)

აღწერს კავშირს სხვადასხვა ქიმიური ობიექტებსა თუ პროცედურებს შორის( მაგ.იყენებს ალგებრულ გარდაქმნებს და ტოლობის /უტოლობის თვისებებს გეომეტრიულ დებულებათა დასაბუთებისას)

გამოთვლები

გამოთვლები არ მეტყველებს ამოცანის გაგებაზე, შედეგი არაადექვატურია

შეიცავს გამოთვლების ძირითად ნაწილს, შედეგი ზოგჯერ არაადექვატურია

შეიცავს გამოთვლების ძირითად ნაწილს, რეალიზება ნაწილობრივ არასწორია

გამოთვლები ძირითადად სწორია, თუმცა შეიცავს ტექნიკური ხასიათის ხარვეზებს

გამოთვლები სწორია, არჩეული და გამოყენებული აქვს გამოთვლების ოპტიმალური ხერხი

 

Pპ რ ო ე ქ ტ ი

გაზომვები, მოდელირება, გამოყენება

ჩაკეტილი ტიპის უმარტივესი ტექსტური ამოცანის ამოხსნა სტანდარტული პროცედურების გამოყენებით

ნაცნობი მოდელის გამოყენება ნაცნობი ვითარების შესასწავლად, ჩაკეტილი ტიპის ამოცანის ამოხსნა სტანდარტული პროცედურების გამოყენებით

ნაცნობი მოდელის გამოყენება ნაცნობი ვითარების შესასწავლად, ჩაკეტილი ტიპის ამოცანის ამოხსნა სტანდარტული პროცედურების გამოყენებით. ნაცნობი დამხმარე საშუალებებისა და ტექნოლოგიების გამოყენება

იმ ვითარების ამოცნობა, რომლის შესასწავლად შესაძლებელია ნაცნობი მოდელის გამოყენება.ამოცანის ამოხსნისას მისთვის ნაცნობ მათემატიკურ პროცედურებს შორის საჭირო პროცედურის შერჩევა და გამოყენება. Nაცნობი დამხმარე საშუალებებისა და ტექნოლოგიების გამოყენება

პრობლემის გადასაჭრელად რეალური ვითარების მოდელირება, მაშინაც კი, როდესაც ეს ვითარება საგრძნობლად განსხვავდება მისთვის ნაცნობი შემთხვევებისაგან. Pპრობლემის დამოუკიდებლად დასმა და მისი ფორმულირება მათემატიკურ ენაზე. შხვადასხვა დამხმარე ტექნიკური საშუალებებისა და ტექნოლოგიების არსებობის აუდიტორიისა და საკითხის გათვალისწინებით, ინფორმაციის გადაცემისას საკითხს არსის წარმოჩენა.

 

 

შეფასების სისტემა ფიზიკა

საკლასო დავალების შეფასების სქემა

 

ფასდება შემდეგი აქტივობები

1-2

დაბალი

3-4

საშ–ზედაბალი

5-6

საშუალო

7-8

საშუალოზემაღალი

9-10

მაღალი

საგაკვეთილო პროცესში მოსწავლის აქტიურობა, მოსმენის კულტურა, მობილიზება, ეთიკური ნორმების დაცვა

პასიურია, გონებადაფანტული, არ უსმენს მოსაუბრეს, არ იცავს ეთიკურ ნორმებს

საგაკვეთილოპროცესში  ნაწილობრივაა ჩართული, უჭირს ყურადღების კონცენტრირება,  ვერ იცავს ეთიკის ნორმებს

გაკვეთილში ნაწილობრივაა ჩართული, უჭირს ყურადღების კონცენტრირება, იშვიათად უსმენს მოსაუბრეს, ვერ იცავს ეთიკის ნორმებს

გაკვეთილზე ხშირად აქტიურია, მობილიზებული, უსმენს მოსაუბრეს, იცავს ეთიკურ ნორმებს

გაკვეთილზე აქტიურია, მობილიზებული, უსმენს მოსაუბრეს, იცავს ეთიკურ ნორმებს

წაკითხული ინფორმაციის შეჯამების უნარი, ჯგუფში მუშაობა, თანამშრომლობა

ვერ ახერხებს შეაჯამოს წაკითხული ინფორმაცია, ჯგუფის მუშაობაში არ შეაქვს წვლილი, არ თანამშრომლობს ჯგუფის სხვა წევრებთან

ნაწილობრივ ახერხებს შეაჯამოს წაკითხული ინფორმაცია, არ თანამშრომლობს ჯგუფის სხვა წევრებთან

ნაწილობრივ ახერხებს შეაჯამოს წაკითხული ინფორმაცია, ჯგუფის მუშაობაში ხანდახან შეაქვს წვლილი, თანამშრომლობს ჯგუფის სხვა წევრებთან

კარგად ახერხებს შეაჯამოს წაკითხული ინფორმაცია, ჯგუფის მუშაობაში შეაქვს წვლილი, თანამშრომლობს ჯგუფის სხვა წევრებთან

კარგად ახერხებს შეაჯამოს, გააანალიზოს წაკითხული ინფორმაცია, ჯგუფის მუშაობაში შეაქვს მნიშვნელოვანი წვლილი, თანამშრომლობს ჯგუფის სხვა წევრებთან, არის ლიდერი

დისკუსიაში მონაწილეობა, კითხვების დასმა და დასმულ შეკითხვებზე პასუხი, კამათის წესების დაცვა

მონაწილეობს დისკუსიაში, დასმული კითხვები არამიზნობრივი და უშინაარსოა, არ იცავს კამათის წესებს

მონაწილეობს დისკუსიაში, დასმული კითხვები ზოგჯერ არამიზნობრივი და უშინაარსოა, არ იცავს კამათის წესებს

მონაწილეობს დისკუსიაში, დასმული კითხვები ზოგჯერ არამიზნობრივი და უშინაარსოა, ვერ იცავს კამათის წესებს

მონაწილეობს დისკუსიაში, დასმული კითხვები მიზნობრივი და შინაარსიანია, პასუხობს კითხვებზე დასაბუთებულად, იცავს კამათის წესებს

აქტიურად მონაწილეობს დისკუსიაში, დასმული კითხვები ღრმა, მიზნობრივი და შინაარსიანია, პასუხობს კითხვებზე დასაბუთებულად, იცავს კამათის წესებს

 

მსჯელობა , დასაბუთება

 

უმარტივესი სტანდარტული გამოთვლების ჩატარება

მარტივი ფიზიკური  ობიექტების თვისებების გამოყენებით სტანდარტული გამოთვლების ჩატარება

მარტივი ფიზიკური  ობიექტების თვისებების გამოყენებით, სტანდარტული გამოთვლებისა და მსჯელობის ჩატარება

ობიექტის თვისებების ფიზიკური  გამოყენებით სტანდარტული გამოთვლებისა და მსჯელობის ჩატარება

ვარაუდის გამოთქმა და მისი კვლევა კერძო მაგალითებზე. გამოთვლებისას თუ დამტკიცებისას არჩეული სტრატეგიის ვარგისიანობისა და მისიგამოყენებისსაზღვრების განხილვა. მსჯელობის ხაზის განვითარება, ალტერნატიული გზის მოძებნა, მიღებული გადაწყვეტილების სისწორისა და ეფექტიანობის დასაბუთება

კავშირები და მიმართებები

ორი, ოდნავ განსხვავებული ფორმით წარმოდგენილი, იდენტური  ობიექტის ამოცნობა ფიზიკური 

ორ სტანდარტულ პროცედურას შორის კავშირის ამოცნობა

ორ სტანდარტულ ობიექტსა თუ პროცედურას შორის კავშირის ამოცნობა

სხვადასხვა სტანდარტულ  ფიზიკური  ობიექტებსა თუ პროცედურებს შორის კავშირის ამოცნობა

მიღებული შედეგების განზოგადება. კავშირების დამყარება სხვა ფიზიკური  სტრუქტურებთან ან სხვა დისციპლინებთან. ამ კავშირების გამოყენება პრობლემების გადაჭრისას და მიღებული

 შედეგების

გაანალიზებისას

კომუნიკაცია

მარტივი ფიზიკური  ობიექტის სახელწოდებისა და ძირითადი თვისებების გამეორება (მათ შორის საკუთარი სიტყვებით)

მარტივი ობფიზიკური  იექტის ძირითადი თვისებების გადმოცემა(მათ შორის საკუთარი სიტყვებით)

მარტივი ფიზიკური  ობიექტის სახელწოდებისა და ძირითადი თვისებების გადმოცემა

ობიექტის სახელწოდების და ძირითადი თვისებების გადმოცემა. კომუნიკაციისას სიმკაცრის ადექვატური დონის შერჩევა. ინფორმაციის გადაცემისას საკითხის არსის წარმოჩენა

სხვადასხვა გზით წარმოდგენილი ინფორმაციის ინტერპრეტაცია, მასზე მსჯელობა, ერთმანეთთან დაკავშირება. ინფორმაციის მიღებისა და გადაცემის შესაფერისი საშუალებების შერჩევა

 

საკუთარი მოსაზრების გამოთქმა ფაქტებსა და არგუმენტებზე დაყრდნობით, საკითხის კონკრეტულობა

უჭირს საკუთარი მოსაზრების გამყარება ფაქტებითა და არგუმენტებით, საკითხის დასმისას არაკონკრეტულია

ნაწილობრივ ახერხებს საკუთარი მოსაზრების გამყარებას მწირი ფაქტებითა და არგუმენტებით, საკითხის დასმისას არაკონკრეტულია

ახერხებს საკუთარი მოსაზრების გამყარებას მწირი ფაქტებითა და არგუმენტებით, საკითხის დასმისას არაკონკრეტულია

ახერხებს საკუთარი მოსაზრების გამყარებას ფაქტებითა და არგუმენტებით, საკითხის დასმისას კონკრეტულია

კარგად ახერხებს საკუთარი მოსაზრების გამყარებას არამხოლოდ ფაქტებითა და არგუმენტებით, არამედ პარალელებითა და ანალიზით, საკითხის დასმისას კონკრეტულია

საშინაო დავალების შეფასების სქემა

 

ფასდება შემდეგი

აქტივობები

1-2

დაბალი

3-4

საშ–ზედაბალი

5-6

საშუალო

7-8

საშუალოზემაღალი

9-10

მაღალი

დავალების

სწორად გააზრება, სისტემატურად შესრულება

არ აქვს გააზრებული დავალება, არასისტემატურია

ნაწილობრივ აქვს გააზრებული დავალება, არასისტემატურია

ნაწილობრივ აქვს გააზრებული დავალება, სისტემატურად ასრულებს დავალებას

კარგად აქვს გააზრებული დავალება, სისტემატურად ასრულებს დავალებას

კარგად აქვს გააზრებული დავალება, მასალა მრავალფეროვანია, სისტემატურად ასრულებს დავალებებს და ამდიდრებს დამატებითი ინფორმაციით

საკუთარი აზრის ან დავალების გადმოცემის უნარი, დასაბუთებული მსჯელობა

ვერ ახერხებს გადმოსცეს საკუთარი აზრი ან ინფორმაცია, არ შეუძლია დასაბუთებული მსჯელობა

ზოგჯერ ნაწილობრივ ახერხებს გადმოსცეს საკუთარი აზრი ან ინფორმაცია, არ შეუძლია დასაბუთებული მსჯელობა

ნაწილობრივ ახერხებს გადმოსცეს საკუთარი აზრი ან ინფორმაცია, უჭირს დასაბუთებული მსჯელობა

კარგად ახერხებს გადმოსცეს საკუთარი აზრი ან ინფორმაცია, არგუმენტებით ამყარებს თეზისებს, მაგრამ დამაჯერებლობა აკლია

კარგად ახერხებს გადმოსცეს საკუთარი აზრი ან ინფორმაცია, არგუმენტებით ამყარებს თეზისებს, დამაჯერებლად ასაბუთებს მოსაზრებებს

ტექსტის ანალიზის უნარის გამოვლინება და შემოქმედებითობა

ვერ ავლენს

იმეორებს სხვათა მოსაზრებებს

იმეორებს სხვათა მოსაზრებებს, აზროვნება ტრაფარეტულია

აანალიზებს ტექსტს გარკვეული მოდელის მიხედვით, ნაწილობრივ შემოქმედია

ავლენს ღრმა ანალიზის , დამოუკიდებელი და შემოქმედებითი აზროვნების უნარს, აქვს

 ორიგინალური ინტერპრეტაცია

წერის კულტურა, ენობრივი ნორმების დაცვა, შესაბამისი სტილისა და მოდელის გამოყენება

ვერ იცავს მართლწერის ენობრივ ნორმებს, ვერ ირჩევს სტილს, წერს გაუაზრებლად

ნაწილობრივ იცავს მართლწერის ენობრივ ნორმებს, ვერ ირჩევს სტილს, წერს გაუაზრებლად

ნაწილობრივ იცავს მართლწერის ენობრივ ნორმებს, ირჩევს ნაცნობ სტილს, წერს გაუაზრებლად

იცავს მართლწერის ენობრივ ნორმებს, ირჩევს სტილს, იყენებს სათანადო მოდელს

გამართულად წერს, ირჩევს სტილს მიზნისა და თემის შესაბამისად, იყენებს მრავალფეროვან მოდელებს

 

                                                         შემაჯამებელი სამუშაოს შეფასების სქემა

 

ფასდება შემდეგი აქტივობები

1-2

დაბალი

3-4

საშ–ზედაბალი

5-6

საშუალო

7-8

საშუალოზემაღალი

9-10

მაღალი

 

წ ე რ ა

ფიზიკური  ობიექტებისა და ენის გამოყენება

არაადექვატურად იყენებს ცნებებს, ტერმინებს, აღნიშვნებს

/არასრულ-ყოფილად წარმოადგენს მონაცემებს

იყენებს ამოცანის ამოსახსნელად საჭირო ზოგიერთ ცნებას, ტერმინსა და აღნიშვნას

/არასრულ-ყოფილად წარმოადგენს მონაცემებს

იყენებს ამოცანის ამოსახსნელად საჭირო ზოგიერთ ცნებას, ტერმინსა და აღნიშვნას

/ნაწილობრივ, თუნცა არაორგანიზებულად წარმოადგენს მონაცემებს

იყენებს ამოცანის ამოსახსნელად საჭირო ცნებების, დებულებებისა და აღნიშვნების უმეტესობას

/ახდენს მონაცემთა ორგანიზებას და წარმოადგენას

იყენებს ამოცანის ამოსახსნელად საჭირო ყველა ცნებას, დებულებას და აღნიშვნას ირჩევს მონაცემთა ორგანიზებისა და წარმოადგენის ოპტიმალურ ფორმას

ამოცანის ამოხსნის გზა

ვერ პოულობს ამოხსნის რომელიმე გზას

ნაწილობრივ პოულობს ამოხსნის რომელიმე გზას, იწყებს, მაგრამ ვერ ასრულებს ამოხსნას

პოულობს ამოხსნის რომელიმე გზას, იწყებს, მაგრამ ვერ ასრულებს ამოხსნას

პოულობს ამოცანის ამოხსნის გზას, მიყვება მას, თუმცა ხარვეზებით

პოულობს ამოხსნის (ოპტიმალურ) გზას, ბოლომდე ახდენს მის რეალიზებას

კავშირები და მიმართებები

ამოიცნობს ორ, ოდნავ განსხვავებული ფორმით წარმოდგენილ, იდენტურ  ფიზიკური  ობიექტს ( მაგ. განსხვავებული ასოითი აღნიშვნებით ჩაწერილ ერთსა და იმავე გამოსახულებას)

ამოიცნობს ორ, განსხვავებული ფორმით წარმოდგენილ, იდენტურ  ფიზიკური  ობიექტს( მაგ. განსხვავებული ასოითი აღნიშვნებით ჩაწერილ ერთსა და იმავე გამოსახულებას

ამოიცნობს ორ, განსხვავებული ფორმით წარმოდგენილ, იდენტურ ფიზიკური  ობიექტს ( მაგ. სხვადასხვა ფორმით წარმოდგენილ ერთსა და იმავე ასახვას)

აღწერს კავშირს სხვადასხვა სტანდარტულ  ფიზიკური  ობიექტსა თუ პროცედურას შორის

( მაგ. Gგანტოლების ამოხსნა და მოცემული ასახვისათვის მოცემული მნიშვნელობის წინასახის პოვნა)

აღწერს კავშირს სხვადასხვა ფიზიკური   ობიექტებსა თუ პროცედურებს შორის( მაგ.იყენებს ალგებრულ გარდაქმნებს და ტოლობის /უტოლობის თვისებებს გეომეტრიულ დებულებათა დასაბუთებისას)

გამოთვლები

გამოთვლები არ მეტყველებს ამოცანის გაგებაზე, შედეგი არაადექვატურია

შეიცავს გამოთვლების ძირითად ნაწილს, შედეგი ზოგჯერ არაადექვატურია

შეიცავს გამოთვლების ძირითად ნაწილს, რეალიზება ნაწილობრივ არასწორია

გამოთვლები ძირითადად სწორია, თუმცა შეიცავს ტექნიკური ხასიათის ხარვეზებს

გამოთვლები სწორია, არჩეული და გამოყენებული აქვს გამოთვლების ოპტიმალური ხერხი

 

Pპ რ ო ე ქ ტ ი

გაზომვები, მოდელირება, გამოყენება

ჩაკეტილი ტიპის უმარტივესი ტექსტური ამოცანის ამოხსნა სტანდარტული პროცედურების გამოყენებით

ნაცნობი მოდელის გამოყენება ნაცნობი ვითარების შესასწავლად, ჩაკეტილი ტიპის ამოცანის ამოხსნა სტანდარტული პროცედურების გამოყენებით

ნაცნობი მოდელის გამოყენება ნაცნობი ვითარების შესასწავლად, ჩაკეტილი ტიპის ამოცანის ამოხსნა სტანდარტული პროცედურების გამოყენებით. ნაცნობი დამხმარე საშუალებებისა და ტექნოლოგიების გამოყენება

იმ ვითარების ამოცნობა, რომლის შესასწავლად შესაძლებელია ნაცნობი მოდელის გამოყენება.ამოცანის ამოხსნისას მისთვის ნაცნობ მათემატიკურ პროცედურებს შორის საჭირო პროცედურის შერჩევა და გამოყენება. Nაცნობი დამხმარე საშუალებებისა და ტექნოლოგიების გამოყენება

პრობლემის გადასაჭრელად რეალური ვითარების მოდელირება, მაშინაც კი, როდესაც ეს ვითარება საგრძნობლად განსხვავდება მისთვის ნაცნობი შემთხვევებისაგან. Pპრობლემის დამოუკიდებლად დასმა და მისი ფორმულირება მათემატიკურ ენაზე. შხვადასხვა დამხმარე ტექნიკური საშუალებებისა და ტექნოლოგიების არსებობის აუდიტორიისა და საკითხის გათვალისწინებით, ინფორმაციის გადაცემისას საკითხს არსის წარმოჩენა.

 

 

შეფასების რუბრიკები გეოგრაფიაში

საშინაო დავალების შეფასების სქემა

 

ფასდება შემდეგი აქტივობები

1_2

დაბალი

3-4

 საშ-ზე დაბალი

5 -6

საშუალო.

7 -8

საშ-ზე მაღალი

9_10

მაღალი

დავალების სწორად გააზრება; სისტემატურად შესრულება

არ აქვს გააზრებული დავალება; არასისტემატურია

 უჭირს დავალების გააზრება; არასისტემატურია

ნაწილობრივ აქვს გააზრებული დავალება; არასისტემატურია

კარგად აქვს გააზრებული დავალება; სისტემატურად ასრულებს დავალებას

კარგად აქვს გააზრებული დავალება, მასალა მრავალფეროვანია, სისტემატურად ასრულებს დავალებებს და ამდიდრებს დამატებითი ინფორმაციით

საკუთარი აზრის ან დავალების გადმოცემის უნარი; დასაბუთებული მსჯელობა

ვერ ახერხეხებს გადმოსცეს საკუთარი აზრი ან ინფორმაცია, არ შეუძლია დასაბუთებული მსჯელობა

ნაწილობრივ ახერხებს გადმოსცეს საკუთარი აზრი ან ინფორმაცია; არ შეუძლია დასაბუთებული მსჯელობა

ნაწილობრივ ახერხებს გადმოსცეს საკუთარი აზრი ან ინფორმაცია; უჭირს დასაბუთებული მსჯელობა

კარგად ახერხებს გადმოსცეს საკუთარი აზრი ან ინფორმაცია; არგუმენტებით ამყარებს თეზისებს, მაგრამ დამაჯერებლობა აკლია

კარგად ახერხებს გადმოსცეს საკუთარი აზრი ან ინფორმაცია, არგუმენტებით ამყარებს თეზისებს; დამაჯერებლად ასაბუთებს მოსაზრებებს

ტექსტის ანალიზის უნარის გამოვლენა და შემოქმედებითობა

ვერ ავლენს

იმეორებს სხვათა მოსაზრებებს

იმეორებს სხვათა მოსაზრებებს, აზროვნებს ტრაფარეტულად

აანალიზებს ტქსტს გარკვეული მოდელის მიხედვით; ნაწილობრივ შემოქმედია

ავლენს ღრმა ანალიზის, დამოუკიდებელი და შემოქმედებითი აზროვნების უნარს, აქვს ორიგინალური ინტერპრეტაცია

 

 

 

საკლასო სამუშაოს შეფასების სქემა

 

ფასდება შემდეგი აქტივობები

1_2

დაბალი

3-4

საშ-ზე  დაბალი

5_6

საშუალო.

7 -8

საშ-ზე მაღალი

9_10

მაღალი

საგაკვეთილო პროცესში მოსწავლის აქტიურობა; მოსმენის კულტურა, მობილიზება, ეთიკური ნორმების დაცვა

პასიურია, გონებადაფანტული, არ უსმენს მოსაუბრეს, არ იცავს ეთიკურ ნორმებს

საგაკვეთილო პროცესში ნაკლებადაა ჩართული, პასიურია, იშვიათად უსმენს მოსაუბრეს, ვერ იცავს ეთიკის ნორმებს.

საგაკვეთილო პროცესში ნაკლებადაა ჩართული, უჭირს ყურადღების კონცენტრირება, იშვიათად უსმენს მოსაუბრეს,ვერ იცავს ეთიკისნორმებს.

ხშირად აქტიურია გაკვეთილზე, მობილიზებული, უსმენს მოსაუბრეს, იცავს ეთიკურ ნორმებს

აქტიურია გაკვეთილზე, მობილიზებული, კონცენტრირებული, უსმენს მოსაუბრეს, იცავს ეთიკურ ნორმებს.

წაკითხული ტექსტის ან ინფორმაციის შეჯამების უნარი, ჯგუფებში მუშაობა, თანამშრომლობა

ვერ ახერხებს შეაჯამოს წაკითხული ინფორმაცია, არ შეაქვს წვლილი ჯგუფის მუშაობაში, არ თანამშრომლობს ჯგუფის სხვა წევრებთან

ნაწილობრივ ახერხებს შეაჯამოს წაკითხული ინფორმაცია, არ თანამშრომლობს ჯგუფის სხვა წევრებთან

ნაწილობრივ ახერხებს შეაჯამოს წაკითსული ინფორმაცია, ხანდახან შეაქვს წვლილი ჯგუფის მუშაობაში, თანამშრომლობს ჯგუფის სხვა წევრებთან.

კარგად ახერხებს წაკითხული ინფორმაციის შეჯამებასა და გაანალიზებას, შეაქვს წვლილი ჯგუფის მუშაობაში, თანამშრომლობს ჯგუფის სხვა წევრებთან.

კარგად ახერხებს წაკითხული ინფორმაციის შეჯამებასა და გაანალიზებას, მნიშვნელოვანი წვლი;ლი შეაქვს ჯგუფის მუშაობაში, თანამშრომლობს ჯგუფის სხვა წევრებთან, არისლიდერი.

დისკუსიაში მონაწილეობა, კითხვების დასმა და დასმულ შეკითხვებზე პასუხი, კამათის წესების დაცვა

ნაწილობრივ მონაწილეობს დისკუსიაში, დასმული კითხვები არამიზნობრივი და უშინაარსოა, არ იცავს კამათის წესებს

ზოგჯერ მონაწილეობს დისკუსიაში, დასმული კითხვები ზოგჯერ არამიზნობრივი და უშინაარსოა, ვერ იცავს კამათის წესებს

მონაწილეობს დისკუსიაში, დასმული კითხვები ზოგჯერ არამიზნობრივი და უშინაარსოა, ვერ იცავს კამათის წესებს

მონაწილეობს დისკუსიაში, დასმული კითხვები მიზნობრივი და შინაარსიანია, კითხვებზე იძლევა დასაბუთებულ პასუხებს, იცავს კამათის წესებს

აქტიურად მონაწილეობს დისკუსიაში, დასმული კითხვები ღრმა, მიზნობრივი და შინაარსიანია, პასუხობს კითხვებზე დასაბუთებულად, იცავს კამათის წესებს

საკუთარი მოსაზრების გამოთქმა ფაქტებსა და არგუმენტებზე დაყრდნობით

უჭირს საკუთარი მოსაზრებების გამყარება ფაქტებსა და არგუმენტებზე დაყრდნობით

ცდილობს საკუთარი მოსაზრებების გამოთქმას მწირი ფაქტებითა და არგუმენტებით

ახერხებს საკუთარი მოსაზრების გამოთქმას მწირი ფაქტებითა და არგუმენტებით

ახერხებს საკუთარი მოსაზრების გამყარებას ფაქტებითა და არგუმენტებით

კარგად ახერხებს საკუთარი მოსაზრებების გამყარებას არა მხოლოდ ფაქტებითა და არგუმენტებით, არამედ პარალელებითა და ანალიზით.

 

შემაჯამებელი სამუშაოს შეფასების სქემა

 

ფასდება შემდეგი აქტივობები

1_2

დაბალი

 

3-4

 საშ-ზე დაბალი

5 -6

საშუალო.

7 -8

საშ-ზე მაღალი

9_10

მაღალი

პროექტი

რეფერატი

პრეზენტაცია

არასწორად აყალიბებს მიზანს, შინაარსი გაუმართავია, ფაქტები და მაგალითები არასაკმარისია, არ აქვს დასკვნა, არ არის გამოყენებული სქოლიოები და დამატებითი ლიტერატურა

მკაფიოდ ვერ აყალიბებს მიზანს, შინაარსი გაუმართავია, ფაქტები და მაგალითები არასაკმარისია. არ აქვს დასკვნა, არ არის გამოყენებული სქოლიოები და დამატებითი ლიტერატურა

მკაფიოდ ვერ აყალიბებს მიზანს, კვლევის ძირითადი იდეა არ არის გამოკვეთილი, შინაარსი გაუმართავია, ფაქტები და მაგალითები არასაკმარისია. დასკვნა არასრულია, არ არის გამოყენებული სქოლიოები და დამატებითი ლიტერატურა

მიზანი კარგადაა ჩამოყალიბებული, კვლევის ძირითადი იდეა დამაჯერე

ბელია, ფაქტები და მაგალითები ბოლო

მდე ვერ ამყარებს თეზისში ჩამოყალი

ბებულ მოსაზრებას.

დასკვნაში მხოლოდ გამეორებულია ძირი

თადი იდეა. გამოყენებულია სქოლიოები და დამატებითი ლიტერატურა.

მიზანი კარგადაა ჩამოყალიბებული, კვლევის ძირითადი იდეა დამაჯერებელია, ფაქტები და მაგალითები არგუმენტირებულად ამყარებენ თეზისში ჩამოყალიბებულ მოსაზრებას. დასკვნაში შეჯამებულია ძირითადი იდეა. გამოყენებულია სქოლიოები და დამატებითი ლიტერატურა. ნაშრომი ენობრივადგამართულია

ზეპირი

ჩათვლა

მიზანი არ აქვს გაცნობიერებული, მასალა არ აქვს მომზადებული, ადეკვატურად ვერ პასუხობს კითხვებზე, ვერ ამყარებს კონტაქტს აუდიტორიასთან, ვერ იცავს მართლმეტყველების ნორმებს, ვერ ავლენს ანალიზისა და სინთეზის უნარს..

მიზანი არასრულფასოვნად  აქვს გაცნობიერებული, ადეკვატურად ვერ პასუხობს კითხვებზე, ვერ ამყარებს კონტაქტს აუდიტორიასთან, ვერ იცავს მართლმეტყველების ელემენტარულ ნორმებს, ვერ ავლენს ანალიზისა და სინთეზის უნარს

მიზანი არასრულფასოვნად აქვს გაცნობიერებული, მომზადებული მასალა მწირია, ადეკვატურად ვერ პასუხობს კითხვებზე, ვერ ამყარებს კონტაქტს აუდიტორიასთან, იცავს მართლმეტყველების ელემენტარულ ნორმებს, ვერ ავლენს ანალიზისა და სინთეზის უნარს.

მიზანი აქვს გაცნობიერებული, მასალა კარგად აქვს მომზადებული, ადეკვატურად პასუხობს კითხვებზე, ამყარებს კონტაქტს აუდიტორიასთან, იცავს მართლმეტყველების ნორმებს, ავლენს ანალიზისა და სინთეზის უნარს.

მიზანი სრულყოფილად აქვს გაცნობიერებული, მასალა გამდიდრებული და მრავალფეროვანია, არგუმენტტირებულად და დამაჯერებლად პასუხობს კითხვებზე, ამყარებს კონტაქტს აუდიტორიასთან, იცავს მართლმეტყველების ნორმებს, ავლენს ანალიზისა და სინთეზისუნარს, აქვს პრობლემის გადაწყვეტის ორიგინალური ვერსიები.

ტესტი

არასისტემატურად ასრულებს შემაჯამებელ ტესტებს, ქულების პროცენტული მაჩვენებელი

10_20%

არასისტემატურად ასრულებს შემაჯამებელ ტესტებს, ქულების პროცენტული მაჩვენებელი

30_40%

არასისტემატურად ასრულებს შემაჯამებელ ტესტებს, ქულების პროცენტული მაჩვენებელი

50_60%

არასისტემატურად ასრულებს შემაჯამებელ ტესტებს, ქულების პროცენტული მაჩვენებელი

70_ 80%

სისტემატურად ასრულებს შემაჯამებელ ტესტებს, ქულების პროცენტული მაჩვენებელი

90_100%

 

 

 

შეფასების რუბრიკები უცხო ენაში

საკლასო სამუშაოს შეფასების სქემა

 

ფასდება შემდეგი

აქტივობები

1 – 2 დაბალი

 

3-4 საშ-ზე დაბალი

 

5_6

საშუალო

7 _8

შას-ძე მაღალი

9 _ 10

მაღალი

საგაკვეთილო პროცესში მოსწავლის აქტიურობა, მოსმენის კულტურა, მობილიზება, ეთიკური ნორმების დაცვა

პასიურია, გონებაგაფანტული, არ უსმენს მოსაუბრეს, არ იცავს ეთიკის ნორმებს

საგაკვეთილო პროცესში ნაწილობრივაა ჩართული, პასიურია, უჭირს ყურადღების კონცენტრირება

გაკვეთილში ნაწილობრივადაა ჩართული, უჭირს ყურადღების კონცენტრირება, იშვიათად უსმენს მოსაუბრეს, ვერიცავს ეთიკისნორმებს

ხშირად აქტიურია გაკვეთილზე, მობილიზებული, უსმენს მოსაუბრეს,იცავს ეთიკის ნორმებს

აქტიურია გაკვეთილზე, მობილიზებული,

კონცენტრირებული,

იცავს ეთიკის ნორმებს

წაკითხული ან მოსმენილი ინფორმაციის შეჯამების უნარი, ჯგუფში მუშაობა, თანამშრომლობა

ვერ ახერხებს შეაჯამოს წაკითხული ან მოსმენილი ინფორმაცია, ჯგუფის მუშაობაში არ შეაქვს წვლილი, არ თანამშრომლობს ჯგუფის სხვა წევრებთან

ზოგჯერ ახერხებს შეაჯამოს

წაკითხული ინფორმაცია, ჯგუფის მუშაობაში ხანდახან შეაქვს წვლილი,  ართანამშრომლობს  ჯგუფის სხვა წევრებთან,

ნაწილობრივ ახერხებს შეაჯამოს წაკითხული ან მოსმენილი ინფორმაცია, ჯგუფის მუშაობაში ხანდახან შეაქვს წვლილი, თანამშრომლობს ჯგუფის სხვა წევრებთან

კარგად ახერხებს შეაჯამოს წაკითხული ან მოსმენილი ინფორმაცია, ჯგუფის მუშაობაში შეაქვს წვლილი, თანამშრომლობს ჯგუფის სხვა წევრებთან

კარგად ახერხებს შეაჯამოს, გაანალიზოს წაკითხული ან მოსმენილი ინფორმაცია, ჯგუფის მუშაობაში შეაქვს მნიშვნელოვანი წვლილი, თანამშრომლობს ჯგუფის სხვა წევრებთან

დისკუსიაში მონაწილეობა, კითხვების დასმა, დასმულ შეკითხვებზე ადეკვატური პასუხი

იშვიათად მონაწილეობს დისკუსიაში, დასმული კითხვები არამიზნობრივი და უშინაარსოა, არ იცავს ეთიკის ნორმებს

მონაწილეობს დისკუსიაში, მაგრამ

დასმული კითხვები

ზოგჯერ არამიზნობრივი და

უშინაარსოა,

მონაწილეობს დისკუსიაში, დასმული კითხვები ზოგჯერ არამიზნობრივი და უშინაარსოა, ვერ იცავს ეთიკის ნორმებს

მონაწილეობს დისკუსიაში, დასმული კითხვები მიზნობრივი და შინაარსიანია, პასუხობს კითხვებზე დასაბუთებულად, იცავს ეთიკის ნორმებს

აქტიურად მონაწილეობს დისკუსიაში, დასმული კითხვები ღრმა,მიზნობრივი და შინაარსიანია, პასუხობს კითხვებზე დასაბუთებულად

 

 

საშინაო დავალების შეფასების სქემა

 

ფასდება შემდეგი აქტივობები

1 _ 2               დაბალი

3-4                  

საშ-ზე დაბალი

4 _ 5

საშუალო

6 _ 7

საშ-ზე მაღალი

8 _ 10

მაღალი

დავალების სწორად გააზრება, სისტემატური შესრულება

არ აქვს გააზრებული დავალება, არა სისტემატურია

ზოგჯერ ნაწილობრივ აქვს  გააზრებული დავალება

არა სისტემატურია

ნაწილობრივ აქვს გააზრებული დავალება, არა სისტემატურია

კარგად აქვს გააზრებული დავალება, სისტემატურად ასრულებს დავალებას

კარგად აქვს გააზრებულიდავალება, მასალა მრავალფეროვანია, სისტემატურად ასრულებსდავალებას დაამდიდრებს დამატებითი ინფორმაციით

საკუთარი აზრის ან დავალების გადმოცემის უნარი

ვერ ახერხებს გადმოსცეს საკუთარი აზრი ან ინფორმაცია, არ შეუძლია მსჯელობა მოცემული საკითხის ირგვლივ

ზოგჯერ ახერხებს გადმოსცეს საკუთარი აზრი ან ინფორმაცია, არ შეუძლია მსჯელობა მოცემული საკითხის ირგვლივ

ნაწილობრივ ახერხებს გადმოსცეს საკუთარი აზრი ან ინფორმაცია უჭირს დასაბუთებული მსჯელობა

კარგად ახერხებს გადმოსცეს საკუთარი აზრი ან ინფორმაცია, მაგრამ დამაჯერებლობა აკლია

კარგად ახერხებს გადმოსცეს საკუთარი აზრი ან ინფორმაცია, დამაჯერებლად ასაბუთებს მოსაზრებებს

ტექსტის ანალიზის უნარის გამოვლინება და შემოქმედებითობა

ვერ ავლენს

იმეორებს სხვათა მოსაზრებებს, უჭირს ტექსტის ანალიზი

იმეორებს სხვათა მოსაზრებებს

აანალიზებს ტექსტს გარკვეული მოდელის მიხედვით, ნაწილობრივ შემოქმედია

ავლენს ღრმა ანალი ზისდამოუკიდებელი და შემოქმედებითი აზროვნების უნარს, აქვს ორი

გინალური

ინტერპრეტაცია

წერის კულტურა, ენობრივი ნორმების დაცვა, შესაბამისი ნიმუშის გამოყენება

ვერ იცავს მართლწერის ენობრივ ნორმებს, წერს გაუაზრებლად

ზოგჯერ იცავს მართლწერის ენობრივ ნორმებს, წერს გაუაზრებლად

ნაწილობრივ იცავს მართლწერის ენობრივ ნორმებს, წერს გაუაზრებლად

იცავს მართლწერის ენობრივ ნორმებს, იყენებს სათანადო ნიმუშს

გამართულად წერს, ირჩევს სტილს მიზნისა და თემის შესაბამისად, იყენებს სხვადასხვა ნიმუშებს

 

 

 

 

უცხო ენა შემაჯამებელი

ფასდება შემდეგი აქტივობები

1 _ 2              დაბალი

3-4                      საშ-ზე  დაბალი

4 _ 5

საშუალო

6 _ 7

საშ-ზე მაღალი

8 _ 10

მაღალი

პროექტი რეფერატი პრეზენტაცია

არასწორად აყალიბებს მიზანს, შინაარსი გაუმართავია, ფაქტები და მაგალითები არასაკმარისია, არ აქვს დასკვნა

მკაფიოდ ვერ აყალიბებს მიზანს, შინაარსი გაუმართავია, ფაქტები და მაგალითები არასაკმარისია, დასკვნა არასრულია

მკაფიოდ ვერ აყალიბებს მიზანს, კვლევის ძირითადი იდეა არადამაჯერებელია, შინაარსი გაუმართავია, ფაქტები და მაგალითები არასაკმარისია, დასკვნა არასრულია

მიზანი კარგად არის ჩამოყალიბებული, კვლევის ძირითადი იდეა დამაჯერებელია, შინაარსი გამართულია, დასკვნაში მხოლოდ გამეორებულია ძირითადი იდეა

მიზანი კარგად არის ჩამოყალიბებული, კვლევის ძირითადი იდეა დამაჯერებელია, შინაარსი გამართულია.დასკვნაში შეჯამებულია ძირითადი იდეა

ზეპირი ჩათვლა

მიზანი არა აქვს გაცნობიერებული, მასალა არა აქვს მომზადებული, ადეკვატურად ვერ პასუხობს კითხვებზე, ვერ ამყარებს აუდიტორიასთან კავშირს, ვერ იცავს მართლმეტყველების ნორმებს, ვერ ავლენს ანალიზისა და სინთეზის უნარს

მიზანი არასრულფასოვნად აქვს გაცნობიერებული, მომზადებული მასალა მწირია, ადეკვატურად ვერ პასუხობს კითხვებზე, ვერ ამყარებს აუდიტორიასთან კავშირს, ვერ იცავს მართლმეტყველების ელემენტარულ ნორმებს

მიზანი არასრულფასოვნად აქვს გაცნობიერებული, მომზადებული მასალა მწირია, ადეკვატურად ვერ პასუხობს კითხვებზე, ვერ ამყარებს აუდიტორიასთან კავშირს, იცავს მართლმეტყველების ელემენტარულ ნორმებს, ვერ ავლენს ანალიზისა და სინთეზის უნარს

მიზანი აქვს გაცნობიერებული, მასალა კარგად აქვს მომზადებული, ადეკვატურად პასუხობს კითხვებზე, ამყარებს აუდიტორიასთან კავშირს, იცავს მართლმეტყველების ელემენტარულ ნორმებს, ავლენს ანალიზისა და სინთეზის უნარსE

მიზანი სრულყოფილად აქვს გაცნობიერებული, მასალა გამდიდრებული და მრავალფეროვანია, დამაჯერებლად და არგუმენტირებულად პასუხობს კითხვებზე, ამყარებს აუდიტორიასთან კავშირს, იცავს მართლმეტყველების ნორმებს,ავლენს ანალიზისა და სინთეზის უნარს. აქვს პრობლემის გადაწყვეტის ორიგინალური ვერსიები

ტესტი

არასისტემატურად ასრულებს შემაჯამებელ ტესტებს, ქულათა პროცენტული მაჩვენებელი

10% - 20%

არასისტემატურად ასრულებს შემაჯამებელ ტესტებს, ქულათა პროცენტული მაჩვენებელი -30%_40%

Aრა სისტემატურად ასრულებს შემაჯამებელ ტესტებს, ქულათა პროცენტული მაჩვენებელი -50%_60%

სისტემატურად ასრულებს შემაჯამებელ ტესტებს, ქულათა პროცენტული მაჩვენებელი

70%-80%

სისტემატურად ასრულებს შემაჯამებელ ტესტებს,ქულათა პროცენტული მაჩვენებელი

90% _ 100%

 

შეფასების რუბრიკები სახვითი და გამოღენებითი ხელოვნება

სასკოლო სამუშაო შეფასების სქემა

 

ფასდება შემდეგი აქტივობები

1-4დაბალი

5-6  საშუალო

7-8  საშ–ზე მაღალი

9-10 მაღალი

საგაკვეთილო პროცესში მოსწავლის აქტიურობა და მოსმენის კულტურა ეთიკური ნორმების დაცვა

გაკვეთილზე არ არის ჩართული, უჭირს ყურადღების კონცეტრილება და ვერ იცავს ეთიკურ ნორმებს

გაკვეთილში ნაწილობრივადაა ჩართული უჩირს ყურადღების კონცეტრილება და იშვიათად უსმენს დავერ იცავს ეთიკის ნორმებს

ხშირად აქტიურია გაკვეთილზე,მობილიზებულია და უსმენს  მოსაუბრეს და  იცავს ეთიკურ ნორმებს

აქტიურია გაკვეთილზე მობილიზებულია, კონცეტრილებულია და იცავს ეთიკის ნორმებს 

წაკითხული გაკვეთილის  გაანალიზება ან ინფორმაციის შეჯამების უნარი და წარმოსახვის უნარი და ჯგუფური მუშაობა

ვერ ახერხებს  წაკითხული მასალის გაანალიზებას არ თანამშრომლობს ჯგუუფთან არააქვს წარმოსახვის უნარი

ნაწილობრივ ახერხებს  წაკითხული მასალის გაანალიზებას არააქვს წარმოსახვის უნარი 

ახერხებს წაკითხული ინფორმაციის გაანალიზებას და ერთვება ჯგუფურდა ინდივიდუალურ მუშაობაში,ნაკლებად შემოქმედებითია

კარგად ახერხებს შეჯამების და ანალიზის უნარს მუშაობს ჯგუფთან და თანამშრომლობს,არის შემოქმედებითი

დისკუსიაში მონაწილეობა, მასალის და ნამუშევრის გაანალიზება

არ მონაწილეობს დისკუსიაში დასმულ კითხვებს არ პასუხობს და ევრ ახერხებს წარმოდგენილის ფურცელზე გადმოცემას 

მონაწილეობს დისკუსიაში დასმულ კითხვებს ზოგჯერ პასუხობს და არის ნაკლებად შერმოქმედებითი 

მონაწილეობს  დისკუსიაში არის აქტიური და ნაწილობრივ ახერხებს ყველა წესების დაცვას

აქტიურად მოანწილეობს დისკუსიაში და პასუხობს დასმულ კითხვებს არის მიზნობრივი და იცავს კამათის წესებს არის შემოქმედებითი

საკუთარი მოსაზრების გამოთქმა ფაქტებსა და არგუმენტებზ დაყრდნობით, შემოქმედებითობა

ვერ ახერხებს საკუთარი მოსაზრების გამყარებას და ნაკლებად ერთვება  დისკუსიაში არარის შერმოქმედებითი

ახერხებს საკუთრი მოსაზრების გამყარებას, ნაკლებად ერთვება დისკუსიაში, გადმოსცემს ფურცლებზე საკუთარ აზრს 

ახერხებს საკუთრი მოსაზრების გადმოცემას სასურათო სიბრტყეზე  ნაკლებად იცავს საკუთარ აზრს 

კარგად ახერხებს საკუთარი მოსაზრების გამყარებას,ამტკიცებს მას ფაქტებით და არგუმენტებით, შემოქმედებ ით.

 

 

 

საშინაო დავალების შეფასების სქემა

ფასდება შემდეგი აქტივობები

1-4დაბალი

5-6 საშუალო

7-8  საშ–ზე მაღალი

9-10 მაღალი

დავალების სწორედ გააზრება და სისტემატურად შესრულება

არაა აქვს გააზრებული დავალება. არასისტემატური

ნაწილობრივ აქვს გააზრებული დავალება

კარგად აქვს გააზრებული დავალებული და სისტემატურად ასრულებს დავალებას 

კარგად აქვს გააზრებული დავალება მასალა მრავალფეროვანია და სისტემატურად ასრულებს დავალებას არის შემოქმედებითი

საკუთრი აზრის ან დავლების გადმოცემის უნარი  დასაბუთებული მსჯელობა

ვერ ახერხებს გადმოსცეს საკუთრი აზრი ან ინფორმაცია 

ნაწილობრიოვ ახერხებს გადმოსცეს საკუთარი აზრი უჭირს დასაბუთებული მსჯელობა 

კარგად ახერხებს გადმოსცეს სააკუთარი აზრი ან ინფორმაცია და აკლია დამაჯერებლობა

კარგადა ახერხებს საკუთარი აზრის გადმოცემას საუბრობს დაამჯერებლად

ტექსტის ანალიზის უნარის გამოვლინება და აშემოქმედებითობა

ვერ ავლენს ინტერესს და მუშაობს არადამაჯერებლად

იმეორებს სხვაათა მოსაზრებას და აზროვნებს არა შემოქმედებითად

აანალიზებს ტექსტს გარკვეული ცოდნის საფუძველზე ნაწილობრივ შემოქმერდებითია

ავლენს ღრმა ცოდნას არის დამოუკიდებელი, შემოქმედებითი აქვს ორიგინალურად გადაწყვეტის უნარი

შესაბამისი წესებისა და ნორმების არ გამოყენება და კომპოზიციური გამოყენება

ვერ იცავს ხატვის წესებს და ნორმებს არღვევს კომპოზიციურ განაწიილებისს წესს

ნაწილობრივ არის შემოქმედებითი და ირჩევს სათანადო სტილსა და მოდელს

იცავს ხატვის სტილს წესებს ნორმებს

გამართულად აზროვნებს, შესაბამისად იყენებს მრავალფეროვან მოდელს და არის უაღრესად შემოქმედებითი

 

 

 

 

შემაჯამებელი სამუშაოს შეფასების სქემა

ფასდება შედეგი  აქტივობები

1–4

დაბალი

5-6

საშუალო

7-8

საშ–ზე მაღალი

9-10

მაღალი

მასალის სწორად განალიზება და გააზრება

არ ააქვ სწინა მასალა სათანადოთ შესწავლილი და უჭირს დავალების შესრულება

ნაწილობრივ აქვს წინა მასალები შესწავლილი დავალებას ასრულებს არა სათანადოდ

კარგად იაზრებს და იყენებს შესწავლილ მასალას

ბრწყინვალედ ასრულებს ასრულებს მოცემულ დავალებას ცოდნის საფუძველზე

დასაბუთებული მსჯელობის ფონზე შესრულებული სამუშაო

ვერ ავლენს სათანადო ცოდნის გამოყენებას ნამუშევრის შქმნისას

ნაწილობრივ ახერხებს სათანადო ცოდნის საფუძველზე დავალების შესრულებას

კარგად ასრულებს დაკისრებულ მოვალეობას

მყარი ცოდნის საფუძველზე ასრულებს დავალებას

სამუშაოს სწორად გააზრება და შემოქმედებითობა

ვერ ახერხებს მობილიზებას და უჭირს სამუშაოს შესრულება

ნაწილობრივ ცდილობს მასალის გაანალიზებას და ასრულებს სამუშაოს

იყენებს შესაბამის ცოდნას და ასრულებს სამუშაოს 

მობილიზებულია  და სწორად დაზუსტად ასრულებს მასზე დაკისრებულ  მოვალეობას 

შესაბამისი ცოდნის გამოყენება განალიზება და შემოქმედებითი აზროვნება

ვერ ახერხებს სწორად გაანალიზებას

იყენებს ნაწილობრივ ცოდნის საფუძვლებს 

კარგად  ახერხებს სამუშაოს

მასალას  აღიქვამს ზუსტად და იყენებს მას სამუშაოს შესრულებაში

 

 

შეფასება მუსიკაში

შეფასების ორი ძირითადი ტიპი

 

შეფასების მიზნიდან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია, რომ მოსწავლეთა შემოწმება დაუკავშირდეს არამხოლოდ სწავლების შედეგს, არამედ სწავლის პროცესსაც. ამის უზრუნველსაყოფად სკოლაში გამოიყენება ორი ტიპის შეფასება: განმსაზღვრელი და განმავითარებელი.

 

მუსიკაშითითოეული სემესტრის მანძილზე მოსწავლეები  ფასდებიან სამი კომპონენტის მიხედვით:

 

 1. 1.საშინაო დავალება
 2. 2.საკლასო  დავალება
 3. 3.შემაჯამებელი დავალება

სამივე კომპონენტს ერთნაირი წონა აქვს.

 

საშინაო და საკლასო დავალებათა კომპონენტები

ფასდება შემდეგი ცოდნა დაუნარები:

 • მუსიკალური ხელოვნების ნასწავლი ნიმუშების ცოდნა;
 • მუსიკის ისტორიისა და თეორიის ზოგადი საკითხების ცოდნა;
 • მუსიკალური დამწერლობის ცოდნა;

 

 • მუსიკალური ტერმინოლოგიის ცოდნა;
 • მუსიკალურ-კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა.
 • შემოქმედებითობა;
 • იმპროვიზაციულობა;
 • მუსიკის მოსმენის ჩვევა;
 • მუსიკალური სმენა;
 • მუსიკალური მეხსიერება;
 • რიტმის გრძნობა;
 • წარდგენის (პრეზენტაციის) უნარი;
 • სოციალური უნარები;
 • საკუთარი აზრის დასაბუთების უნარი;
 • ტოლერანტობა.

 

ცოდნა და უნარ-ჩვევები ფასდება შემდეგი აქტივობებით:

 

საშინაო დავალებები

 

 • მასალის მოძიება;
 • რეფერატის მომზადება;
 • რეცენზიის დაწერა;
 • ტექსტის (ლიტერატურული და სანოტო) დასწავლა;
 • დავალების შესრულება მუსიკალურ-კომპიუტერულიპროგრამის გამოყენებით და ა. შ.

 

საკლასო დავალებები

 

 • შემოქმედებით საქმიანობაში მონაწილეობა: სიმღერა, იმპროვიზაცია, მუსიკალურ-დრამატულ კომპოზიციები, მუსიკალურ-კომპიუტერული პროგრამების შექმნა;
 • კონცერტის, წარმოდგენის რეპეტიციებში მონაწილეობა;
 • პროექტის მომზადება;
 • მუსიკის მოსმენა და ამასთან დაკავშირებული დავალებების შესრულება;
 • საკუთარი და სხვისი შესრულების / შემოქმედების  განხილვაში მონაწილეობა;
 • მუსიკალური ნაწარმოების კონტექსტის განხილვა;
 • სხვადასხვა აქტივობის დაგეგმვა და მომზადება;
 • საკუთარი ნაშრომის, შემოქმედებითი საქმიანობის წარდგენა;
 • სხვადასხვა დავალების  შესრულებისას მუსიკალური დამწერლობის გამოყენება და ა. შ.

 

 

 

შემაჯამებელი დავალებების კომპონენტი

შემაჯამებელი დავალების კომპონენტი უკავშირდება სწავლა-სწავლების  შედეგს. ამ კომპონენტში უნდა შემოწმდეს ერთი სასწავლო მონაკვეთის (თემა, თავი, პარაგრაფი, საკითხი) შესწავლა-დამუშავების შედეგად მიღწეული შედეგები. კონკრეტული სასწავლო ერთეულის დასრულებისას მოსწავლემ უნდა შეძლოს მუსიკის სტანდარტით განსაზღვრული ცოდნისა და უნარების წარმოჩენა. შესაბამისად, შემაჯამებელი დავალებები უნდა ამოწმებდეს მუსიკისსტანდარტებით განსაზღვრულ  შედეგებს.

 

შემაჯამებელ დავალებათა  ტიპები:

 

     სტანდარტის მოთხოვნათა დასაფარად, რეკომენდებულია შემაჯამებელ დავალებათა მრავალფეროვანი ფორმების გამოყენება. მუსიკის შემაჯამებელ დავალებათა ტიპები შეიძლება იყოს:

 • კონცერტი/ წარმოდგენა;
 • ვიქტორინა;
 • მოხსენება-რეფერატი;
 • ლექცია-კონცერტი;
 • პრეზენტაცია;
 • ტესტირება;
 • გამოცდა;
 • პროექტი.

 

მოსწავლის მიერ შესრულებული პროექტის სავარაუდო თემები:

თემატური წარმოდგენის/კონცერტის გამართვა; ტელეგადაცემის, რადიოგადაცემის, სპექტაკლის მომზადება; გაზეთის, ჟურნალის, სანოტო ალბომის მომზადება; კლიპის გადაღება სიმღერის, მუსიკალური ნაწარმოების ან სხვა თემაზე; სკოლაში ცნობილი კომპოზიტორის, მომღერლის, რეჟისორის მიწვევა, შეხვედრის ორგანიზება და წარმართვა და ა. შ.

 

    მოთხოვნები, რომლებსაც უნდა აკმაყოფილებდეს შემაჯამებელი დავალებები

 • დავალების თითოეულ ტიპს უნდა ახლდეს თავისი შეფასების ზოგადი რუბრიკა;
 • ზოგადი რუბრიკა უნდა დაზუსტდეს კონკრეტული დავალების პირობისა და განვლილი მასალის გათვალისწინებით;
 • 10 ქულა უნდა გადანაწილდეს რუბრიკაში შემავალ კრიტერიუმებზე;
 • მითითებული უნდა იყოს სტანდარტის ის შედეგები, რომელთა შემოწმებასაც ემსახურება შემაჯაბელი დავალება.

 

კრიტერიუმები

 1. 1.მასალის ფლობა;
 2. 2.კომუნიკაცია;
 3. 3.საორგანიზაციო საკითხები;
 4. 4.შემოქმედებითობა.

 

 1. 1.მასალის ფლობა (ცოდნა და  უნარები) 0-3
 • მოთხოვნის ადეკვატური მუსიკალური ნაწარმოების შერჩევა;
 • ძირითადი თემატური მასალის (მთავარი და დამხმარე თემები) ამსახველი  მუსიკალური ფრაგმენტების შერჩევა;
 • მრავალფეროვანი ინფორმაციის წარდგენისას ნაწარმოებთან დაკავშირებული სხვადასხვა საკითხის წარმოდგენა;
 • კითხვებზე ამომწურავი პასუხის გაცემა.

 

 1. 2.კომუნიკაცია 0-3
 • მუსიკალური ნაწარმოების მიმართ საკუთარი დამოკიდებულების წარმოჩენა;
 • მასალის აუდიტორიისთვის მისაწვდომი სახით წარდგენა და დაინტერესება;
 • ინფორმაციის ნათლად, გასაგებად გადმოცემა;

 

 • კითხვებზე პასუხის გაცემისას დაზუსტება.

 

 1. 3.საორგანიზაციო საკითხები 0-1
 • ტექნიკური საკითხების მოგვარება.

 

 1. 4.შემოქმედებითობა
 • ნაწარმოებთან დაკავშირებული ინფორმაციიდან გადარჩევა და თანაკლასელებისთვის გაცნობა;
 • გამოსვლისას მასალის  (აუდიო, ვიზუალური, ვერბალური) მონაცვლეობის  დაგეგმვა;

ნაწარმოების მიმართ საკუთარი დამოკიდებულების გამოხატვა.

 

დისციპლინა

 

სკოლა უვითარებს მოსწავლეებს საკუთარი მოვალეობის გააზრებასა და საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის უნარ-ჩვევებს. მასწავლებლების მაგალითი გადამწყვეტია სკოლაში მშვიდი და საქმიანი გარემოს შესაქმნელად. სკოლაში ნრმალური ატმოსფეროს დასანერგად ასევე გადამწყვეტია მოსწავლეებისთვის იმის ჩანერგვაც, რომ სკოლა მათ ეკუთვნით. მხოლოდ ამის დაჯერებით შეიძლება მოსწავლეებმა უარი თქვან სასკოლო სკოლის ინვენტარისა თუ შენობის განზრახ დაზიანებაზე. სკოლაში უხეში კონფლიქტების წამოწყებაზე და სხვა.სკოლაში დისციპლინის მხრივ მნიშვნელოვან სახელმძღვანელოს წარმოადგენს სკოლის შინაგანაწესი და მოსწავლეთა ქცევის კოდექსი, რომელთა დაცვა ყველასათვის სავალდებულოა.ემოციური და ქცევითი პრობლემების მქონე მოსწავლეები თავიანთ დამრიგებლებსა და მშობლებთან ერთად აქტიურად თანამშრომლობენ სკოლის ფსიქოლოგთან.მოსწავლეების დასწრების უზრუნველყოფა სკოლის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საზრუნავია.

 

დასწრების აღრიცხვა

 

მოსწავლეების დასწრების რეგულარული აღრიცხვა, მისი ანალიზი და პრობლემებზე რეაგირება სკოლის დირექტორის მოადგილის, საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერის პასუხისმგებლობაა. ყველა კლასს (ან განაყოფს) აქვს მოსწავლეთა გაკვთილზე დასწრების აღრიცხვის ჯურნალი საგნების მიხედვით, სადაც ხდება თითოეყლი კლასის მოსწავლის გაკვეთილზე დასწრების არიცხვა. ეს ჟურნალი ინახება სკოლის ადმინისტრაციაში მესამე პირთაგან დაცულ ადგილას და მის დაცვას უზრუნველყოფს დირექტორის მიერ გამოყოფილი დირექციის ერთ-ერთი მოადგილე, საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი.მასწავლებლოის მიერ მოსწავლეთა გაკვეთილზე დასწრების ყოველდღიური აღრიცხვის წარმოებაზე პასუხისმგებელია დამრიგებელი.

 

დამრიგებელი ვალდებულია მოსწავლეთა გაკვეთილზე დასწრების თაობაზე შეგროვებული ინფორმაცია, სკოლის დირექტორის მიერ შესაბამისი ანალიზისა და პრობლემებზე რეაგირების უზრუნველყოფის მიზნით, ყოველკვიეულად ასახოს საკუთარი სადამრიგებლო კლასის  მოსწავლეთა გაკვეთილზე დასწრების აღრიცხვის ფურცელზე, რომელიც ასევე ინახება სკოლის ადმინისტრაციაში, მესამე პირთაგან დაცულ ადგილას. დამრიგებელთა მიერ მოსწავლეთა გაკვეთილზე დასწრების აღრიცხვას მონიტორინგს გაუწევს დირექტორის მოადგილე, საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი.

 

 

 

1.12 საერთო კულტურის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა

 

იმისათვის, რომ მოსწავლეებს ჰქონდეთ საშუალება, უკეთ გაიცნონ საკუთარი თანატოლები, რომლებიც სხვა ჯგუფებში სწავლობენ, სკოლა ხელს შეუწყობს სპორტულ სახელოვნებო ან საკლუბო აქტივობებს, რომლებშიც სხვადასხვა განაყოფების მოსწავლეები იქნებიან გაერთიანებულნი.

 

 

 

1.13 მოსწავლეების აკადემიური მიღწევების აღრიცხვა

 

ზოგადი განათლების სხვადასხვა საფეხურების დასრულების დამადასტურებელი დოკუმენტების ტიპები და მათი გაცემის წესი განისაზღვრება კანონმდებლობით.

 

საერთო წლიური ან საერთო საფეხურის ნიშანი 9,10 გულისხმობს წლის ან საფეხურის წარჩინებით დამთავრებას.მოსწავლე, რომელიც წარჩინებით დაასრულებს საბაზო საფეხურს და საშუალო საფეხურის თითოეულ კლასს (X, XI და XII), დაჯილდოვდება ”მადლობის ბარათით”, რომელიც გადაეცემა პირადად მის მშობელს ან გაიგზავნება მშობლის (დედის/მამის) სამსახურში.

 

1.მოსწავლე, რომლის საშუალო საფეხურის საერთო ნიშანია 10 დამრგვალების გარეშე და წარმატებით ჩააბარებს სკოლის გამოსაშვებ გამოცდას, იღებს სრული ზოგადი განათლების ოქროს მედალოსნის ატესტატს.

 

2.მოსწავლე რომლის საშუალო საფეხურის საერთო ნიშანი  მეათედამდე დამრგვალების შედეგად არის 9,8 და 9,9 და წარმატებით ჩააბარებს სკოლის გამოსაშვებ გამოცდას, იღებს სრული ზოგადი განათლების ვერცხლისმედალოსნის ატესტატს.

 

3.პირზე რომელმაც ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის კლასი/კლასების, ან საშუალო საფეხური ცალკეულ კლასში შემავალი საგნია/ საგნების ზოგადსაგანმანათებლო პროგრამა/პროგრამები  წარჩინებით დაძლია ექსტერნის ფორმით, ოქროსა და ვერცხლის მედალოსნის ატესტატი არ გაიცემა.

 

 

 

 

 

წლის საუკეთესო მოსწავლის სტატუსი

 

სტატუსს მიიღებს საშუალო საფეხურის ის მოსწავლე, რომელსაც გამოავლენს საგანგებოდ არჩეული კომისია წინასწარ შემუშავებული კრიტერიუმების საფუძველზე. წლის საუკეთესო მოსწავლეს გადაეცემა სტატუსის მიმნიჭებელი დიპლომი და საჩუქარი.

 

 

სასწავლო მასალა

 

სკოლა- პედაგოგიური საბჭო განიხილავს და იღებს-ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრის მიერ გრიფმინიჭებულ და კათედრების მიერ შერჩეულ სახელმძღვანელოთა ნუსხას, რომლებსაც სკოლა გამოიყენებს სასწავლო პროცესში.

 

 

სახელმძღვანელოების შერჩევა ხდება საგნობრივი კათედრების სხდომებზე. თითოეულ კლასში უნდა იყოს შერჩეული მაქსიმუმ ერთი სახელმძღვანელო მინიმუმ 6 წლით. 6-წლიანი ვადის ხანგრძლივობასთან დაკავშირებით გამონაკლისი დაიშვება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც ახალი სასწავლო გეგმის დანერგვასთან ერთად სახელმძღვანელოებიც იცვლება,  ან სახელმძღვანელოს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით ჩამოერთმევა სახელმძღვანელოს გრიფი. ამ შემთხვევაში სკოლა, დადგენილი წესის შესაბამისად, თავიდან შეარჩევს შესაბამისი კლასის სახელმძღვანელოს.

 

სახელმძღვანელოს არჩევა და გამოყენება თითოეული საგნისთვის უნდა მოხდეს შემდეგი წესების დაცვით:

 

-თითოეული კლასის ყველა განაყოფში უნდა ისწავლებოდეს ერთი და იმავე სახელმძღვანელოთი; (დასაშვებია უცხო ენაში და მათემტიკაში სხვა დამატებითი სახელმძღვანელოების გამოყენება).

 

-თითოეული სახელმძღვანელო გამოყენებაში უნდა იყოს მინიმუმ 6 წლით, გარდა ამ გეგმით დადგენილი გამონაკლისებისა;

 

-სახელმძღვანელოების არჩევა უნდა მოხდეს კათედრის მიერ. შერჩეულ სახელმძღვანელოთა ნუსხას ამტკიცებ სპედაგოგიურისაბჭო.

 

-სახელმძღვანელოების არჩევა უნდა მოხდეს სასწავლო წლის დაწყებამდე მინიმუმ ორი კვირით ადრე;

 

-მასწავლებელს უფლება აქვს სწავლებისას გამოიყენოს სსიპ-ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრის მიერ გრიფმინიჭებული სახელმძღვანელოების სიაში არსებული წიგნები ან სხვა სასწავლომასალები, თუ ის თვლის, რომ ეს გამოადგება მოსწავლეს ეროვნულ სასწავლო გეგმაში ასახული მიზნების მიღწევაში, მაგრამ ამ წიგნების გამოყენების უფლება აქვს მხოლოდ დამხმარე, დამატებითი მასალის სახით. მასწავლებელი/სკოლა ვერ დაავალდებულებს მოსწავლეს, შეიძინოს არაგრიფირებული წიგნები და სხვა სასწავლო მასალა;

 

-არჩეული სახელმძღვანელოების სია გამოიკვრება მშობლებისთვის თვალსაჩინო ადგილას სასწავლო წლის დაწყებამდე არაუგვიანეს 10 დღისა;

 

-სახელმძღვანელოს შერჩევისას პედაგოგიურმა საბჭომ უნდა გაითვალისწინოს ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრის მიერ დადგენილი და გამოქვეყნებული სახელმძღვანელოების შეფასება, რომელიც ხელმისაწვდომია ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების  ცენტრის მიერ გრიფმინიჭებული სახელმძღვანელოების სპეციალური კატალოგის მეშვეობით. სახელმძღვანელო სარჩევისას მასწავლებლებს შეუძლიათ იხელმძღვანელონ ასევე ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრის მიერ მითითებულ ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებული სახელმძღვანელო სნიმუშებითა და გამომცემლობების მიერ რესურსცენტრებში განთავსებული სახელმძღვანელოს ეგზემპლარით.

 

სახელმძღვანელოებით სარგებლობისას მასწავლებლებმა უნდა იცოდნენ. რომ სახელმძღვანელო არის ერთ-ერთი საშუალება, და არა ერთადერთი, რომელიც  ემსახურება ეროვნული სასწავლო გეგმის საგნობრივ პროგრამებში მოცემული შედეგების მიღწევას. ასევე უნდა გვახსოვდეს, რომ სახელმძღვანელო არარის თავისთავად პროგრამა-შესაბამისად, მასწავლებელი არ უნდა იყოს სახელმძღვანელოში მოცემული “მასალის გავლაზე” ორიენტირებული, არამედ აქცენტი გააკეთოს სახელმძღვანელოებში მოცემული ტექსტების, სავარჯიშოებისა თუ ილუსტრაციების გამოყენებაზე საგნობრივი სტანდარტების შედეგების მისაღწევად. მასწავლებელმა უნდა მოარგოს სახელმძღვანელოს მოსწავლეების საჭიროებები და არაპირიქით, როდესაც მასწავლებელი ცდილობს მოერგოს სახელმძღვანელოს. მასწავლებელს შეუძლია სწავლების პროცესს მიუდგეს შემოქმედებითად, არ გამოიყენოს რომელიმე ტექსტი ან აქტივობა, შეცვალოს დროის ხანგრძლივობა, რომელიც რომელიმე კონკრეტულ თემას ეთმობა   გადაანაცვლოს პარაგრაფების თანმიმდევრობა, დაამატოს საკუთარი აქტივობები და სხვ.

 

ინკლუზიური განათლება

 

ინკლუზიური განათლება გულისხმობს ყველა ტიპის სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მოსწავლეების მაქსიმალურად ჩართვას სასწავლო პროცესში., მიუხედავად მისი შესაძლებლობების აან სირთულეები სასწავლის პროცესში.

 

ინკლუზიური განათლების მიზანია, ყველა ბავშვს მიეცეს თანაბარი შესაძლებლობა თანატოლებთან  ერთად სწავლისა და ხარისხიანი განათლების მიღებისა საცხოვრებელ ადგილთან ახლოს.

 

ინკლუზიური განათლება მოითხოვს მთლიანად სკოლის დაუღალავ შრომასიმისთვის, რომ გააძლიეროს და განავითაროს  სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლის შესაძლებლობები,  გაუმჯობესოს მისი აკადემიური და სოციალური უნარ-ჩვევები, მოამზადოს მოსწავლე დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის და აქტიურად შეუწყოს ხელი მოსწავლის საზოგადოების სურლფასოვან წევრად ჩამოყალიბებას.

 

ინკლუზიური განათლების მიდგომის თანახმად, სპეციალური საგნმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვის ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლასა და მის სასწავლო პროცესში ჩართვა უმთავრესი პრიორიტეტია.

 

სპეციალური საგანამანათლებლო საჭიროებების მქონე მოწავლის აკადემიური მხარე ითვალისწინებს ჩვენს სკოლაში არსებულ გამოცდილებას. სკოლას აქვს შემუშავებული სასკოლო მიზნები, რაც გულისხმობს, რომ უნდა განისაზრვროს მოსწავლის მოსალოდნელი აკადემიური წინსვლა, სწავლებისათვის შესაბამისი აუცილებელი პირობები, გათვალისწინებული უნდა იყოს მოსწავლის ჯამრთელობის მდგომრეობის გავლენა აკადემიურ მოსწრებაზე.

 

სკოლაში აქტიურად მოქმედებს ეროვნულ სასწავლო გეგმაზე დაყრდნობით დახვეწილი ინკლუზიური განათლება, რომელიც გულისხმობს განათლებისადმი იმგვარ მიდგომას, როცა განათლების სიტემა უზრუნველყოფს სსსმ მოსწავლის ჩართვას ზოგასაგანმანათლებლო პროცესში სხვა მოსწავლეებთან ერთად.სკოლაში სწავლობენ სსსმ მოსწავლეები, რომლებიც ხასიათდებიან:

 

 1. გონებრივი დარღვევით:
 2. მხედველობისა და სმენის დარღვევით:
 3. მეტყველების, ქცევისა და ემოციური განვითარების დარღვევებით:

 

 

 

სსსმ მოსწავლეებისათვის ვხელმძგვანელობთ ეროვნული სასაწავლო გეგმით, რომელშიც მოცემულია ყველა მნიშვნელოვანი სასწავლო ასპექტი და გვაქვს მოდიფიცირებული ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა თითოეული მოსწავლისთვის. ეს გეგმა ითვალისწინებს ყველა საგანმანათლებლო საჭიროებას.

 

სკოლაში აქტიურად მუშაობს ფსიქოლოგიური სამსახური, რომელიც თანამშრომლობს მოსწავლეების მკურნალ ექიმთან და ფსიქოლოგთან, აგრეთვე სამინისტროს მულტიდისციპლინალურ გუნდთან.

 

სასაწავლო წლის განმავლობაში ხდება მოდიფიცირებული სასწავლო გეგმის შესრულების მონიტორინგი და საჭიროების შემთხვევაში ამ გეგმის დაზუსტება.

 

 

სადამრიგებლო პროგრამა

 

საქართველოში მიმდინარე საგანმანათლებლო რეფორმის ფონზე სკოლებში სასწავლო პროცესის უკეთ ორგანიზებისა და წარმართვის მიზნით ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებად ჩამოყალიბდა სადამრიგებლო პროგრამა, გამოიკვეთა კლასის დამრიგებლის როლი და მნიშვნელობა მოზარდის სრულყოფილ მოქალაქედ ჩამოყალიბებისა და მისი მიზანმიმართული აღზრდის პროცესში.

 

სკოლის სადამრიგებლო პროგმა ეფუძნება საქართველოს კანონში ”ზოგადი განათლების შესახებ” და ეროვნულ სასწავლო გეგმაში მოცემულ მიზნებსა და ამოცანებს. მასში ჩამოყალიბებული ზოგადი პრინციპები ხელს უწყობს მოზარდში დემოკრატიულ ღირებულებებზე დამყარებულ სამოქალაქო ცნობიერების ჩამოყალიბებას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დაფუძნებას, ისეთი უნარ-ჩვევების განვითარებას, რომელიც ქმნის წინაპირობას სწორად გაიზიაროს და განივითაროს საკუთარი შესაძლებლობები.

 

 

 

დამრიგებლის მუშაობის მიზანი

 

დამრიგებელი მოსწავლის მრჩევლად მოიაზრება. მისი მუშაობა უნდა ემყარებოდეს ზოგადი განათლების ერონულ მიზნებს და ხელს უწყობდეს მოსწავლეებში. გონებრირივი და ფიზიკური უნარების განვითარება, მათ ჩაბმას სხვადასხვა კლუბსა თუ წრეში; ასევე, უნდა უწყობდეს ხელს მოსწავლეებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, უნდა უვითარებდეს ლიბერალურ და დემოკრატიულ ღირებულებებზედამყარებულ სამოქალაქო ცნობიერებას და ეხმარებოდეს მათ ოჯახის,საზოგადოებასა და სახელმწიფოს წინაშე საკუთარი უფლება–მოვალეობების გაცნობიერებაში.

 

დამრიგებლის მოვალეობები

 

ყველა კლასს თავისი დამრიგებელი უნდა ჰყავდეს.

 

დამრიგებელს ევალება:სადამრიგებლო პორტფოლიოს წარმოება;

 

 • სადამრიგებლო საათის ჩატარება დაწყებით კლასში ყოველ პარასკებს,საბაზო და საშუალო საფეხურზე საჭიროებისამებრ და სისტემატურად მესამე პარასკევს.
 • მოსწავლის დახმარება აკადემიური თუ სხვა პრობლემის გადაჭრაში;
 • მოსწავლეს, მშობლებსა და მასწავლებლებს შორის შუამავლობა პრობლემების წარმოქმნის შემთხვევაში;
 • მშობლისთვის შვილის ყოფაქცევისა დააკადემიური მოსწრების გაცნობა თვეში მინიმუმ ერთხელ; საკუთარი სადამრიგებლო კლასის მოსწავლეების დასწრების აღრიცხვის ყოველდღიური შემოწმება;
 • სასწავლო წლის დასაწყისშივე მოსწავლისა დამისი მშობლების ინფორმირება მოსწავლის მიერ გაკვეთილების გაცდენის შემთხვევაში მოსალოდნელი სავარაუდო შედეგების შესახებ;
 • სადამრიგებლო კლასის მოსწავლის სხვა სკოლაში გადსვლის შემთხვევაში, მისი მიმღები სკოლისათვის მოსწავლის აკადემიური მოსწრებისა და გაკვეთილებზე დასწრების შესახებ ინფორმაციის მიწოდების უზრუნველყოფა;
 • ამ გეგმით გათვალისწინებული სახვა ვალდებულებების შესრულება.
 • მოსწავლეთა სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოება სასწავლო პროცესის დროს დამრიგებელი მშობლებს შვილის აკადემიური მოსწრების და ყოფაქცევის საკითხებს ინდივიდუალური შეხვედრების დროს უნდა აცნობდეს. დაუშვებელია ერთი მოსწავლის ყოფაქცევის და აკადემიური მოსწრების შებახებ სხვისი თანდასწრებით საუბარი.

 

თუ მოსწავლე სკოლას აცდენს, დამრიგებელი ვალდებულია, გაიგოს გაცდენის მიზეზი. დამრიგებელი პერიოდულად უნდა ეკითხებოდეს საგნის მასწავლებლებს სადამრიგებლო კლასის აკადემიური მოსწრების, პიროვნული პრობლემებისა თუ ზოგადი წარმატებების შესახებ.სასწავლო წლის დასრულებისას მან უნდა გააკეთოს სადამრიგებლო კლასის თითოეული მოსწავლის აკადემიური მოსწრების, გაკვეთილებზე დასწრების და ქცევის ანალიზი, რის საფუძველზეც დაწერს თითოეული მოსწავლის მოკლე დახასიათებას, სადაც აღწერს:
ა)მოსწავლის ძლიერ მხარეებს ,მის წარმატებებს როგორც აკადემიური, ისე სოციალური ურთიერთობების თვალსაზრისით, მონაწილეობას წრეებში, სპორტულ შეჯიბრებებსა თუ სხვა სახის ღონისძიებებში.

 

ბ)მოსწავლის აკადემიური, ფიზიკური, ემოციური და სოციალური განვითარებისათვის მნიშვნელოვან საკითხებს,რომელთა გათვალისწინებაც სასარგებლო იქნებოდა მოსწავლისათვის.იმ შემთხვევაში, თუ მოსწავლის საშვალო წლიური ნიშანი საგანში 5.0_ზე დაბალია, დამრიგებელი ვალდებულია, გააფრთხილოს მშობელი და მოსწავლე იმის შესახებ, რომ აუცილებელია მნიშვნელოვანი პროგრესი მომდევნო  კლასში  გადასვლისთვის.

 

 

 

დამრიგებელი ვალდებულია შეხვდეს დაინტერესებულ მშობელს და მიაწოდოს ინფორმაცია მისი შვილის აკადემიური მოსწრების, ქცევის და გაცდენის შეცახებ.დამრიგებელუ არის მედიატორი სკოლისა და მოსწავლის მშობელს  შორის, მან უნდა უზრუნველყოს მშობელთა ჩართულობა სკოლის ყოველდღიურ ცხოვრებაში.

 

დამრიგებელი მოიაზრება მოსწავლის მრჩეველად, რომელიც ეხმარება მას სკოლაში უკეთ მოღვაწეობაში, ხელს უწყობს მას საკუთარი მიდრეკილებების მიხედვით კლუბებსა ან წრეებში გაერრთიანებაში, ეხმარება მომავალი პროფესიის არჩევაში, კონფლიქტების მშვიდობიანდ მოგვარებაში და სხვ. ძირითადად დამრიგებელი აწესრიგებს სასწავლო ნაწილთან ერთად თავისი სადამრიგებლო კლასის მოსწავლეების დოკუმენტაციას.

 

   დამრიგებელი პასუხისმგებელია თავისი სადამრიგებლო კლასის ყოველდღიური დასწრების აღრიცხვის შემოწმებაზე.

 

სადამრიგებლო პროგრამაზე მუშაობისას სკოლა რეკომენდაციას აძლევს დამრიგებელს  მუშაობა წარმართოს შემდეგი მიმართულებით:

 

 1. 1.სამოქალაქო აღზრდა             3. ფიზიკური აღზრდა 
 2. 2.ესთეტიკური აღზრდა           4. მშობელთა ჩართულობა

 

ამ მიმართულებებით დამრიგებელმა შეიძლება გამოიყენოს შემდეგი აქტივობები:1. სასწავლო შემოქმედებითი აქტივობები 2. მხატვრული 3. შიდა სასკოლო კონკურსენის შეხვედრების და გამოფენების ორგანიზება. 4. შემეცნებითი-ინტელექტუალური ღონისძიებები. 5. სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობა.სააღმზრდელო პროცესის მონიტორინგი ხორციელდება შემდეგი სახის დოკუმენტაციის ანალიზი:ა)კლასის დამრიგებელთა პროგრამა.ბ)კლასის დამრიგებელთა სემესტრული და წლიური ანგარიში;გ)მოსწავლეთა დასწრების და დისციპლინის მდგომარეობ

 

 

 

სადამრიგებლო პროგრამის ძირითადი მიმართულებები

 

მუშაობა მშობლებთან

მუშაობა მოსწავლეებთან

შეხვედრა მშობლებთან

ინდივიდუალური

კოლექტიური

ინდივიდუალური

კოლექტიური

 • შეფასებები.
 • კომენტარები.

აღმზრდელობითი

 • აკადემიური მოსწრება.
 • ყოფაქცევა

 

ზოგადი საკითხები

 

 • სამოქალაქო განათლება.
 • ფიზიკური აღზრდა.
 • ესთეტიური აღზრდა.

 

 

 

სასკოლო სასწავლო გეგმის განხორციელების მექანიზმები

 

ძირითადი საორგანიზაციო ღონისძიებები

 

სამუშაოს შინაარსი

პასუხისმგებელი შემსრულებლები

შესრულების ვადა

შესრულების შედეგი

 

1

2

3

4

1

მოსწავლეთა კონტინგენტის დაზუსტება

კლასის დამრიგებელი

სექტემბერი

 

2

კლასების დაკომპლექტება

ო. პესჩანენკო

სექტემბერი

 

3

სკოლის თანამშრომლებზე მოვალეობის გადანაწილება

 

ო. პესჩანენკო

 

სექტემბერი

 

4

კლასის დამრიგებლების, გდჯ აღმზრდელების, კაბინეტების გამგეების დანიშვნა

 

ო. პესჩანენკო

 

სექტემბერი

 

5

კათედრების თავმჯდომარეების დამტკიცება

ო. პესჩანენკო

სექტემბერი

 

6

სპორტული სექციების და წრეების ხელმძღვანელების დამტკიცება

 

კ. კურპელი

 

სექტემბერი

 

7

სკოლის მშობელთა კომიტეტის არჩევნები

ო. პესჩანენკო კლასის დამრიგებლები

სექტემბერი

 

8

სკოლის წესდების თანახმად სოკლაში სამუშაო რეჟიმის ჩამოყალიბება

ო. პესჩანენკო  კ. კურპელი

სექტემბერი

 

9

გაკვეთილების ცხრილის შედგენა

კ. კურპელი

ა. ბაგდასარიანი

სექტემბერი

 

10

მასწავლებლების მორიგეობის გრაფიკის შედგენა

კ. კურპელი

 

სექტემბერი

 

11

საკლასო ჟურნალების მიღება და გადანაწილება

კ. კურპელი

სექტემბერი

 

12

შემაჯამებელი სამუშაობის გრაფიკის შედგენა

კ. კურპელი

სექტემბერი

 

13

დამატებითი აღმზრდელობითი, საგანმანათლებლო  და მომსახურეობის ცხრილების შედგენა

 

კ. კურპელი

 

ოქტომბერი

 

 

 

 

III. კადრებთან მუშაობის ორგანიზება

 

1

2

3

4

5

1

საგნობრივი კათედრების მუშაობისთვის მიმართულების განსაზღვრა

გ. მაისურაძე

წლის განმავლობაში

 

2

მეთოდსაბჭოების მუშაობის მიმართულების განსაზღვრა

გ. მაისურაძე

წლის განმავლობაში

 

3

საქართველოს განათლების სამინისტროს  ნორმატიული აქტების შესწავლა და მასწავლებლებისთვის გაცნობა

ო. პესჩანენკო

კ. კურპელი 

გ. მაისურაძე

წლის განმავლობაში

 

4

მასწავლებლების თვით განათლებასა და პროფესიონალიზმის ამაღლებაზე მუშაობა

გ. მაისურაძე

წლის განმავლობაში

 

5

თემატური პედაგოგიური საბჭოების მომზადება და ჩატარება

გ. მაისურაძე

ნოემბერი

დეკემბერი

 

6

გაკვეთილებზე პედაგოგების ურთიერთდასწრების უზრუნველყოფა

კათედრის თავმჯდომარე

წლის განმავლობაში

 

7

ახალგაზრდა სპეციალისტების დახმარება

კათედრის თავმჯდომარე,

ადმინისტრაცია

წლის განმავლობაში

 

 

IV. საგანმანათლებლო პროცესის  ხელმძღვანელობა

 

1

2

3

4

5

1

მოსწავლეების უზრუნველყოფა  სახელმძღვანელოებით (შეძლებისამებრ)

ბიბლიოთეკარი, კლასის დამრიგებელი

სექტემბერი

 

2

ახლადმოსულ მოსწავლეებთან გასაუბრება და მათთვის სკოლის შინაგანაწესის გაცნობა

კლასის დამრიგებელი

მოსვლისთანავე

 

3

სკოლის ბიბლიოთეკის მუშაობაში მოსწავლეების ჩართვა

კლასის დამრიგებელი, ბიბლიოთეკარი, საგნის მასწავლებელი

წლის განმავლობაში

 

4

 თემატური დეკადების, სასწავლო-შემოქმედებითი, ტემატური ღონისძიებების ჩატარების ორგანიზება

კათედრის თავმჯდომარე

დგ პედაგოგი

წლის განმავლობაში

 

5

საგნობრივი ოლიმპიადისთვის  მოსწავლეების მომზადება.

Руководители МО        კ. კურპელი

გ. მაისურაძე

კათედრის თავმჯდომარე

ნოემბერი

თებერვალი

მარტი

 

6

მოსწავლეების სასწავლო-შემოქმედებითი კონფერენციის ჩატარება

კ. კურპელი

გ. მაისურაძე

კათედრის თავმჯდომარე

მარტი

მაისი

 

7

მოსწავლეების ესთეტიკური და ეთიკური აღზრდის საკითხებზე ლექციათა ჩატარება

კლასის დამრიგებელი

პედაგოგ-ორგანიზატორი

В течение года

წლის განმავლობაში

 

8

კლასის დამრიგებლების მუშაობის კოორდინაცია და სამუშაო გეგმების დამტკიცება

გ. მაისურაძე

სექტემბერი

 

9

ტრადიციული სასკოლო ღონისძიებების ჩატარება

ე. ნუკრაძე,

დგ პედაგოგი

 

წლის განმავლობაში

 

 

 

 V. პედაგოგიური კონტროლი საგანმანათლებლო პროცესზე

 

1

2

3

4

5

1

წლიურ - თემატურ დაგეგმვასან დაკავშირებით მასწავლებლებთან გასაუბრება

კ. კურპელი

გ. მაისურაძე

 

სექტემბერი

 

2

მოსწავლეების  საკონტროლი და სამუშაო რვეულების შემოწმება

კათედრის თავმჯდომარე

წლის განმავლობაში

 

3

მოსწავლეების დღიურების შემოწმება

კლასის დამრიგებელი

წლის განმავლობაში

 

4

შაკლასო ჟურნალების შემოწმება

დირექტორის მოადგილე

წლის განმავლობაში

 

5

საგნობრივი კათედრების მუშაობის შემოწმება

გ. მაისურაძე

წლის განმავლობაში

 

6

საგნების შესწავლის მდგომარეობის შემოწმება

კ. კურპელი

 გ. მაისურაძე

წლის განმავლობაში

 

7

საკლასო-შემაჯამებელი კონტროლი

კ. კურპელი

გ. მაისურაძე

წლის განმავლობაში

 

8

შრომის პირობებისა და უსაფრთხოების ტექნიკის მდგომარეობის შემოწმება

ა. პეტროსიანი

წლის განმავლობაში

 

 

 

VI. Работа с родителями მშობლებთან მუშაობა

 

1

2

3

4

5

1

Проведение общешкольного родительского собрания საერთო სკოლის მშობელთა კრების ჩატარება

Песчаненко О.К. ო. პესჩანენკო 

Сентябрь

სექტემბერი

Родительское собрание

2

Проведение классных родительских собраний მშობელთა კრებების ჩატარება კლასების მიხედვით

Кл.руководители კლასის დამრიგებელი

Минимум раз в

წელიწადში მინიმუმ სამჯერ

Родительское собрание

3

Проведение индивидуальных бесед с родителями учащихся მოსწავლეთა მშობლებთან ინდივიდუალური გასაუბრების ჩატარება

Гузиташвили И.К.

Кл.руководители კლასის დამრიგებელი,

ი. გუზიტაშვილი

В течение года

წლის განმავლობაში

 

 

VII. სკოლის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის და სამეურნეო საქმიანოსბის გაძლიერება

 

1

2

3

4

5

1

Mატერიალურ - ტექნიკური ბაზის მზადყოფნის შემოწმება

ო. პესჩანენკო,

ა. პეტროსიანი

ახალი სასწავლო წლის დასაწყებამდე

 

2

სკოლის სანიტარულ-ჰიგიენური რეჟიმის უზრუნველყოფა

ქ. თხელიძე

წლის განმავლობაში

 

3

სკოლის ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა

ა. პეტროსიანი

წლის განმავლობაში

 

4

სკოლის ქონების  დაცულობის  შემოწმება

ა. პეტროსიანი

წლის განმავლობაში

 

5

სკოლის რემონტის ჩატარება

ო. პესჩანენკო,

ა. პეტროსიანი 

საჭროებიდან გამომდენარე

 

 

 

ფსიქოლოგის წლიური გეგმა 2011/2012 ს/წ

 

მუშაობის დასახელენა

მუშაობის მიზანი

ჩატარების ვადა

1

მე-5 კლასში სწავლისთვის მოსწავლეების ფსიქოლოგიური მზადყოფნის დიაგნოსტიკა

მოცემული ასაკის ძირითადი ფსიქოლოგიური ახალ ასპექტთა ჩამოყალიბების გარკვევა,რომელიც საჭიროა წარმატებული სწავლისათვის (თვითრეგულაციის,თეორეული აზროვნებისა და სასწავლო-შემეცნებითი მოტივაციის გარკვევა)

სექტემბერი

2

დაწყებით კლასებში (მე-2-4 კლ.) შიშების არსებობის

დიაგნოსტიკა

ამაღლებული შფოთვის მქონე ბავშვების გამოვლენა (მეთოდები : ”შიშები სახლებში” და ”ხე” )

სექტემბერი

3

განმანვითარებელი და ფსიქოკორექ-

ციული მეცადინე-

ობები დაწყებით

კლასებში ( მე-2-4 კლ.)

1.ძირითადი ფსიქოლოგიური პროცესების (ყურადგების, მახსოვრობის, აზროვნების, აღქმის, წარმოდგენის) განვითარება.

2.ჯგუფური ერთობის განვითარება.

3.დიაგნისტიკის შედეგების საფუძველზე ფსიქოკორექციის ჩატარება, რომელიც ფსიქიკური თვითრეგულავიაზე არის მიმართული.

ოქტომბერი

4

მე-11-12 კლასელების დამახსოვრების ხერხების სწავლება

მოზარდების მახსოვრობის გაუმჯობესება, სასწავლო მასალის  ეფექტური დამახსოვრების უნარის ჩამოყალიბება.

 

ნოემბერი

5

კლასის კოლექტივის ფსიქოლოგიური კლიმატის დადგენა

1.ჯგუფური ერთობის ინდექსის დადგენა.

2.სკოლის ცხოვრებით დაკმაყოფილების ხარისხის და კლასში კონფლიქტულობის ხარისხის დადგენა.

 

ნოემბერი

6

ტესტირება მე-8 – 10 კლასებში ”ფსიქიკური მდგომარეობის თვითშეფასება”

შფოთვის დონის, აგრესიულობის, თვითშეფასების დადგენა.

დეკემბერი

7

კომუნიკაციის მეცადინეობა-ტრენინგი მე-6 კლასში.

1.თვითპრეზენტაციის და ურთიერთობის უნარის განვითარება.

2.კლასის კოლექტივის ერთობა.

იანვარი

8

კომუნიკაციის მეცადინეობა-ტრენინგი მე-7- 8 კლასში.

1.თვითპრეზენტაციის და ურთიერთობის უნარის განვითარება.

2.კლასის კოლექტივის ერთობა.

თებერვალი

9

მე-10 -11 კლასელების ტესტირება ”ნებისყოფის თვითრეგულაციის გამოკვლევა”

ნებისყოფის თვითრეგულაციის (დაჟინებისა და თვითფლობის) დადგენა

მარტი

 

 

 

10

დიაგნოსტიკური მუშაობა დაწყებით კლასებში ( მე-2-4 კლ.)

მოსწავლეთა აზროვნებითი პროცესების შეფასება

მარტი

11

მე-12 კლასელების ფსიქოლოგიური მომზადება გამოსაშვები და ეროვნული გამოცდების ჩაბარებაში

 მაღალკლასელებისთვის გამოცდებისთვის მომზადების  ჯანმრთელობისათვის სასურველი და ეფექტური გზების  გაცნობა

აპრილი

12

განმანვითარებელი და ფსიქოკორექ-

ციული მეცადინე-

ობები დაწყებით

კლასებში( მე-2 -4 კლ.)

1.ძირითადი ფსიქოლოგიური პროცესების (ყურადგების, მახსოვრობის, აზროვნების, აღქმის, წარმოდგენის) განვითარება.

2.ჯგუფური ერთობის განვითარება.

3.ფსიქოკორექციის ჩატარება, რომელიც ფსიქიკური თვითრეგულავიაზე არის მიმართული.

მაისი

13

ანალიტიკური მუშაობა

1.ჩატარებული მუშაობის ანალიზი.

2.სასწავლო წლის შედეგების გამოყვანა.

3.ახალი სასწავლო წლის საქმიანობის მიმართულებების დამუშავება.

4.ანგარიშების დოკუმენტაციის მომზადება.

ივნისი

14

სოციალურ-ფსიქოლოგიური ადაპტაციის მეცადინეობები 1 კლასებში

1.ბავშვების ტოლებთან და მასწავლებლებთან  წარმატებული ურთიერთობის  სწავლება.

2.მოსწავლის სტატუსის ჩამოყალიბება.

3.შფოთვის და ნერვულ-ფსიქიკური დაძაბვის რედუქცია.

1 სემესტრის განმავლობაში

15

სოციალურ-ფსიქოლოგიური ადაპტაციის მეცადინეობები  მე-5 კლასებში

1.ცხოვრების ახალ ეტაპზე ნორმების და მოქცევის წესების გაცნობა.

2.შფოთვის დაკლება.

3.სხვა ადამიანებთან ურთიერთობის უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბება.

1 სემესტრის განმავლობაში

16

დევიანტურ ბავშვებთან და პედაგოგიური მიშვებულობის მქონე ბავშვებთან მუშაობა

1.სიძნელეების მიზეზთა გარკვევა.

2.მოსწავლეების პრობლემების შესწავლა და ფსიქოლოგიური დახმარების გაწევა.

წლის განმავლობაში

17

კლასის დამრიგებლების კონსულტირება

1.პედაგოგებისთვის მათ კლასებში ჩატარებული ფსიქოდიაგნსოტიკური გამოკვლევის შედეგების გაცნობა.

2.ერთობლოვი მუშაობის მიმარტულებების დადგენა.

3.ფსიქოლოგიური დახმარების გაწევა.

 

 

წლის განმავლობაში

18

მოსწავლეების,

მასწავლებლების და მშობლების კონსულტირება

1.სიძნელეების მიზეზთა გარკვევა.

2.დახმარების გაწევა პრობლემების გადაწყვეტაში.

3.ფსოქოდიაგნოსტიკის შედეგების გაცნობა.

 

წლის განმავლობაში

19

ფსიქოლოგიური დასკვნების შედგენა გამოკვლევის მასალის საფუზველზე

პედაგოგიური კოლექტივის და მშობლების ორიენტაცია მოსწავლეთა პიროვნებითი და სოციალური განვითარების პრობლემებში.

წლის განმავლობაში

20

სადამრიგებლო საათების, მშობელთა კრებების დასწრება

1.მოსწავლეების და მათი აქტივობის თვალყური.

2.საგანმანათლებლო მუშაობა მშობლებთან.

 

 

წლის განმავლობაში

 

 

 

TOP.GE